Пореска управа  >>  Актуелности  >>  Јавна продаја покретних и непокретних ствари  >>  Оглас о продаји покретних ствари путем усменог јавног надметања

Порески календар

дец 2018

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2017. годину, ако је у 2017. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на oбрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на oбрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку квартала у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на oбрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 15.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. Подношење прегледа обрачуна ПДВ, на обрасцу ПОПДВ уз пореску пријаву ПДВ за сваки порески период.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Јавна продаја покретних и непокретних ствари

Оглас о продаји покретних ствари путем усменог јавног надметања

Министарство финансија - Пореска управа – Филијала Сомбор, у поступку принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника БРДАР МИЛЕ,  са пребивалиштем у СОМБОРУ, улица и број БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 008, на основу члана 104. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл. гласник РС'', бр. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 62/2006, 61/2007, 20/2009, 72/2009, 53/2010, 101/2011, 2/2012, 97/2012, 47/2013, 68/2014, 105/2014, 12/15, 15/16 и 108/16), члана 210. Закона о општем управном поступку (''Сл. лист СРЈ'', бр. 33/97. 31/2001  и "Службени гласник РС" 30/10 ), и закључка број 232-433-06-2521/2015-И2Б05 од 24.04.2018. год.  доноси

Оглас о продаји покретних ствари путем усменог јавног надметања

1. Прво  рочиште првогусменог јавног надметања за продају покретних ствари у поступку принудне наплате пореске обавезе,  од пореског обвезника БРДАР МИЛЕ,  са пребивалиштем у СОМБОРУ, улица и број БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 008, одржаће се   дана 22.05.2018. године, са почетком у 10,00 часова,  у канцеларији Одсека наплате Пореске управе Филијале Сомбор - број 14.

Предмет продаје је следећа покретна ствар:

Р.Б:

Опис покретне ствари

Рег.ознака/број

Марка

Тип

Година производње

Снага мотора у КW

Радна запремина мотора у ccm

Носивост

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

PUTNIČKO VOZILO

SO 078-ĐO

OPEL

KADET 1.3

1985

51

1297

1365

2. Процењена вредност покретне ствари утврђена је записником о попису и процени покретних ствари број : 232-433-06-2521/2015-И2Б05/1 од 29.01.2016. године, у износу од 100 000.00 динара.

3. Продаја покретних ствари се врши путем усменог јавног надметања.

 4. Порески обвезник, лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица не могу бити купци ствари која су предмет ове продаје. Забрана за наведена лица се односи и на препродају купљених ствари , њихово давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима , у периоду од годину дана по извршеној продаји. Лица - понуђачи који имају доспеле а неизмирене пореске обавезе не могу учествовати у поступку усменог јавног надметања.Измиреност пореских обавеза лица - заинтересовани понуђачи доказују уверењем  издатим од Пореске управе надлежне према седишту – пребивалишту лица.

5. На овом рочишту покретне ствари се не могу продати по цени нижој од 60 %  процењене вредности покретне ствари.

6. На покретну ствар купљену на овом усменом јавном надметању порез на пренос апсолутних права се не плаћа.

7. Покретне ствари на усменом јавном надметању купују се у виђеном стању, без права на рекламацију. Заинтересовани понуђачи имају право да  дана 22.05.2018.г.   у времену од 8.00 до 9.00 часова разгледају покретну ствар које су предмет јавне продаје. Иста се налази код пореског обвезника  у Сомбору, улица Бранка Радичевића 8. Пре разгледања  најавити се   пореском извршитељу - Миладин Ракоњац, канцеларија број 14, Пореска управа Филијала Сомбор.

8. Купац – најбољи понуђач је дужан да износ - цену по којој му је продата покретна ствар,  уплати у року од 8 дана од дана када му је достављен записник о продаји покретне ствари  на рачун број: 840-1700845-84, са позивом на број одобрења  97- 04232103027991V. Ако купац у одређеном му року не уплати износ за коју му је покретна ствар продата, продаја се решењем  оглашава неважећом a купац не може бити понуђач у даљем поступку продаје те ствари.  

9.  Овај оглас истаћи на огласној табли ове Филијале и доставити пореском обвезнику.