Порески календар

јун 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Јавни оглас у закуп непокретности у јавној својини Републике Србије путем прикупљања писмених понуда

Јавни оглас у закуп непокретности у јавној својини Републике Србије путем прикупљања писмених понуда

На основу Закључка Владе Републике Србије, 05 Број: 361 – 10622/2017 од 02.11.2017. године, члана 27. став 2. Закона о јавној својини („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. закон и 108/16), члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, број: 16/18), закуподавац Република Србија, Министарство финансија, Пореска управа, Саве Машковића 3 – 5 у Београду, објављује други:

ЈАВНИ ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

 

1.  ЗАКУПОДАВАЦ, ПРЕДМЕТ ЗАКУПА И ПОСТУПАК

Закуподавац је Република Србија, Министарство финансија, Пореска управа, као корисник пословног простора у својини Републике Србије који се даје у закуп, са седиштем у Београду, ул. Саве Машковића 3-5.

Предмет закупа је део непокретности у својини Републике Србије који чини пословни простор у приземљу пословне зграде у Суботици, Ул. Корзо бр. 5, површине 116 м2, постојеће на катастарској парцели бр. 3776, КО Стари град, уписане у Лист непокретности бр. 1016 КО Стари град (у даљем тексту: „пословни простор“), има засебан улаз и састоји се од шалтер сале, кухиње, санитарног чвора и две собе, опремљен свим одговарајућим инсталацијама и прикључцима.

Пословни простор се даје у закуп у поступку прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања. Поступак издавања у закуп, спровешће се и ако пристигне само једна понуда.   

2. УСЛОВИ ДАВАЊА У ЗАКУП

Пословни простор даје се у закуп као целина.

Пословни простор се даје у закуп на одређено време на период од 5 (пет) година.

Пословни простор се даје у закуп ради обављања трговине на мало фармацеутским, односно оптичарским производима – медицинским  средствима (апотеке – приватна пракса/aпотекарске установе/специјализоване продавнице) те се у друге сврхе не може користити.

Најнижа висина закупнине по којој се пословни простор даје у закуп, износи 950,00 динара/м2, без ПДВ, односно по укупној најнижој месечној висини закупнине од 110.200,00 динара, без ПДВ.

Пословни простор се даје у закуп у постојећем – „виђеном стању“ уз могућност адаптације о трошку закупца. Закупац се, закључењем уговора о закупу, одриче било какавих примедби по основу евентуалних материјалних недостатака на предметној непокретности.

Нису дозвољене понуде са варијантама, нити издавање у подзакуп.

3. УСЛОВИ  ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација се може преузети и у исту се може извршити увид, у Министарству финансија, Пореска управа – Централа, Београд, Саве Машковића 3-5, III спрат, канцеларија број 348 и у Филијали Суботица, 24 000 Суботица, Ул. Корзо бр. 5. соба бр. 3. сваким радним даном од  9,00 до 15,00 часова, уз доказ о извршеној бесповратној уплати  износа од 1.000,00 динара, за откуп конкурсне документације по основу трошкова израде конкурсне документације. Уплата се врши на рачун број: 840-30974845-41, позив на број 97 7109, сврха уплате: „Конкурсна документација за давање у закуп дела непокретности у својини Републике Србије, коју чини пословни простор у приземљу пословне зграде у Суботици, Ул. Корзо бр. 5.“.

4. УСЛОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Понуду могу поднетидомаћа и страна правна и предузетници, који уплате депозит и који испуне остале услове из овог огласа, на обрасцу Понуде, који је саставни део конкурсне документације.

Понуђач је обавезан да уплати депозит у висини од 100.000,00 динара на рачун  број: 840-1055804-57, позив на број: 361-00-00062-2015 – МФ Пореска управа Регионално одељење Нови Сад, сврха уплате: „Депозит за учешће у поступку издавања у закуп дела непокретности у својини Републике Србије, коју чини пословни простор у приземљу пословне зграде у Суботици, Ул. Корзо бр. 5.“

Понуђач који понуди закупнину у износу нижем од почетне висине закупнине, која износи 950,00 динара без ПДВ по м2 и изабрани понуђач, који не закључи уговор о закупу, по диспозицији закуподавца, губе право на повраћај депозита. Понуђачима који испуне услове за повраћај депозита, депозит се враћа у року од 8 (осам) дана од дана закључења уговора. Понуђач је у обавези да у понуди наведе број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита.

Оглас је објављен и на интернет страници Пореске управе,  (purs.gov.rs/Aktuelnosti/Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari), дана 06.09.2018. године. Рок за подношење понуда је 30 (тридесет) дана од дана објављивања јавног огласа и истиче 08.10.2018. године, у 12,00 часова.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена у писарници  закуподавца, последњег дана истека рока за подношење понуда – 08.10.2018. године до 12,00 сати, без обзира на начин достављања.  

Понуда се подноси непосредно или путем поште на адресу закуподавца, Пореска управа, Филијала Суботица,  Ул. Корзо бр. 5. 24 000 Суботица, са назнаком: „Понуда за закуп пословног простора у Суботици, Ул. Корзо бр. 5.  -  „НЕ ОТВАРАТИ“,  у затвореној коверти/омоту на чијој полеђини, понуђач наводи свој пуни назив, адресу, телефон и име особе за контакт.

Неблаговремене, непотпуне и незатворене понуде се одбацују и враћају понуђачу одмах након јавног отварања понуда. 

5. ВРЕМЕ И МЕСТО ОТВАРАЊА ПОНУДА И ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

Јавно отварање понуда извршиће комисија за спровођење поступка издавања у закуп пословног простора у својини Републике Србије, у приземљу пословне зграде у Суботици, Ул. Корзо бр. 5. површине 116 м2, постојеће на катастарској парцели број 3776 КО Стари град, уписан у ЛН број 1016 КО Стари град, у складу са Закључком Владе РС 05 Број: 361 – 10622/2017 од 02.11.2017. године.  Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана истека рока за подношење понуда 08.10.2018. године са почетком у 14,00 часова у просторијама Пореске управе, Филијале Суботица, Ул. Корзо бр. 5. у  Суботици.

Представници понуђача који желе да учествују у поступку отварања понуда, дужни су да пре почетка јавног отварања понуда, комисији закуподавца поднесу посебно пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.

Критеријум за избор најповољније  понуде је  највиша понуђена закупнина. 

Уколико се у поступку отварања понуда утврди да су два или више понуђача понудили исти износ закупнине, комисија ће позвати понуђаче, који су понудили исти износ закупнине, да у року од три дана од дана пријема позива, доставе нову писмену затворену понуду са увећаним износом закупнине у односу на претходно понуђену, а које понуде ће комисија отворити и утврдити најповољнијег понуђача.  

Пословни простор, издаће се у закуп најповољнијем понуђачу, који се бира применом критеријума највише понуђене закупнине, уколико испуњава и друге услове овог огласа и конкурсне документације.   

Додатне информације и обавештења у вези са припремањем понуде могу се добити на број телефона 024 655 137, сваким радним даном од 9,00 до 15,00 часова, контакт особа је Момир Шупић.

Заинтересована лица могу извршити увид у пословни простор који се издаје у закуп сваким радним даном од 10,00 до 14,00 часова уз претходни договор са контакт особом.