Пореска управа  >>  Актуелности  >>  Јавна продаја покретних и непокретних ствари  >>  Оглас о продаји покретних ствари путем усменог јавног надметања

Порески календар

дец 2018

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2017. годину, ако је у 2017. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на oбрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на oбрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку квартала у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на oбрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 15.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. Подношење прегледа обрачуна ПДВ, на обрасцу ПОПДВ уз пореску пријаву ПДВ за сваки порески период.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Јавна продаја покретних и непокретних ствари

Оглас о продаји покретних ствари путем усменог јавног надметања

Министарство финансија - Пореска управа - Филијала Врбас у поступку принудне наплате по Решењу број: 2231-433-06-03526/2013--D2A05-30 од 26.09.2013 године о принудној наплати из покретних ствари пореског обвезника DOO „FRESHGRO“  из Србобрана, ПИБ 104516254, на основу члана 99. и 104. Закона о пореском поступку и пореској администрацији («Сл. гласник РС» бр. 80/2002... 30/2018), и Закључка Министарства финансија - Пореске управе - Филијале Врбас број: 240-433-06-00948/2018-К2CО2 од 22.05.2018.године, објављује:

Оглас о продаји покретних ствари путем усменог јавног надметања

1. ПРВО РОЧИШТЕ за продају покретних ствари путем усменог јавног надметања одржаће се дана 04.06.2018. године у 11:00 часова у Пореској управи – Филијали Врбас- канцеларија број 5.

2. Јавним надметањем продају се следеће покретне ствари:

Опис

Теретно возило

Ранија регистарска ознака

NS022-VY

Марка

PEUGEOT

Тип

BOXTER HDI 335L3H2

Врста

Tеретно возило

Број шасије

VF3YCAMFC11020222

Број мотора

PSA4HV10TRJ10100329

Година производње

2007

Снага мотора

74 KW

Радна запремина

2198  cm3

Носивост  у kg

1540

Облик каросерије и намена

 

Број путничких места за седење

2

Боја каросерије

БЕЛА

Процењена вредност (динара)

348.547,55 динара

3. На усменом јавном надметању на коме се продају покретне ствари чија је појединачна вредност преко 200 000.00 динара, могу учествовати само лица која положе депозит у висини од 10% од процењене вредности покретне ствари, на рачун 840-1700845-84 са позивом на број одобрења 97 - 70 601 104516254  V.

4. Право учешћа на јавном надметању имају сва правна лица, предузетници и физичка лица која доставe уверење о измиреним пореским обавезама издатим од Пореске управе надлежне према седишту – пребивалишту лица, које не може бити старије од 15 дана. Физичка лица су у обавези да донесу важећу личну карту, а правна лица и предузетници одговарајућу документацију о регистрацији правног лица, односно предузетничке радње. Лице које се појављују у име и за рачун другог лица у обавези је да донесе уредно овлашћење за учешће на јавном надметању.

5. Порески обвезник, лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица не могу бити купци ствари. Забрана се односи и на препродају купљених ствари, њихово давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима у периоду од годину дана по извршеној продаји.

6. Продаја покретних ствари врши се путем усменог јавног надметања. Усменим јавним надметањем сматра се усмено јавно надметање на коме учествује најмање два понуђача. Ако се на оглашено усмено јавно надметање за продају покретних ствари јави само један понуђач, усмено јавно надметање неће бити одржано.

7. На првом усменом јавном надметању покретне ствари се не могу продати по цени нижој од 60% процењене вредности.

8. Покретне ствари се купују у виђеном стању без права на рекламацију и без могућности њиховог враћања ако се накнадно утврде неки недостаци.

9. Купац је дужан да износ, за који му је покретна ствар продата, уплати у року од 8 дана од дана достављања записника о продаји покретне ствари. Ако купац у одређеном року не уплати укупан износ за коју му је покретна ствар продата, продаја се односу на тог купца оглашава неважећом, а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у даљем поступку продаје те ствари.

10. Купац обезбеђује утовар и превоз покретне ствари у присуству радника Пореске управе.

11. Покретне ствари се налазе код власника и, уз претходну најаву контакт лицу, могу се видети сваког радног дана до дана одржавања јавног надметања, у периоду од 09:00 часова до 14:00 часова. Контакт лице Новица Деспотовић - телефон 064/842 31 72.

12. Оглас о продаји истаћи на огласној табли Филијале Врбас и Одсека Србобран и објавити на интернет страни Пореске управе и доставити пореском обвезнику.

13. За додатне информације, контакт телефон 064 8423-172 Одсек за наплату Филијале Врбас.

                                                                                                           ДИРЕКТОР

                                                                                                        Татјана Докнић