Порески календар

јун 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

САОПШТЕЊЕ

27. 05. 2014.

Сектор Пореске полиције, у сарадњи са Управом криминалистичке полиције, поднео је  Тужилаштву за организовани криминал заједничку кривичну пријаву против:

- Н. О., генералног директора привредног друштва ''ГАЛЕНИКА'' АД,

- Д. Б., председника Управног одбора ''ГАЛЕНИКА''АД,

- Д. Ш., помоћника генералног директора за економске послове ''ГАЛЕНИКА'' АД,

- Д. В., ген. директора и председника Управног одбора „Велефарм АД Холдинг компаније“,

- Р. Л., овлашћеног лица  привредног друштва „Велефарм ВФБ“ доо,

- М. В., директора и овлашћеног лица за заступање „Велефарм ВФБ“ доо,

- М. М., директора дирекције финансијских послова „Велефарм АД Холдинг компаније“,

- Љ. К., руков. управања финанс. средст. у привредном друштву „Велефарм АД Холдинг Компанија“ и овлашћ. лицем за заступање привредног друштва „Велефарм ВФБ“ доо,

- Т. В., директора рачуноводства у привредном друштву Велефарм АД Холдинг Компанија и овлашћеног лица за заступање привредног друштва „Велефарм ВФБ“ доо,

због постојања основане сумње да су извршили више кривичних дела злоупотреба положаја одговорног лица из чл. 234. став 3. у вези става 1. КЗ РС у продуженом трајању.

Осумњичени су искоришћавањем свог положаја и овлашћења у периоду од новембра 2008. године до краја 2012. године, у намери  прибављања имовинске користи привредним друштвима која су пословала  у оквиру „ВЕЛЕФАРМ АД Холдинг Компаније“ из Београда и Драгољубу  Вучићевићу, оштетили привредно друштво „Галеника“ АД у укупном износу од 7.696.385.553,17 динара (око 75 милиона евра).

Осумљичени су оштетили привредно друштво „Галеника“ АД, на  тај начин што је у  наведеном периоду од стране „Галеника“ АД  испоручено и фактурисано  робе „Велефарм АД Холдинг компанији“  у наведеном износу а као средство обезбеђења плаћања издате су менице, које је „Галеника“ АД најпре есконтовала, а затим су исте по регресном праву по доспећу менице на наплату наплаћиване са рачуна „Галеника“ АД, по одобрењу осумњичених Н. О. и Д. Ш.

Надаље, по налогу осумњиченог Д. Б. потписан је уговор којим је „Галеника“ АД  приступила дугу односно постала солидарни дужник по кредиту који је од стране „Уникредит Банке Србије“ АД Београд одобрен „Велефарм АД Холдинг компанији“ у износу од 2.246.088 евра, а који износ је због недостатка средстава на рачуну „Велефарм АД Холдинг компаније“ исплаћен у целости са рачуна „Галеника“ АД средствима одобреним на основу гаранције Владе Републике Србије.

Структуру имовинске  штете нанете „Галеника“ АД  чине редовна потраживања по основу испоручене робе издатих, а неплаћених факура у износу од 6.074.962.155,44 динара, потраживања по основу камате и затезне камате, које су пословне банке наплатиле од „Галеника“ АД у износу од 1.370.533.719,97 динара, и јемство дато „Велефарм АД Холдинг копанији“ у износу од 250.888.677,76 динара.

Овлашћена службена лица МУП-а по наведеном основу  лишили су слободе осам лица која су учествовала у извршењу наведеног кривичног дела , док се за осумњиченим М. М., директором дирекције финансијских послова „Велефарм АД Холдинг компаније“ интензивно трага.

Осумњичени су уз кривичну пријаву приведени Тужилаштву за организовани криминал у Београду, где  је након саслушања одређен притвор  у трајању од 30 дана за три лица.