Пореска управа  >>  Актуелности  >>  Јавна продаја покретних и непокретних ствари  >>  Продајa покретних ствари одузетих у поступку пореске контроле првим усменим јавним надметањем

Порески календар

дец 2018

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2017. годину, ако је у 2017. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на oбрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на oбрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку квартала у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на oбрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 15.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. Подношење прегледа обрачуна ПДВ, на обрасцу ПОПДВ уз пореску пријаву ПДВ за сваки порески период.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Јавна продаја покретних и непокретних ствари

Продајa покретних ствари одузетих у поступку пореске контроле првим усменим јавним надметањем

Министарство финансија, Пореска управа - Централа, Регионално одељење за материјалне ресурсе Крагујевац, на основу члана 104. и 134. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (" Сл. гласник РС", бр. 80/02, 84/02-исправка, 23/03-исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-др.закон, 62/06-др.закон,, 61/07, 20/09, 72/09-др.закон, 53/10, 101/11, 2/12-исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18) , оглашава:

 Продају покретних ствари одузетих у поступку пореске контроле првим усменим јавним надметањем                               

1. ОДРЕЂУЈЕ СЕ продаја првим усменим јавним надметањем, покретних ствари одузетих у поступку теренске контроле од стране инспектора Министарства финансија, Пореске управе, Филијале Ужице, решењем број 47-00452/2016-0100-011 од 22.02.2017. године.

Продаја првим усменим јавним надметањем, по овом огласу, одржаће се  дана 13.06.2018. године у 12.30 часова, у просторијама  Пореске управе – Филијала Ужице, канцеларија директора Филијале.

Укупна почетна продајна вредност за ђубриво, укупне количине 2.700 џакова од по 5 кг, износи  5.940.000,00  динара без ПДВ.

Ствари које се продају (ђубриво „Минерал форте плус“) налазе се на чувању код пореског обвезника Михаила Гардића, Ужице.

Ствари које се продају одређене су по врсти, количини и појединачној почетној продајној вредности. Оглас за продају објавити на огласним таблама Пореске управе, Регионалног одељења Крагујевац, у Крагујевцу, ул. 27. марта 14, Филијале Пореске управе Ужице, на интернет страни Пореске управе (www. poreskauprava.gov.rs) и у дневном листу „Курир“, а оглас и образац „Пријава за учешће у продаји “ могу се сваком потенцијалном купцу, по захтеву који стигне на е-mail milica.andrejic@purs.gov.rs, доставити и електронском поштом.

2. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ

Право учешћа у продаји усменим јавним надметањем имају сва заинтересована физичка лица, предузетници и правна лица која испуне следеће услове:

- уплате депозит у висини од 10% од укупне почетне вредности у износу од 594.000.00  динара на уплатни рачун број: 840-1049804-15 (позив на број: 47-00452/2016-0100-011 ), за сврху учешћа у поступку продаје;

- уплата депозита од 10% се мора извршити најмање један дан пре одржавања усменог јавног надметања, односно најкасније 12.06.2018. године.

- доказ да је уплата депозита извршена у одговарајућем износу и на одговарајући рачун је извод Управе за трезор код које се води уплатни рачун. Доказивање извршене уплате депозита није дозвољено другим средствима.

- пријаве се за учешће у продаји усменим јавним надметањем достављањем Комисији за продају попуњеног обрасца Пријава за учешће у продаји ;

- доставе Комисији за продају пуномоћје за физичко лице, када је подносилац Пријаве правно лице доказ да је учесник у поступку продаје усменим јавним надметањем законски заступник правног лица  подносиоца Пријаве;

- ставе на увид важећу личну карту или пасош, ради усаглашавања са подацима из Пријава за учешће у продаји усменим јавним надметањем.

3. УСЛОВИ ПРОДАЈЕ

Јавна продаја усменим јавним надметањем, по овом јавном огласу спровешће се ако се јаве најмање два понуђача.

Порески обвезник, лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица не могу бити купци одузетих ствари које се излажу продаји.

Ствари које се излажу јавној продаји првим усменим јавним надметањем, продају се купцу који понуди највишу купопродајну вредност, а која не може бити нижа од 60% од почетне продајне вредности.

Ствари се излажу продаји, купују се у постојећем – „виђеном стању“, тако да се купац одузетих ствари одриче било каквих примедби по основу евентуалних материјалних или правних недостатака на предметним стварима.

Додатне информације и обавештења у вези са предметом и условима продаје, могу се добити сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова, а контакт особе су Милица Андрејић, телефон 064/84-23-883 и Светлана Масловарић, телефон 064/84-23-545.

Заинтересована лица могу разгледати ствари које се излажу продаји, сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова, уз претходни договор са контакт особом.