Порески календар

јун 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Јавна продаја покретних ствари јавним надметањем

Јавна продаја покретних ствари јавним надметањем

Министарство финансија  Пореска управа – Филијала Алексинац на основу члана 104. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15-аутентично тумачење, 112/15, 15/16, 108/16,30/18) оглашава

ЈАВНУ ПРОДАЈУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ јавним надметањем

Дана 21.12.2018. године у магацинским просторијама ДОО «Нелт», ул. 12. фебруар у Нишу, у 11 часова,  извршиће се прва јавна продаја, усменим јавним надметањем покретних ствари пореског дужника  ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ “ FRAD PRODUCTION“ Д.О.О. АЛЕКСИНАЦ, са седиштем у Алексинцу, ПИБ: 108812934. Јавној продаји се излажу следеће покретне ствари чија је почетна цена:

Р.бр. Назив покретне ствари Јед. мере Количина Процењена вредност у дин. укупно
1 26.43.16/110 филтер уља комада 3741 1313 4 911 933.00
2 72.90.29/130 ф.гор.сепаратор комада 200 3740 748 000.00
3 10.21.13/110 филтер уља комада 1151 393 452 343.00
4 26.43.06/110 филтер уља комада 745 658 490 210.00
5 26.43.43/110 филтер уља комада 850 505 429 250.00
6 40.60.54/130 филтер горива комада 390 2690 1 049 100.00
7 20.37.21/20 филтер ваздуха комада 413 923 381 199.00
8 20.37.20/20 филтер ваздуха комада 932 482 449 224.00
9 99.112.05/20 филтер ваздуха комада 813 408 331 704.00
10 108.121.10/20 филтер ваздуха комада 133 5586 742 938.00
11 22.39.14/20 филтер ваздуха рд комада 480 484 232 320.00
12 15.30.21/20 филтер ваздуха рд комада 768 832 638 976.00
13 68.86.59/20 филтер ваздуха комада 466 1995 929 670.00
14 72.90.20/20 филтер ваздуха комада 115 5209 599 035.00
15 26.43.59/20 филтер ваздуха каб комада 351 1362 478 062.00
16 20.37.46/20 филтер ваздуха комада 19 5387 102 353.00
17 106.118.41/20 филтер ваздуха комада 564 879 495 756.00
18 36.18.42/30 филтер горива комада 370 948 350 760.00
19 40.60.53/30 филтер горива комада 100 4914 491 400.00
20 98.110.64/30 филтер  за гас комада 429 792 339 768.00
21 AG 7901-1284(39.55.05/20) комада 360 1880 676 800.00
22 14.29.39/120 филтер ваздуха комада 139 8289 1 152 171.00
23 14.29.71/120 филтер ваздуха са кућиштем комада 52 16224 843 648.00
24 FV 0.134/4 филтер ваздуха комада 1016 588 597 408.00
25 68.86.46/10 филтер уља комада 345 990 341 550.00
26 27.44.22/110 филтер уља комада 315 785 247 275.00
27 57.75.03/130 филтер горива комада 150 1601 240 150.00
28 96.108.27/110 филтер уља комада 400 505 202 000.00
29 26.43.38/110 филтер уља рд комада 300 725 217 500.00
30 108.121.08/130 филтер горива комада 280 798 223 440.00
31 99.112.21/20 филтер ваздуха комада 420 401 168 420.00
32 20.37.47/20 филтер ваздуха рд комада 32 6290 201 280.00
33 72.90.03/20 филтер ваздуха комада 50 4941 247 050.00
34 68.86.31/30 ум. филтер горива комада 190 1146 217 740.00
35 129.142.03/10 филтер уља комада 48 4788 229 824.00
36 16.32.30/10 филтер уља комада 344 601 206 744.00
37 26.43.74/30. филтер горива комада 237 1105 261 885.00
38 40.60.39/20 филтер ваздуха комада 35 6341 221 935.00
39 106.118.01/20 филтер ваздуха комада 70 2858 200 060.00
40 16.32.42/20 филтер ваздуха каб комада 171 1086 185 706.00
41 72.90.02/20 филтер ваздуха комада 186 1231 228 966.00
42 27.44.20/110 филтер уља комада 240 658 157 920.00
43 26.43.41/110 филтер уља рд комада 236 519 122 484.00
44 45.65.38/130 филтер горива комада 56 2294 128 464.00
45 36.18.41/30 филтер горива комада 122 848 103 456.00
46 57.75.04/130 филтер горива комада 130 1472 191 360.00
47 20.37.79/130 филтер горива комада 42 3061 128 562.00
48 74.85.10/110 филтер уља комада 99 1559 154 341.00
49 96.108.14/110 филтер уља комада 279 543 151 497.00
50 99.112.41/110 филтер уља комада 363 508 184 404.00
51 10.19.20/110 филтер уља комада 227 466 105 782.00
52 15.30.06/20 филтер ваздуха комада 326 461 150 286.00
53 22.39.06/20 филтер ваздуха комада 239 756 180 684.00
54 98.110.59/20 филтер ваздуха комада 96 1909 183 264.00
55 108.121.13/20 филтер ваздуха комада 21 4977 104 517.00
56 99.112.34/20 филтер ваздуха комада 414 443 183 402.00
57 99.112.36/20 филтер ваздуха рд комада 344 436 149 984.00
58 26.43.57/20 филтер ваздуха каб комада 123 1040 127 920.00
59 10.26.11/20 филтер ваздуха каб комада 203 882 179 046.00
60 27.44.62/20 филтер ваздуха каб комада 100 1040 104 000.00
61 40.60.30/20 филтер ваздуха комада 85 1764 149 940.00
62 72.90.06/20 филтер ваздуха комада 38 3780 143 640.00
63 22.39.30/20 филтер ваздуха комада 239 508 121 412.00
64 16.32.36/20 филтер ваздуха согефи комада 147 755 110 985.00
65 16.32.41/20 филтер ваздуха комада 177 1008 178 416.00
66 20.37.70/20 филтер ваздуха комада 252 762 192 024.00
67 15.30.26/30 филтер горива комада 106 1361 144 266.00
68 15.30.24/10 филтер уља комада 225 613 137 925.00
69 20.37.59/10 филтер уља комада 88 1198 105 424.00
70 27.44.67/30 филтер горива комада 195 761 148 395.00
71 70.88.18/20 филтер ваздуха комада 20 6237 124 740.00
72 20.37.75/130 филтер горива комада 42 2161 90 762.00
73 20.37.76/130 филтер горива комада 30 2339 70 170.00
74 20.37.77/130 филтер горива комада 40 2339 93 560.00
75 20.37.78/130 филтер горива комада 18 2339 42 102.00
76 20.37.80/130 филтер горива комада 25 3995 99 875.00
77 14.30.10/40 филтер хидро уља комада 21 3529 74 109.00
78 43.63.50/20 филтер ваздуха комада 4 2647 10 588.00
79 36.18.19/20 филтер ваздуха комада 3 3011 9 033.00
80 36.18.22/20 филтер ваздуха комада 5 1653 8 265.00
81 36.18.46/20 филтер ваздуха комада 11 2490 27 390.00
82 36.18.32/20 филтер ваздуха комада 2 3087 6 174.00
83 17.33.12/20 филтер ваздуха комада 14 2032 28 448.00
84 72.90.28/20 филтер ваздуха комада 12 4157 49 884.00
85 40.60.51/20 филтер ваздуха комада 6 11994 71 964.00
86 42.62.04/10 филтер уља комада 10 4221 42 210.00
87 42.62.19/20 филтер ваздуха комада 13 1748 22 724.00
88 12.19.19/20 филтер ваздуха комада 10 3140 31 400.00
89 43.27.05/20 филтер ваздуха комада 8 3032 24 256.00
90 69.87.13/20 филтер ваздуха комада 5 6090 30 450.00
91 45.65.33/20 филтер ваздуха комада 7 5758 40 306.00
92 45.65.43/20 филтер ваздуха комада 2 5314 10 628.00
93 45.65.52/20 филтер ваздуха комада 6 6012 36 072.00
94 45.65.25/20 филтер ваздуха комада 5 8881 44 405.00
95 14.30.03/110 филтер уља комада 359 706 253 454.00
96 14.29.49/120 филтер ваздуха комада 21 8533 179 193.00
97 26.43.35/130. филтер горива комада 205 1389 284 745.00
98 98.110.21/130. филтер горива комада 48 3372 161 856.00
99 26.43.36/130 филтер горива комада 160 982 157 120.00
100 22.39.38/130 филтер горива комада 66 1807 119 262.00
101 16.32.21/20 филтер ваздуха рд комада 117 932 109 044.00
102 126.139.102/20 филтер ваздуха комада 125 1047 130 875.00
103 115.128.11/120.00.07 филтер ваздуха комада 260 524 136 240.00
104 37.50.07/10 филтер уља комада 140 561 78 540.00
105 113.126.35/40 ум. филт. хидр. комада 28 5564 155 792.00
106 44.64.32/10 филтер уља комада 11 11819 130 009.00
107 27.44.50/130 филтер горива комада 12 3255 39 060.00
108 16.32.46/130 филтер горива комада 10 1175 11 750.00
109 20.37.08/20 филтер ваздуха комада 30 503 15 090.00
110 70.88.15/40 филтер хидраулике комада 3 19169 57 507.00
111 62.80.01/20 филтер ваздуха комада 5 4853 24 265.00
112 00.00.201/40 филтер хидраулике рд комада 4 8085 32 340.00
113 109.122.67/20 филтер ваздуха комада 30 2607 78 210.00
114 131.144.36/10 филтер уља комада 1 23836 23 836.00
115 102.114.71/20 филтер ваздуха комада 5 3248 16 240.00
116 123.136.32/40 филтер уља комада 8 6090 48 720.00
117 115.128.05/120 филтер ваздуха комада 6 7193 43 158.00
118 44.64.09/10 филтер уља комада 11 7827 86 097.00
119 44.64.81/10 филтер  уља комада 2 2570 5 140.00
120 44.64.75/10 филтер уља комада 10 4239 42 390.00
121 124.137.43/40 филтер уља комада 22 4181 91 982.00
122 19.36.05/20   филтер комада 57 671 38 247.00

 

Р. б. Врста  покретне ствари марка  Тип Година производње  Снага мотора у KW   Рад. зап. мотора у cm  Носивост у кг. Процењена вредност у дин. 
123 Теретно возило Peugeot Boxer 2002 62 1997 1505 200 000.00 

                     

1. Почетна вредност покретих ствари утврђена је посебним Записницима о поновној  процени број 002-433-06-04/2018-2 од 23.10.2018. године, 002-433-06-04/2018-3 од 24.10.2018. године, 002-433-06-04/2018-4 од 25.10.2018. године и 002-433-06-04/2018-5 од 26.10.2018. године и износи               29 819 030.00 динара. На првом усменом јавном надметању, покретне ствари се не могу продати испод 60% утврђене почетне вредности. Продајна цена представља основицу за обрачун пореза на додату вредност,коју плаћа купац по пореској стопи од 20 %.

2.  Продаја покретних ствари  се врши путем усменог јавног надметања.

3. Заинтересовани понуђачи имају право да најкасније до дана одржавања јавне продаје сваким радним даном у времену од 11 до 13 часова разгледају покретне ствари које су предмет јавне продаје, у просторијама магацина «NELT»-а, у Нишу, улица 12. Фебруар – трећи прилаз.

4. Право учешћа на усменом јавном надметању имају сва правна и физичка лица. Физичка лица су у обавези да понесу личну документацију – личну карту, а правна лица и предузетници одговарајућу документацију о регистрацији правног лица, односно предузетника и овлашћење за учешће на јавном надметању.  Сви учесници достављају и потврду да немају доспеле а неизмирене пореске обавезе.

5. Порески обвезник, лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица не могу бити купци ствари. Забрана се односи и на препродају купљених ствари, њихово давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима, у периоду од годину дана по извршеној продаји.

6. На усменом јавном надметању на коме се продају покретне ствари чија је појединачна вредност преко 200.000 динара, могу учествовати само лица која положе депозит у висини од 10% од процењене вредности покретне ствари.Депозит се уплаћује на рачун 840-1700845-84 са позивом на број 97 42 002 108812934

 7. Ствари се продају у виђеном стању без могућности њиховог враћања ако се накнадно утврде неки недостаци и без права на накнадне рекламације.

7. Купац – најбољи понуђач је дужан да цену по којој су му продате покретне ствари уплати у року од 8 дана од дана достављања записника о продаји покретних ствари. Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју су му покретне ствари продате, продаја се у односу на тог купца  оглашава неважећом, а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у даљем поступку продаје те ствари.

8.  Купац обезбеђује утовар и превоз у присуству радника Пореске управе.

9. Овај оглас  објавити у дневном листу „Данас“, на интернет страни Пореске управе , истаћи на огласној табли Филијале Алексинац и доставити пореском обвезнику. 

Контакт телефон: 018/804-263

ДИРЕКТОР ФИЛИЈАЛЕ

Владан Стојадиновић