Пореска управа  >>  Актуелности  >>  Јавна продаја покретних и непокретних ствари  >>  Оглас о продаји покретне ствари путем усменог јавног надметања

Порески календар

дец 2018

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2017. годину, ако је у 2017. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на oбрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на oбрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку квартала у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на oбрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 15.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. Подношење прегледа обрачуна ПДВ, на обрасцу ПОПДВ уз пореску пријаву ПДВ за сваки порески период.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Јавна продаја покретних и непокретних ствари

Оглас о продаји покретне ствари путем усменог јавног надметања

Министарство финансија – Пореска управа – Филијала Бачка Топола, у поступку принудне наплате јавних прихода из покретнe стваpи пореског обвезника Хамира Салахија вл.,''Специјал'' са седиштем у Бачкoj Тополи на основу члана 99. и 104.  Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл.гласник РС", бр. 80/2002… 30/2018) и члана 136. Закона о општем управном поступку ( «Службени гласник РС», бр. 108/2016), дана 15.05.2018.године, објављује:

Оглас о продаји покретне ствари  путем усменог јавног надметања

1. Прво рочиште (други пут) за продају покретне ствари путем усменог јавног надметања одржаће се дана: 28.05.2018 године, са почетком у 11:00 часова, у канцеларији Порескe управe- Филијале Бaчка Топола, ул. Маршала Тита бр.48/б, број 3, y приземљу.

 Покретне ствари које немају регистрациони број:       

Опис покретне ствари

Марка

Тип

Година производње

Снага мотора у КW

Радна запремина мотора у ccm

Носивост

Тежина

Процењена вредност у динарима по ком

Процењена вредност у динарима - укупно

1

3

4

7

8

9

10

11

 

 

Сто - округли * 3

             

3.000,00

9.000,00

Хладњак за сладолед – витрина CarteDor

             

 

200.000,00

 

200.000,00

столице металне *10

             

1.000,00

10.000,00

Апарат за лимунаду

 

 

 

 

 

 

 

10.000,00

10.000,00

Апарат за еспресо кафу

 

 

 

 

 

 

 

5.000,00

5.000,00

УКУПНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

234.000,00

 2. Почетна вредност покретних ствари, из става 1. овог огласа утврђена је записником о поновном попису и процени покретних ствари бр. 206-433-06-2098/2015-I2C05 од 23.02.2018. године и износи 234.000,00 динара.

 3. Продаја покретних ствари се врши путем усменог јавног надметања.

 4. На јавном надметању, као понуђачи не могу учествовати порески обвезник, запослени y Пореској управи и са њима повезана лица.

 5. На првом рочишту путем усменог јавног надметања, покретна ствар се не може продати испод 60% утврђене почетне вредности покретне ствари, односно испод 140.400,00 динара, осим ако се са тим писмено не сагласи порески обвезник.

 6.Купци морају понети личну карту, а правна лица решење о регистрацији и овлашћење    фирме да може учествовати на лицитацији, као  и доказ о измиреним пореским обавезама / за правна лица и предузетнике.

 7. Покретне ствари нису оптерећенe  правом службености.

 8. Роба се продаје у виђеном стању, и неће се примати никакве рекламације које се односе на квалитет и остале карактеристике робе.

 9. На усменом јавном надметању на коме се продају покретне ствари чија је појединачна вредност преко 200.000,00 динара, могу учествовати само лица која положе депозит (најкасније 24 сата пре почетка лицитавије ) у висини од 10% од процењене вредности покретне ствари. Уплата се врши на рачун Пореске управе број: 840-1700845-84, Јавни приходи наплаћени у поступку принудне наплате, са позивом на број одобрења: 97-23-206-105944639V.

 10. Купац – најбољи понуђач је дужан да цену по којој му је продата покретна ствар уплати у року од 8 дана од дана од када му је достављен записник о продаји покретне ствари  на рачун: 840-1700845-84, Јавни приходи наплаћени у поступку принудне наплате, са позивом на број: 97-23-206-105944639V.

 11. У случају да купац покретне ствари у року од 8 дана од када му је достављен записник  о продаји покретне ствари не уплати износ за који му је покретна ствар продата, продаја се у односу на тог купца решењем оглашава неважећом, купац губи право на повраћај положеног депозита и  не може бити понуђач у даљем поступку  продаје те ствари.  

12. Заинтересовани понуђачи имају право да најкасније до дана одржавања јавне продаје, сваким радним даном у времену од 11-14 часова, разгледају покретну ствар, које је предмет јавне продаје, која се налaзи у магацину Регионалног одељења Нови Сад.                                                          

13. Овај оглас објавити на огласној табли Пореске управе - Филијала Бачка Топола и интернет страни.

 

                                                                                                                ДИРЕКТОР

Горан Панић