Порески календар

окт 2019

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

*Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. *Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима најкасније у року од три дана од дана исплате обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. *Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. *Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. *Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. *Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. *Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2019. годину, ако је у 2019. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 18.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. *Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец.

Актуелно

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

26. 08. 2019.

Закључак

Број: 47-00055/2019-0215-014

На основу члана 16. став 1. и 3. и члана 160. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл. гласник РС", бр. 80/2002,..., и 95/2018), Министарство финансија - Пореске управе - Филијала Кикинда, доноси:

З А К Љ У Ч А К

1. Пореском обвезнику YONGPING XIANG PREDUZETNIK TRGOVINSKA RADNJA I KOMISION PEKING PLUS, Сента, Главни Трг 3, ПИБ: 108983845, ПОСТАВЉА се заступник по службеној дужности - адвокат Бранислав Коларски из Кикинде, Змај Јовина 2, ПИБ 105157970, у пореском поступку контроле обрачунавања и плаћања пореза и доприноса по одбитку - обједињена наплата за период 01.01.2018. - 30.06.2019. г, и пореза и доприноса по одбитку - порез на доходак за период 01.01.2018. - 31.12.2018. године, који се води по предмету Министарства финансија - Пореске управе - Филијала Кикинда, број 47-00055/2019-0215-000 од 26.08.2019. године, због тога што се седиште не налази у месту и на адреси наведеној у пријави за регистрацију прописаној актом из члана 27. став 5. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

2. Заступник по службеној дужности ће обављати своју дужност почев од дана пријема овог закључка па све док порески обвезник сам не отпочне са учешћем у овом пореском поступку или не одреди пуномоћника који ће га заступати у управној ствари из тачке 1. овог закључка.

3. Заступнику по службеној дужности припада новчана награда и накнада трошкова у висини прописаној Тарифом о награди и накнади трошкова заступника по службеној дужности - адвоката у пореском поступку ("Службени гласник РС", бр. 55/2004 и 59/2013).

4. Против овог закључка жалба није дозвољена.

О б р а з л о ж е њ е

Министарство финансија - Пореска управа - Филијала Кикинда, покренула је порески поступак за контролу обрачунавања и плаћања пореза и доприноса по одбитку - обједињена наплата за период 01.01.2018. - 30.06.2019. г, и пореза и доприноса по одбитку - порез на доходак за период 01.01.2018. - 31.12.2018. године, по налогу број 47-00055/2019-0215-000 од 26.08.2019. године, у коме је странка порески обвезник из диспозитива овог закључка.

Како је у пореском поступку утврђено да се седиште пореског обвезника не налази у месту и на адреси наведеној у пријави за регистрацију прописаној актом из члана 27. став 5. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, стекли су се законски услови из члана 16. став 1. тачка 1) Закона о пореском поступку и пореској администрацији да Пореска управа у конкретном предмету пореском обвезнику постави заступника по службеној дужности ради вођења покренутог поступка.

Наиме, одредбом члана 16. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, прописано је да Пореска управа по службеној дужности, из реда пореских саветника или адвоката поставља заступника пореском обвезнику и у случају када се седиште не налази у месту и на адреси наведеној у пријави за регистрацију прописаној актом из члана 27. став 5. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Са напред изнетог, применом члана 16. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, донет је закључак као у диспозитиву.

Одредбом члана 16. став 5. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, прописано је да заступнику по службеној дужности припада награда и накнада трошкова према тарифи коју прописује министар надлежан за послове финансија.

Висина новчане награде и накнаде трошкова заступнику по службеној дужности прописани су Тарифом о награди и накнади трошкова заступника по службеној дужности - адвоката у пореском поступку (Службени гласник РС", бр. 55/2004 и 59/2013).

Одредбом члана 16. став 4. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, прописано је да против закључка о постављењу заступника по службеној дужности жалба није дозвољена.

                                                                                                                          ДИРЕКТОР                                   

                                                                                                                        Лазар Марков

 

Коментари 0

остави коментар
Види још

Остави коментар