Порески календар

јул 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Д.О.О. "КОНФЕКЦИЈА ДАВИД", Сврљиг, продаја покретних ствари путем усменог јавног надметања

Д.О.О. "КОНФЕКЦИЈА ДАВИД", Сврљиг, продаја покретних ствари путем усменог јавног надметања

...

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
И ПРИВРЕДЕ
ПОРЕСКА УПРАВА
Филијала Књажевац
17.06.2013.год.
Број: 433-947/1/2013-2
К њ а ж е в а ц
 

            Министарство финансија и привреде – Пореска управа – Филијала Књажевац, у поступку принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника ДОО «КОНФЕКЦИЈА ДАВИД» са седиштем у Сврљигу, ул. Лоле Милошевића бр.12,  на основу чланова 104. став 8 Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл. гласник РС'', бр. 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 61/2005, 85/2005, 20/2009, 72/2009, 53/2010, 101/2011....47/13) и члана 192. Закона о општем управном поступку (''Сл. лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/2001 и «Сл.гласник РС», бр. 30/2010), објављује

 

О Г Л А С

о продаји покретних ствари путем усменог јавног надметања

 

1. ПРВО рочиште за продају покретних ствари пореског обвезника ДОО «КОНФЕКЦИЈА ДАВИД» са седиштем у Сврљигу, ул. Лоле Милошевића бр.12, ПИБ 101006935, путем усменог јавног надметања, и то:

2. Продаја ће се одржати 01.07.2013. године са почетком у 12 часова, у просторијама Пореске управе – Експозитуре Сврљиг ул. Радетова бр. 29, соба 3.

3. Покретне ствари се могу разгледати пре почетка лицитације у времену од 9 до 11 часова у просторијама пореског обвезника у ул. Лоле Милошевића бр.12, Сврљиг.

4. Покретне ствари се продају по принципу «виђено-купљено» и неће се примати никакве рекламације.

5. На првом усменом јавном надметању, као и непосредном погодбом, покретне ствари се не могу продати по цени нижој од 60% процењене почетне  вредности.

6. Продаја покретних ствари врши се путем усменог јавног надметања на коме учествују најмање два понуђача. Уколико се на оглашено усмено јавно надметање јави само један понуђач, покретне ствари продаће се том понуђачу непосредном погодбом.

7. Порески обвезник, лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица, као и понуђачи који имају неизмирене пореске обавезе не могу бити купци ствари.

8. Депозит се полаже у висини од 10% од процењене вредности покретних ствари, купац - најбољи понуђач дужан је да уплати износ за који му је ствар продата у року од 8 дана од дана достављања записника о продаји. Ако купац у овом року не уплати цену за коју му је ствар продата, продаја се у односу на тог купца  оглашава неважећом, а купац губи право на повраћај положеног депозита  и исти не може бити понуђач у даљем поступку продаје те ствари.

9. Учесници на продаји покретних ствари са собом треба да понесу личну карту и уверење о измиреним пореским обавезама за физичка лица или овлашћење и уверење о измереним обавезама за правна лица и доказ о уплати депозита у висини од 10% од процењене вредности покретних ствари .

10. Депозит се упалаћује на рачун: 840-1700845-84 – Јавни приходи наплаћени у поступку принудне наплате са позивом на број: 97 13 098 101006935.

11. Овај оглас објавити на огласној табли Експозитуре Сврљиг и дневном листу «ДАНАС».

12. Ближе информације могу се добити на телефон број 018/821-068.