Порески календар

јул 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Оглас о продаји непокретности путем усменог јавног надметања – први пут

Оглас о продаји непокретности путем усменог јавног надметања – први пут

Број: 116-433-10-4058/2018-D5B04-7

Министарство финансија - Пореска управа - Филијала Зајечар, у поступку принудне јавних прихода из непокретности пореског обвезника ЋИРИЋ НЕНАДА, са пребивалиштем у Зајечару, ул: Ратних Војних Инвалида број 14,  на основу члана 105. и 108. става 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији («Сл. гласник РС», бр. 80/2002, ... 95/2018),  дана 20.12.2018. године, објављује:

О  Г  Л  А  С

о продаји непокретности путем усменог јавног надметања – први пут

 

 1. Прво рочиште за продају непокретности путем усменог јавног надметања и то:

Опис непокретности

Улица и број

Број катастарске парцеле

Катастарска општина

ЗКУЛ бр./Лист непокретности бр/Поседовни лист бр.

Суд/РГЗ-служба за катастар непокретности

Површина према

 катастру (ха,а,м2)

 

Процењена вредност

1

2

3

4

5

6

7

8

породична стамбена зграда

Ратних Војних Инвалида 14

10630/4- бр. зграде 1

Зајечар

2494

Зајечар

96м2

3.093.624,91

породична стамбена зграда

Ратних Војних Инвалида 14

10630/4- бр. зграде 2

Зајечар

2494

Зајечар

140м2

9.023.072,66

помоћна зграда

Ратних Војних Инвалида 14

10630/4- бр. зграде 3

Зајечар

2494

Зајечар

52м2

1.902.246,00

помоћна зграда

Ратних Војних Инвалида 14

10630/4- бр. зграде 4

Зајечар

2494

Зајечар

22м2

804.796,38

помоћна зграда

Ратних Војних Инвалида 14

10630/4- бр. зграде 5

Зајечар

2494

Зајечар

21м2

768.214,73

помоћна зграда

Ратних Војних Инвалида 14

10630/4- бр. зграде 6

Зајечар

2494

Зајечар

31м2

1.134.031,27

 

 

 

 

 

 

УКУПНО:

16.725,985,95

Утврђена почетна вредност непокретности за обим удела 1/1 износи 16.725.985,95 динара.

Непокретности су власништво пореског обвезника ЋИРИЋ НЕНАДА, са пребивалиштем у Зајечару, ул: Ратних Војних Инвалида број 14, уписане у Препис  листа непокретности број 2494 Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности у Зајечару са обимом удела 1/1 за катастарску општину (КО) Зајечар.

Продаја непокретности путем првог усменог јавног надметања - ће се одржати дана 22.01.2019. године, са почетком у 11 часова у Порескoj Управи - Филијали Зајечар у улици ул. Драгослава Срејовића 4, у канцеларији  број 62. Заинтересовани понуђачи су дужни да се пријаве за лицитацију у канцеларији бр. 62, на дан одржавања исте најкасније до 9:30 часова.

2. Почетна вредност непокретности утврђена је извршним решењем ове Филијале број: 116-433-10-4058/2018 D5B04-4a од 02.04.2018. године и на дан процене износи 16.725.985,95 динара.

3. Продаја непокретности се врши путем усменог јавног надметања.

4. Понуђачи су дужни да најкасније до 21.01.2019. године уплате депозит у износу од 836.299,30 динара што износи 5% утврђене почетне вредности непокретности, на рачун број: 840-1700845-84 са позивом на број одобрења 97 60 116 2602957750041 N.

5. На овом рочишту путем усменог јавног надметања, непокретност се не може продати испод 75% утврђене почетне вредности непокретности односно за износ мањи од 12.544.489,46 динара.

6. Право учешћа на јавном надметању имају сва правна и физичка лица. Физичка лица су у обавези да понесу личну документацију-личну карту, а правна лица и предузетници одговарајућу документацију о регистрацији правног лица, односно предузетника, овлашћење за учешће на јавном надметању као и уверење да немају доспеле а неизмирене пореске обавезе.

7. Порески обвезник, лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица не могу бити купци непокретности, забрана се односи и на, њихово давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима, у периоду од годину дана по извршеној продаји.

8. Купац - најбољи понуђач је дужан да цену по којој му је продата непокретност уплати у року од 8 (осам) дана од дана закључења усменог јавног надметања (члан 111. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији). Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је непокретност продата, продаја се решењем  оглашава неважећом а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у поступку продаје те непокретности у периоду од шест месеци.

9. Продаја непокретности се врши у виђеном стању, без права на рекламацију.

10. Овај оглас објавити на огласној табли Пореске управе - Филијале Зајечар и у дневном листу "ДАНАС".

Особа за контакт: Србољуб Поповић, телефон: 064/8424538

                                                                                                                          ДИРЕКТОР ФИЛИЈАЛЕ

                                                                                                                               Аница Миловић