Пореска управа  >>  Актуелности  >>  Јавна продаја покретних и непокретних ствари  >>  Продаја другим усменим јавним надметањем покретних ствари одузетих у поступку пореске контроле

Порески календар

дец 2018

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2017. годину, ако је у 2017. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на oбрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на oбрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку квартала у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на oбрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 15.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. Подношење прегледа обрачуна ПДВ, на обрасцу ПОПДВ уз пореску пријаву ПДВ за сваки порески период.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Јавна продаја покретних и непокретних ствари

Продаја другим усменим јавним надметањем покретних ствари одузетих у поступку пореске контроле

Министарство финансија Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење за материјалне ресурсе Београд, на основу члана 104. и члана 134. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, број: 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др.закон, 62/06 – др.закон, 61/07, 20/09, 72/09 – др.закон, 53/10, 101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/2016 и 30/18), оглашава:

Продају другим усменим јавним надметањем покретних ствари одузетих у поступку пореске контроле

1. ОДРЕЂУЈЕ СЕ продаја усменим јавним надметањем између понуђача-купца и Пореске управе, покретних ствари одузетих у поступку пореске контроле разних врста кућних  биоскопа.

Продаја другим усменим јавним надметањем по овом огласу, одржаће се дана 29.05.2018. године, са почетком у 11,00 часова, у просторијама магацина Пореске управе у Београду  - Лештанe, Кружни пут 38.

Укупна почетна вредност свих врста и количина ствари које се излаже овој продаји је 533.502,92 динара, без ПДВ-а.

Ствари које се излажу продаји, одређене су у количини и појединачној почетној продајној вредности на посебној спецификацији. Спецификација ствари  објављена је на  огласној табли Пореске управе Регионалног одељења за материјалне ресурсе Београд у Београду 27.марта 28-32, магацину Пореске управе Лештане ул. Кружни пут бр. 38, а може  се преузети и на  интернет адреси purs.gov.rs/Aktuelnosti/Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari и налази се у прилогу овог огласа, а сваком потенцијалном купцу биће достављен по захтеву електронском поштом.

2. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ

На јавној продаји право надметања имају правна лица и предузетници  који испуне следеће услове:

- уплате депозит износу од  53.351,00 динара, на уплатни рачун број: 840-1050804-22, за сврху учешћа у поступку јавне продаје. Депозит мора бити уплаћен најкасније последњег радног дана који претходи дану одржавања лицитације, а доказ о уплати доставити комисији за продају у поступку лицитације.

- пријаве се за учешће попуњавањем обрасца Пријаве за учешће на јавном надметању (добијају је непосредено пред почетак продаје);

- доставе Комисији за продају, пуномоћје за физичко лице када је подносилац Пријаве правно лице, предузетник или доказ да је учесник на продаји законски заступник правног лица односно предузетника подносиоца Пријаве.

-приложе на увид важећу личну карту или пасош, ради усаглашавања са подацима из Пријаве за учешће на продаји.

3. УСЛОВИ ПРОДАЈЕ

Јавна продаја, другим усменим јавним надметањем, по овом јавном огласу спровешће се, ако се јаве најмање два понуђача.

Порески обвезник, лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица не могу бити купци одузетих ствари које се излажу продаји.

Ствари се продају искључиво у укупној количини.

На другом усменом јавном надметању ствари које се излажу продаји, продају се купцу који понуди највишу купопродајну вредност, а која  не може бити  нижа од 30% од почетне продајне вредности. Вредност робе постигнута усменим јавним надметањем представља пореску основицу за обрачун ПДВ-а.

Ствари које се излажу продаји купују се у постојећем стању,  тако да се купац одузетих ствари одриче било каквих примедби по основу евентуалних материјалних или правних недостатака на предметним стварима.

У случају да купац одузетих ствари, у року од осам дана од дана када му је достављен записник о продаји, не уплати вредност за који су му те ствари продате, увећану за припадајући порез на додату вредност, продаја се у односу на тог купца оглашава неважећом, а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у даљем поступку продаје те ствари. Понуђачима који нису изгубили право на поврећај депозита, депозит се враћа у року од 8 (осам) дана од дана спроведеног поступка продаје.

Заинтересована лица ствари могу разгледати дана 28.05.2018. године  у периоду од 11:00 до 14:00 часова и 29.05.2018. године у периоду од 09:00 до 10:45 часова, у  просторијама  магацина Пореске управе, Регионално одељење за материјалне ресурсе Београд, у Београду – Лештанe, Кружни  пут бр. 38.

Додатне информације  и обавештења у вези са предметом и условима продаје, могу се добити на број телефона 011/2638-949, а особе за контакт су Богдан Витас, bogdan.vitas@purs.gov.rs; Маја Бајовић maja.bajovic@purs.gov.rs