Пореска управа  >>  Актуелности  >>  Јавна продаја покретних и непокретних ствари  >>  Оглас о продаји непокретности путем првог усменог јавног надметања други пут

Порески календар

окт 2019

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

*Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. *Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима најкасније у року од три дана од дана исплате обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. *Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. *Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. *Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. *Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. *Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2019. годину, ако је у 2019. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 18.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. *Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Јавна продаја покретних и непокретних ствари

Оглас о продаји непокретности путем првог усменог јавног надметања други пут

Број: 128-433-10-3033/2014 ОГ-1-2

Министарство финансија - Пореска управа - Филијала Ниш, у поступку принудне наплате јавних прихода из непокретности пореског обвезника  ДОО „FASSING“ са седиштем у Нишу, на основу члана 105. и 108. став 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл. гласник РС'', бр. 80/2002...95/18), дана 25.03.2019. године, објављује:

Оглас о продаји непокретности путем првог

усменог јавног надметања

други пут

 

1. Друго рочиште за продају непокретности путем првог усменог јавног надметања и то: 

Р.

бр.

Опис непокретности

Улица и број

Број К.П

Катастарска општина

Препис лоста непокретности

РГЗ-служба за катастар непокретности

Обим удела

Облик својине

Површина према катастру

Утврђена почетна вредност 1/1 непокретности у динарима на дан процене

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Њива 2. класе

Илинденска

1379/13

Ниш-Пантелеј

12864

НИШ

1/1

приватна

173 м2

831.092,00  

 

Укупно:

     

 

 

 

 

 

831.092,00  

Утврђена почетна вредност непокретности за обим удела 1/1 износи 831.092,00 динара

Непокретност је као власништво пореског обвезника  ДОО „FASSING“ са седиштем у Нишу, уписана је у Препис  листа непокретности број 12864 Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности у Нишу са обимом удела 1/1 за катастарску општину К.О. Ниш-Пантелеј.     

Продаја непокретности путем првог усменог јавног надметања ће се одржати  дана 09.04.2019. године, са почетком у 11:30 часова у Порескoj Управи - Филијали Ниш у улици Николе Пашића број 24. у канцеларији  број 122. Заинтересовани понуђачи су дужни да се пријаве за лицитацију  у канцеларији број 122, на дан одржавања исте најкасније до 10:00 часова.

2. Почетна вредност непокретности утврђена је извршним решењем ове Филијале број: 128-433-10-3033/2014-РПВ од 20.11.2018. године и на дан процене износи 831.092,00 динара.

3. Продаја непокретности се врши путем усменог јавног надметања.

4. Понуђачи су дужни да најкасније до 08.04.2019. године уплате депозит у износу од 41.554,60 динара што износи 5% утврђене почетне вредности непокретности,  на рачун број: 840-1700845-84 са позивом на број одобрења  97 97128104618116 N.

5. На овом рочишту непокретност се не може продати испод 75% утврђене почетне вредности, односно за износ мањи од 623.319,00 динара.

6. Порески обвезник, лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица не могу бити купци непокретности, као и понуђачи који имају доспеле а неизмирене обавезе по основу јавних прихода по било ком основу.

Забрана се односи и на, њихово давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима, у периоду од годину дана по извршеној продаји.

7. Право учешћа на јавном надметању имају сва правна и физичка лица. Физичка лица су у обавези да понесу личну документацију-личну карту, а правна лица и предузетници одговарајућу документацију о регистрацији правног лица, односно предузетника, овлашћење за учешће на јавном надметању као и потврду да немају доспеле а неизмирене пореске обавезе (важи за све  учеснике јавног надметања).

8. Купац-најбољи понуђач је дужан да цену по којој му је продата непокретност уплати у року од 8 (осам) дана од дана закључења усменог јавног надметања (члан 111. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији). Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је непокретност продата, продаја се решењем  оглашава неважећом а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у поступку продаје те непокретности у периоду од шест месеци.

9. Продаја непокретности се врши у виђеном стању, без права на рекламацију.

10. Овај оглас објавити на огласној табли Пореске управе - Филијале Ниш и у дневном листу "Данас".

Особа за контакт: Дејан Нешић, телефон: 064/8424516.

                                                                                                                                          ДИРЕКТОР

                                                                                                                                        Мића Јеремић