Порески календар

мар 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Оглас о продаји покретне имовине путем усменог јавног надметања

Оглас о продаји покретне имовине путем усменог јавног надметања

Министарство финансија - Пореска управа - Филијала Крушевац, у поступку принудне наплате јавних прихода из покретне имовине пореског обвезника ДОО „МИНАК ПРОМ“ из Парчина, општина Александровац,  ПИБ: 107992323, Матични број: 20911786,  по решењу брoj: 052-433-06-08896/2018 од 30.05.2018. године,   на основу члана  99 и члана 104 Закона о пoреском поступку и пореској администрацији  ("Сл. Гласник РС" бр. 80/2002 ... 30/2018.)  доноси:

 

Оглас о продаји покретне имовине

путем усменог јавног надметања

 

I Прво поновљено рочиште други пут за продају покретне имовине путем усменог  јавног надметања за следећу имовину:

Остале покретне ствари:

1. Котао на мазут 1,7 комада 1 x 250.000,00 динара

2. Пелинковац горки 24 x 535,00 динара

3. Вино Вранац 1/1 126 x 148,00 динара

4. Вино МЕЂАШ црни 0,75 23 x 343,00 динара

5.  Концентрат купина кг 1.000 x 300,00=300.000,00 динара

2.  Процењена вредност покретних ствари утврђена је записником о попису и процени покретних ствари    број 052-433-08896/2018 од 07.06.2018. године.               

Продаја ће се одржати дана 23.11. 2018. године са почетком у 12 часова у просторијама Филијале Крушевац у Крушевцу, Трг Деспота Стефана бр. 2 на другом спрату у канцеларији бр. 23.

3. Покретне ствари на усменом јавном надметању купују се у виђеном стању без права на рекламацију.

4. На усменом јавном надметању за покретне ствари  чија је појединачна вредност преко 200.000,00 могу  учествовати само лица која положе депозит у висини од 10% од од процењене вредности покретне ствари. Износ депозита уплатити на рачун јавних прихода 840-1700845-84 са позивом на број 97 73-052-107992323 V.

5. На првом усменом јавном надметању покретна ствар се не може продати по цени нижој од 60%  утврђене вредности, осим ако се са тим писмено сагласи порески обвезник.

6. Вредност робе постигнута продајом акцизних производа представља пореску основицу за обрачун ПДВ.

У складу са Законом о акцизама („Сл. гласник РС“ бр. 108/16) обвезник акцизе је купац акцизних производа одузетих у поступку принудне наплате а које продаје државни орган. Купац акцизних производа дужан је да пореску пријаву за обрачун акцизе (члан 22а. став 2), поднесе у року од 15 дана по истеку месеца за тај месец. Такође обвезник акцизе је дужан да обрачунату акцизу уплати најкасније последњег дана у месецу за износ обрачунат од 1. до 15. дана у месецу, најкасније 15. дана у месецу за износ обрачунат од 16. до краја претходног месеца.

Износ акцизе за ракије, вина ракије са додатком екстракта биља је 124,00 динара по литру.

7. Купац најбољи понуђач је дужан да цену по којој му је продата покретна ствар увећану за 20% ПДВ, односно 10% за покретну ствар под редним бројем 5. уплати у року од 8 дана од дана закључења усменог јавног надметања када му је достављен записник о продаји. Ако купац у наведеном року не уплати цену, продаја се оглашава неважећом а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у даљем поступку продаје те ствари.

8. Порески обвезник,  лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица,  не могу бити купци ствари на усменом јавном надметању, као и понуђачи који имају доспеле а неизмирене пореске обавезе, па је са собом потребно понети личну карту и уверење о измиреним пореским обавезама за физичка лица, или овлашћење и уверење о измиреним пореским обавезама за правна лица.

9. Овај оглас истаћи на огласној табли Филијале Крушевац, на интернет страни и доставити пореском обвезнику.

10. Купци покретних ствари не могу вршити препродају купљених ствари, њихово  давање у закуп, на поклон или на коришћење лицима из тачке 8. у периоду од годину дана по извршеној продаји.

                                                                                                                                       Директор

                                                                                                                                Верољуб Вучићевић