Порески календар

сеп 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Закључак

Број: 47-00192/2018-0058-014

На основу члана 16. став 1. тачка 1. и члана 160.  Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл. гласник РС", бр. 80/2002 ... 30/18), Министарство финансија - Пореске управе -  Филијала  Лесковац, доноси:

Закључак

1. Пореском обвезнику ДОО „DUMPLING“ са седиштем у Лебану улица Војводе Мишића број 15, ПИБ:108954752, матични број 21100129, ПОСТАВЉА СЕ заступник по службеној дужности Адвокат Марко Миленковић из Лесковца, улица Доситеја Обрадовића број 9/3, ПИБ: 108809796, матични број: 57327146, у пореском  поступку теренске контроле обрачунавања и плаћања пореза на додату вредност за период од 01.08.2015. – 31.03.2018. године, обрачунавање и плаћање пореза и доприноса по одбитку – обједињена наплата за период од 01.08.2015. – 31.03 - 2018. године, који се води по предмету Министарства финансија - Пореске управе - Филијала  Лесковац, број 870266363, налог број: 47-00192/2018-058-000 од 17.04.2018. године, због тога што се седиште пореског обвезника не налази у месту и на адреси наведеној у пријави за регистрацију прописаној актом из члана 27. став 5.  Закона о пореском поступку и пореској администрацији  или у евиденционој пријави за ПДВ, која је уређена прописима о порезу на додату вредност;

2. Заступник по службеној дужности ће обављати своју дужност почев од дана пријема овог закључка па све док порески обвезник сам не отпочне са учешћем у овом пореском поступку или не одреди пуномоћника који ће га заступати у управној ствари из тачке 1. овог закључка.

3. Заступнику по службеној дужности припада новчана награда и накнада трошкова у висини прописаној Тарифом о награди и накнади трошкова заступника по службеној дужности - адвоката у пореском поступку ("Службени гласник РС", бр. 55/2004... 59/13).

4. Против овог закључка жалба није дозвољена. 

О б р а з л о ж е њ е

 Министарство финансија - Пореска управа - Филијала  Лесковац, покренула је порески поступак теренске контроле обрачунавања и плаћања пореза на додату вредност за период од 01.08.2015. – 31.03.2018. године, обрачунавање и плаћање пореза и доприноса по одбитку – обједињена наплата за период од 01.08.2015. – 31.03 - 2018. године,  у коме је странка порески обвезник из диспозитива овог закључка.

Како је у пореском поступку утврђено,  оснивач и законски заступник привредног друштва - директор CAIHIA ZHANG директор  ДОО  DUMPLING“ Лебанe  са станом у улици Сурчинска број 9 и  Виноградска  број 27, Нови Београд, држављанин НР Кине, као и HAIYING CHEN ранији директор ДОО DUMPLING“ Лебанe  са станом у  улици Војвођанска број 524, Сурчин, држављанин НР Кине, иако су уредно позивани (позив за странку од 18.04.2018. године и од 19.04.2018. године ), у његовом седишту, у Лебану улица Војводе Мишића број 15, дакле на адреси седишта које је наведено у задњој поднетој пореској пријави ПДВ,  нису  се одазвали позиву и позиви за странке су  се вратили са напоменом да се порески обвезници не налазе на адреси, иако подаци о промени седишта нису достављени Пореској управи, нити је извршена промена података о седишту привредног субјекта, код Агенције за привредне регистре.

Дана 18.04.2018. године, порески инспектори су у Лебане у улици Војводе Мишића број 15, проверили седиште пореског обвезника и утврдили да се на наведеној адреси не налази седиште контролисаног пореског обвезника.

Дана 18.04.2018. године, порески инспектори су у Полицијску управу у Лебане, проверили пребивалиште одговорних лица - директора и утврдили да је задња позната адреса Виноградска број 27, Нови Београд, као и Војвођанска број 524, Сурчин.

На основу свега напред изнетог стекли су се законски услови из члана 16. став 1. тачка 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији да, Пореска управа у конкретном предмету пореском обвезнику постави заступника по службеној дужности ради вођења покренутог поступка.

Наиме, одредбом члана 16. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, прописано је да Пореска управа по службеној дужности, из реда пореских саветника или адвоката поставља заступника пореском обвезнику, због тога што се седиште пореског обвезника  не налази у месту и на адреси наведеној у пријави за регистрацију прописаној актом из члана 27. став 5.  Закона о пореском поступку и пореској администрацији  или у евиденционој пријави за ПДВ, која је уређена прописима о порезу на додату вредност;

Са напред изнетог, применом члана 16. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, донет је закључак као у диспозитиву.

Одредбом члана 16. став 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, прописано је да закључак о постављању заступника по службеној дужности доставља заступнику и објављује на интернет страници Пореске управе и огласној табли Пореске управе.

Одредбом члана 16. став 4. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, прописано је да против закључка о постављењу заступника по службеној дужности жалба није дозвољена.

Одредбом члана 16. став 4. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, прописано је да против закључка о постављењу заступника по службеној дужности жалба није дозвољена.

Одредбом члана 16. став 5. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, прописано је да заступнику по службеној дужности припада награда и накнада трошкова према тарифи коју прописује министар надлежан за послове финансија.

Висина новчане награде и накнаде трошкова заступнику по службеној дужности прописани су Тарифом о награди и накнади трошкова заступника по службеној дужности прописани су Тарифом о награди и накнади трошкова заступника по службеној дужности - адвоката у пореском поступку (Службени гласник РС", бр. 55/2004, 59/13).

Закључак:

- објавити на огласној табли                                                            

Пореске управе - Филијала  Лесковац              

- доставити заступнику                                                                               

по службеној дужности

                                                                                                    Директор филијале

                                                                                                        Иван Станковић