Порески календар

дец 2018

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2017. годину, ако је у 2017. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на oбрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на oбрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку квартала у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на oбрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 15.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. Подношење прегледа обрачуна ПДВ, на обрасцу ПОПДВ уз пореску пријаву ПДВ за сваки порески период.

За медије

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

30. 04. 2018.

Обавештење

Пореска управа Републике Србије, као извршни орган управе у саставу Министарства финансија, обавештава  пореске обвезнике да је дана 28.04.2018. године ступио на снагу већи део измена и допуна Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Овим путем посебно скрећемо пажњу пореским обвезницима на измене  и допуне Закона у делу мера привремене забране обављања делатности у току пореске контроле.

Према најновијим изменама порески инспектор у току пореске контроле изриче пореском обвезнику забрану вршења делатности у трајању до годину дана ако утврди да:

  • порески обвезник обавља делатност тако да робу и услуге не прати веродостојна документација од значаја за утврђивање пореза
  • порески обвезник избегава утврђивање и плаћање пореза тако што се не уплаћује дневни пазар
  • порески обвезник избегава утврђивање и плаћање пореза радним ангажовањем лица која немају закључен Уговор о раду или други акт о радном ангажовању донет у складу са прописима, као и ако та лица нису пријављена надлежној организацији обавезног социјалног осигурања
  • порески обвезник промет од продаје роба или пружања услуга не региструје преко фискалне касе или на други законом прописан начин
  • порески обвезник приређује игре без претходно прибављеног мишљења Министарства надлежног за послове финансија, а у складу са прописима који уређују област игара на срећу.

Забрана вршења делатности пореском обвезнику коме су у току пореске контроле утврђене неправилности изриче се:

  • у трајању до 15 дана уколико се у поступку контроле код пореског обвезника утврди неправилност први пут
  • у трајању до 90 дана уколико се у поступку контроле код пореског обвезника утврди неправилност други пут
  • у трајању до једне године уколико се у поступку контроле код пореског обвезника утврди неправилност трећи пут.

Забрана вршења делатности изриче се за неправилности утврђене у периоду од 24 месеца од прве утврђене неправилности у поступку контроле.

Одредбе овог члана примењиваће се на направилности утврђене решењем у поступцима пореских контрола донетих од дана ступања на снагу овог закона.

 

Коментари 0

остави коментар
Види још

Остави коментар