Порески календар

јул 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Јавна продаја покретних и непокретних ствари    Петровић Братислав власник т.р. "ЕЛЕКТРОН", Алексинац, продаја покретних ствари путем непосреднe погодбe

Петровић Братислав власник т.р. "ЕЛЕКТРОН", Алексинац, продаја покретних ствари путем непосреднe погодбe

О Г Л А С о наставку продаје покретних ствари путем непосреднe погодбe

Министарство финансија – Пореска управа – Филијала Алексинац, у поступку принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника Петровић Братислава, са пребивалиштем у Алексинац, улица Озренска број 116, ПИБ 100310242, на основу члана 104. став 14. Закона о пореском поступку и пореској администрацији («Сл.гласник РС», бр.80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 61/07, 20/09 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12 и 47/13) и члана 192. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ», бр. 33/97, 31/2001 и «Службени гласник РС», бр.30/10), дана 07.10.2013.године доноси

 

О Г Л А С

о наставку продаје покретних ствари

путем непосреднe погодбe

 

 1. ПРОДАЈА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ у поступку принудне наплате пореске обавезе пореског обвезника Петровић Братислава, са пребивалиштем у Алексинац, улица Озренска број 116, ПИБ 100310242 путем усменог јавног надметања НИЈЕ УСПЕЛА у року од три месеца од дана доношења закључка о одређивању продаје покретних ствари путем усменог јавног надметања.
 2. НАСТАВЉА СЕ ПРОДАЈА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ПУТЕМ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ у поступку принудне наплате пореске обавезе пореског обвезника Петровић Братислава, са пребивалиштем у Алексинац, улица Озренска број 116, ПИБ 100310242, и то:

1.         уљни радијатор «FOX» 2000W                                                      4.000,00 динара

2.         уљни радијатор «FOX» 2900 W                                                     2.800,00 динара

3.         вентилација за димњаке 32 ком. Х 200,00 дин.                            6.400,00 динара

4.         кућни биоскоп «VIVAX»                                                                5.500,00 динара

5.         кућни биоскоп «LG»                                                                     10.000,00 динара 

Наведене покретне ствари су својина пореског обвезника.

 

 1. Почетна вредност покретних ствари утврђена је проценом проценитеља по записнику о поновној процени број 606-433-1021/2012-30-71-37-3 на дан процене 11.06.2013. године и укупно износи 28.700,00 динара за покретне ствари наведене у тачки два овог огласа.
 2. Продаја покретних ствари врши се путем непосредне погодбе која ће бити одржана осмог дана од дана објављивања огласа о продаји ових покретних ствари непосредном погодбом, у службеним просторијама – канцеларија број 16 Министарства финансија  - Пореске управе - Филијале Алексинац, у улици Књаза Милоша број 136, Алексинац, а најкасније у року од 6 (шест) месеци од дана доношења закључка о одређивању продаје покретних ствари путем усменог јавног надметања, односно најкасније до 31.12.2013.године.
 3. Покретне ствари се купују у виђеном стању без права на рекламацију.
 4. Продаја покретних ствари непосредном погодбом се може обавити по цени која је предмет договора између Пореске управе и купца, и за њу се не тражи сагласност пореског обвезника.
 5. Овај оглас  објавити истицањем на интернет страни и огласној табли Филијале Алексинац.
 6. Порески обвезник, лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица не могу бити купци ствари из тачке 2. овог огласа.
 7. Забрана за лица из тачке 8. овог огласа односи се и на препродају купљених ствари, њихово давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима, у периоду од годину дана по извршеној продаји.
 8. На усменом јавном надметању могу учествовати само лица која донесу потврду издату од стране надлежне Пореске управе о измиреним пореским обавезама, а овлашћени представник правног лица дужан је да приложи овлашћење о заступању.
 9. Купац - најбољи понуђач дужан је да цену по којој му је продата покретна ствар, уплати у року од 8 (осам) дана од дана закључења продаје непосредном погодбом (члан 111. став.1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији). Ако купац у одређеном року не уплати цену за коју му је покретна ствар продата, продаја се решењем оглашава неважећом.
 10. По окончању продаје покретне ствари непосредном погодбом, Пореска управа доноси решење о продаји покретних ствари.

Ближе информације могу се добити на телефон број 018 804-263.

 

                                                                                                                                                     

                                                                        ДИРЕКТОР ФИЛИЈАЛЕ,

С.Г.                                                                       

                                                                            Дипл. ек. Радиша Динић