Порески календар

јун 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Jавни оглас ради давања у закуп непокретности у јавној својини Републике Србије путем прикупљања писмених понуда

Jавни оглас ради давања у закуп непокретности у јавној својини Републике Србије путем прикупљања писмених понуда

На основу Закључка Владе Републике Србије, 05 Број: 361 – 3309/2019 од 04.04.2019. године, члана 27. став 2. Закона о јавној својини („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др.закон и 108/16), члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, број:16/18), з а к у п о д а в а ц

 

Jавни оглас ради давања у закуп непокретности у јавној својини

Републике Србије путем прикупљања писмених понуда  

 

1. ЗАКУПОДАВАЦ, ПРЕДМЕТ ЗАКУПА И ПОСТУПАК

Закуподавац је Република Србија, Министарство финансија, Пореска управа, као корисник пословног простора у својини Републике Србије који се даје у закуп, са седиштем у Београду, ул. Саве Машковића 3-5.

Предмет закупа је део непокретности у својини Републике Србије који чини пословни простор у приземљу пословне зграде у Суботици, Ул. Корзо бр. 5, површине 116 м2, постојеће на катастарској парцели бр. 3776, КО Стари град, уписане у Лист непокретности бр. 1016 КО Стари град (у даљем тексту: „пословни простор“), има засебан улаз и састоји се од шалтер сале, кухиње, санитарног чвора и две собе, опремљен свим одговарајућим инсталацијама и прикључцима.

Пословни простор се даје у закуп у поступку прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања. Поступак издавања у закуп, спровешће се и ако пристигне само једна понуда.   

2. УСЛОВИ ДАВАЊА У ЗАКУП

Пословни простор даје се у закуп као целина.

Пословни простор се даје у закуп на одређено време на период од 5 (пет) година.

Пословни простор се даје у закуп ради обављања трговине на мало, осим трговине моторним возилима и мотоциклима или обављања финансијске услуге (банкарске услуге), осим осигурања и пензијских фондова, те се у друге сврхе не може користити.

Најнижа висина закупнине износи:

- за закупце који обављају делатност трговине на мало, осим трговине моторним возилима и мотоциклима, 850,00 динара/м2, односно укупна најнижа, висина закупнине износи 98.600,00 динара, без ПДВ и без трошкова комуналија, на месечном нивоу;

- за закупце који обављају делатност финансијске услуге (банкарске услуге), осим осигурања и пензијских фондова, 990,00 динара/м2, односно укупна најнижа висина закупнине износи 114.840,00 динара, без ПДВ и без трошкова комуналија, на месечном нивоу.

Пословни простор се даје у закуп у постојећем – „виђеном стању“ уз могућност адаптације о трошку закупца. Закупац се, закључењем уговора о закупу, одриче било какавих примедби по основу евентуалних материјалних недостатака на предметној непокретности. Закупац може вршити адаптацију пословног простора, уз претходну сагласност закуподавца, о свом трошку, без умањења закупнине и признавања својинских права на пословном простору по основу улагања средстава.

Нису дозвољене понуде са варијантама, нити издавање у подзакуп.

3. УСЛОВИ  ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација се може преузети и у исту се може извршити увид, у Министарству финансија, Пореска управа, Филијала Суботица, ул. Корзо бр. 5. канцеларија бр. 46, спрат 2, сваким радним даном од  9,00 до 15,00 часова, уз доказ о извршеној бесповратној уплати износа од 1.000,00 динара, за откуп конкурсне документације по основу трошкова израде конкурсне документације. Уплата се врши на рачун број: 840-30974845 - 41, позив на број 97 7109 сврха уплате: „Конкурсна документација за издавање у закуп пословног простора у Суботици.“

4. УСЛОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Понуду могу поднетидомаћа и страна правна или физичка лица – предузетници, који уплате депозит и који испуне остале услове из овог огласа, на обрасцу понуде, који је саставни део конкурсне документације.

Понуђач је обавезан да уплати депозит у висини од 100.000,00 динара на рачун  број: 840-1176804-31, позив на број 02031 – Мунистарство финансија, Пореска управа, сврха уплате: „Депозит за учешће у поступку издавања у закуп пословног простора у Суботици, Ул. Корзо бр. 5.“

Понуђач који понуди закупнину у износу нижем од почетне висине закупнине и изабрани понуђач, који не закључи уговор о закупу, по диспозицији закуподавца, губе право на повраћај депозита. Понуђачима који испуне услове за повраћај депозита, депозит се враћа у року од 8 (осам) дана од дана закључења уговора. Понуђач је у обавези да у понуди наведе број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита.

Оглас је објављен и на интернет страници Пореске управе,  (purs.gov.rs/Aktuelnosti/Javna prodaja pokretnih i nepokretnih stvari) и у издању дневних новина „АЛО“ д.о.о. дана 06.09.2019. године. Рок за подношење понуда је 30 (тридесет) дана од дана објављивања јавног огласа у дневним новинама и истиче 07.10.2019. године, у 12,00 часова.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена у писарници  закуподавца, Филијала Суботица, последњег дана истека рока за подношење понуда 07.10.2019. године до 12,00 сати, без обзира на начин достављања.  

Понуда се подноси непосредно или путем поште на адресу закуподавца, Пореска управа, Филијала Суботица,  ул. Корзо бр.5. 24 000 Суботица, са назнаком: „Понуда за закуп пословног простора у Суботици, Ул. Корзо бр. 5.  -  „НЕ ОТВАРАТИ“,  у затвореној коверти/омоту на чијој полеђини, понуђач наводи свој пуни назив, адресу, телефон и име особе за контакт.

Неблаговремене, непотпуне и незатворене понуде се одбацују и враћају понуђачу одмах након јавног отварања понуда. 

 5. ВРЕМЕ И МЕСТО ОТВАРАЊА ПОНУДА И ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

Јавно отварање понуда извршиће комисија за спровођење поступка издавања у закуп пословног простора у својини Републике Србије, у приземљу пословне зграде у Суботици, Ул. Корзо бр. 5. површине 116 м2, постојеће на катастарској парцели број 3776 КО Стари град, уписан у ЛН број 1016 КО Стари Град. Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана истека рока за подношење понуда 07.10.2019. године са почетком у 14,00 часова у просторијама Пореске управе, Филијале Суботица, ул. Корзо бр.5. у  Суботици.

Представници понуђача који желе да учествују у поступку отварања понуда, дужни су да пре почетка јавног отварања понуда, комисији закуподавца поднесу посебно пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.

Критеријум за избор најповољније понуде је  највиша понуђена закупнина. 

Уколико у поступку прикупљања понуда два или више понуђача понуде исти износ закупнине, комисија за спровођење поступка издавања у закуп дела непокретности у својини Републике Србије, коју чини пословни простор у приземљу пословне зграде у Суботици, Ул. Корзо бр. 5., позваће понуђаче који су понудили исти износ закупнине, да у року од 3 (три) дана од дана пријема позива, доставе нову писмену затворену понуду са увећаним износом закупнине у односу на претходно дату понуду, а које понуде ће комисија отворити и констатовати најповољнијег понуђача. Уколико понуђачи у року од 3 (три) дана не доставе нову понуду или доставе понуде са истоветним закупнинама, избор најповољнијег понуђача извршиће се путем жреба.

Пословни простор, издаће се у закуп најповољнијем понуђачу, који се бира применом критеријума највише понуђене закупнине, уколико испуњава и друге услове овог огласа и конкурсне документације. Уколико пристигне једна понуда, понуђача који ће пословни простор користити за потребе обављања делатности трговине на мало, осим трговине моторним возилима и мотоциклима и једна понуда понуђача који ће пословни простор користити за потребе обављања делатности пружања финансијских услуга, осим осигурања и пензијских фондова, предност има понуда понуђача који ће закупљени простор користити за потребе обављања делатности пружања финансијских услуга, осим осигурања и пензијских фондова.

Додатне информације и обавештења у вези са припремањем понуде могу се добити на број телефона 024 655 116 и 064 84 22 654, сваким радним даном од 9,00 до 15,00 часова, контакт особа је Роберт Алексић.

Заинтересована лица могу извршити увид у пословни простор који се издаје у закуп сваким радним даном од 10,00 до 14,00 часова уз претходни договор са контакт особом.