Порески календар

јун 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Јавни оглас за продају отпада – старог гвожђа путем прикупљања писаних понуда

Јавни оглас за продају отпада – старог гвожђа путем прикупљања писаних понуда

На основу Закона о управљању оптпадом („Сл.гласник РС“, бр.36/2009,88/2010,14/2016 и 95/2018) и Одлуке директора  број: 000-031-05-02269/2019-3000-22/1 од 31.10.2019. године, опродаји неопасног отпада метала  комисија за спровођење поступка продаје старог гвожђа објављује:

Јавни оглас за продају отпада – старог гвожђа путем прикупљања писаних понуда

1. Подаци о предмету продаје:

Продаје је отпад старо гвожђе од демонтираног старог котла на локацији Пореске управе филијала Прокупље.

Категорија отпада према Листи категорије отпада ( Q лист): Q16

Индексни број отпада према Каталогу отпада :20 01 40

Карактер отпада: неопасан

Количина отпада: око 2 т.

Локација на којој се налази отпад: у дворишту филијале Прокупље.

Минимална почетна цена откупа по јединици мере откупа предметног отпада: 19,00дин  /kg

2. Место и начин прибављања додатних информација:

Преузимање  Обрасца  за подношење понуда заинтересовани понуђачи могу извршити  на Интернет страница:www.purs.gov.rs

Непосредан увид и преузимање документације, неопходне за припремање понуде, заинтересована лица могу извршити, уз претходну најаву на телефон 065/8059941 фиксни 027/324 177 лок 212 контакт особа Милићевић Слободан, у просторијама Пореске управе ул. 21 Српске Дивизије  бр.6 анцеларија бр. 12 сваког радног дана у времену од 08:00-15:00 часова, до крајњег рока за достављање понуда.

 3.   Обавезе понуђача –купца

За реализацију уговора понуђач - купац је дужан да обезбеди:

-алат за манипулацију отпадом

-возила за транспорт отпада (атестирана у складу са прописима);

-мерење на мерном месту са вагом за мерење која поседује атест;

-утовар и одвожење старог гвожђа обавља уз спровођење свих мера прописаних законом;

-преузме укупну количину отпада из тачке 1 овог  огласа;

-све услове да не дође до штете на околном земљишту приликом утовара и одвоза старог гвожђа;

-да надоканди евентуалну штету коју проузрокује приликом  утовара и одвоза.

4. Услови за учешће у поступку прикупљања  писан епонуде и садржај писане понуде

Понуђач-купац предметног отпада  може бити свако правно лице или предузетник, који поседује дозволу за сакупљање, транспорт, третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање ове врсте отпада у складу са Законом о управљању отпадом или важећи Уговор о пословно техничкој сарадњи са оператером регистрованим за сакупљање, транспорт, третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање ове врсте отпада од надлежних органа и који испуњава све друге прописане услове.

Обавезан саржај понуде:

 I Подаци о подносиоцу понуде:

 -за правна лица: пословно име, адресу и седиште, матични број и порески идентификациони број ( ПИБ ), име и презиме директора односно лица овлашћеног за заступање, потпис и печат, копију решења о упису у АПР или извод о регистрацији издат од Агенције за привредне регистре.

-за предузетнике: пословно име/име и презиме предузетника, адресу и седиште предузетника , матични број и ЈМБГ грађана, његов потпис и печат. копију решења о упису у регистра код надлежног органа.

II Понуда и то:

1.Понуђену цену откупа отпада старог гвожђа по јединици мере (дин/кг) и укупну цену откупа за процењену тежину отпада-старог гвожђа од.......т са и без ПДВ-а (на понуђену цену купац плаћа ПДВ уколико није у систему ПДВ-а);

2.Рок (максимални) у ком ће купац преузети укупну количину отпада (дана)

 III Прилози докази уз понуду:

1.Копија извода или решења о упису понуђача у регистар привредних субјеката (Агенција за привредне регистре) или други одговарајући регистар ( број и датум).

2.Овлашћење, пуномоћје за лице које заступа понуђача-купца у поступку.

3.Понуђач је дужан да уз понуду достави фотокопије следећих дозвола: дозволу за сакупљање  отпада,  дозволу за транспорт отпада, дозволу за складиштење отпада или фотокопију  једне интегралне дозволе.

Понуда која не садржи све наведене елементе и доказе, неће се узети у разматрање

IV Изјава понуђач (заступника подносиоца понуде)

1.Изјаву да ће извршити одношење неопасног отпада о свом трошку.

 2,Изјаву којом се прихватају сви услови из овог огласа и даје сагласност да исти представљају елементе за закључење уговора о купопродаји отпада

V Начин и време (рок) за достављање писане понуде

Писана понуда подноси се на Обрасцу за подношење понуда –која се може преузети на Интернет страници: www.purs.gov.rs , уз обавезно  достављање доказа о испуњености услова из тачке 4. овог огласа.

Понуда се може доставити и на сопственом обрасцу који мора да садржи све елементе из Обрасца за подношење понуда, односно све податке и прилоге (доказе) из тачке 4. овог огласа. Прилози које купац доставља могу бити фотокопије докумената. Продавац задржава право да од купца тражи на увид оригинална документа.

Понуда мора бити исписана на српском језику, читко, без прецртавања и исправљања написаног текста. Писана понуда подноси се непосредно или путем поште (препорученом пошиљком) у затвореној коверти на адресу:

 Пореска управа, Сектор за материјалне ресурсе, филијала Прокупље улица 21. Српске дивизије  бр. 6 са назнаком: „Понуда за откуп старог гвожђа“ – НЕ ОТВАРАТИ

На  полеђини коверте уписује се назив, седиште и адреса понуђача-купца

 Понуђач може поденти само једну понуду.

Овлашћени представник понуђача-купац дужан је да достави оверено пуномоћје о присутву поступка продаје.

5. Рок за подношење понуда је 07.11.2019. године у 12,00 часова

Поступак прикупљања писаних понуда спровешће се и уколико пристигне једна благовремена понуда,

Неблаговремене  и неисправне понуде се одбацују.

6.Време рок и место одржавања отварања понуда писаних понуда

Отварање понуда је јавно  и обавиће се комисијски на адреси улица 21. Српске дивизије  бр. 6 Прокупље.

О отварњу понуда води се записник који потписују чланови комисије и присутни понуђачи, односно њихови овлашћени представници.

7.Критеријум за оцену понуда

Критеријум за избор најповољније понуде је:

-Највиша понђена цена откупа по једници мере откупа (дин/кг).

Понуђена цена откупа по једници мере откупа (дин/кг) не може бити мања од почетне цене за откуп из тачке 1. огласа 19,00дин/кг.

У случају да постоје две или више понуда са истом ценом, продавац ће предност дати понуди оног понуђача-купца који понуди краћи рок преузимања укупне количине отпада изражено у данима.

Уколико је више понуђача доставило понуду са једнаком понуђеном ценом откупа и истим роком преузимања поступак ће се наставити путем јавне лицитације.

Са понуђачем који понуди  највишу цену  по килограму закључиће се уговор који ће се примењивати 90 дана од дана закључења.

Праћење реализације уговора

-Приликом примопредаје старог гвожђа представници купца и продавца, сачиниће и потписати записник и извршеној примопредаји.

-Стварна количина отпада утврдиће се на основу мерења и биће унета у образац –Документ о кретању отпада из Закона о управљању отпадом, који купац попуњава, а оверава лице код продавца.

Овај оглас се објављује на огласној табли и интернет страници Пореске управе.

 8. Начин и рок обавештавања учесника о резултатима спроведеног поступка

 Решење о изабраном понуђачу, а у вези са предметом овог огласа биће донето у року од три дана од дана отварања понуда и објављено на интернет страници ПУ. и достављено учесницима у поступку.

9. Период рок трајања уговора о купопродаји отпада старог –гвожђа

Уговор се закључује се на период који је купац назначио у понуди, а максимум до 90 дана од дана закључења уговора.

Уколико правно лице/предузетник из решења не приступи закључењу уговора о купопродаји  отпада у року од  три дана, губи право на откуп и старо гвожђе.

10. Динамика плаћања уговорене цене вршиће се у  року од 7 дана од дана закључења уговора и примљене фактуре.Трошкове пореза ПДВ-сноси купац уколико није  у сиситему ПДВ-А

11.Праћење реализације уговора:

Купац може почети са утоваром и одношењем старог гвожђа како је понудом регулисано. У том смислу овлашћени представници купца и продавца сачиниће и потписати записник о извршеној шримопредаји. Стварна количина свожђа утврдиће се на основу мерења и бице унета у образац-Документ о кретању отпада, који купац попуњава, а оверава одговорно лице код продавца.

Надзор над  утоваром , одвозом, мерењем вршиће се уз присуство овлашћеног представника продавца.

Власништво продавца над отпадом престаје преузмањем истог од стране купца и предајом одговарајуће копије - Документа о кретању отпадом.

Овај оглас се објављује на интернет страници пореске управе : www.purs.gov.rs и огласној табли филијале Прокупље.

Купац је дужан да у свему поступа у складу са Законом о управљању отпадом.