Порески календар

авг 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Eкспланаторни скрининг за преговарачко поглавље 16 – Oпорезивање

Eкспланаторни скрининг за преговарачко поглавље 16 – Oпорезивање

28. 10. 2014.

Експланаторни аналитички преглед усклађености законодавства Републике Србије са правним тековинама Европске Уније (аcquis communautaire) за Преговарачко поглавље 16 - Опорезивање, одржан је у Бриселу 14. и 15. октобра 2014. године.

Делегацију Републике Србије предводио је државни секретар у Министарству финансија и председник Преговарачке групе 16, господин Ненад Мијаиловић. Делегацију су чинили представници Министарства финансија, Пореске управе,  Управе царина, Преговарачког тима са ЕУ и Канцеларије за европске интеграције. Састанком експланаторног скрининга је председавао господин Wenceslas de Lobkowicz, представник  Генералног директората за проширење.

За представнике институција које учествују у Преговарачкој групи 16, а који нису били у могућности да присуствују састанку експланаторног скрининга у Бриселу,  као и за заинтересоване представнике организација цивилног друштва,  у просторијама Министарства финансија организовано је праћење интернет преноса експланаторног скрининга. 

Првог дана састанка, стручњаци Генералног директората за опорезивање и царинску унију  представили су правне тековине Европске уније из области директног опорезивања (порез на добит правних лица и опорезивање дохотка од камате на штедњу),  кроз  директиве,  уредбе и одлуке, као  и пресуде Европског суда правде из ове области. Представљена је и Конвенција о елиминисању двоструког опорезивања у вези са усклађивањем добити повезаних правних лица (тзв. Арбитражна конвенција),  Заједнички форум о трансферним ценама као и Кодекс о поступању при опорезивању пословања, а у области индиректног опорезивања, ЕУ аcquis који се тиче акциза.

Другог дана састанка експланаторног скрининга, српској делегацији представљена је правна тековина Европске уније из области пореза на додату вредност. Такође представљене су и тековине европског права које се односе на административну сарадњу, узајамну помоћ, потребне оперативне капацитете и компјутеризацију, а које имају за циљ да обезбеде правилно функционисање унутрашњег тржишта по питању опорезивања, као и инструменте за спречавање избегавања плаћања пореза унутар Европске уније и онемогућавање пореских превара.

Општа оцена је да је састанак експланаторног скрининга био изузетно користан и да је ово била прилика да се разјасне сва потребна питања, како би Република Србија што боље разумела своје обавезе у погледу преузимања и усклађивања са правним тековинама Европске уније из области опорезивања.

Планирано је да се састанак билатералног скрининга одржи 5.  и 6. марта 2015. године у Бриселу. Кроз билатерални скрининг извршиће се процена нивоа усклађености правног система Републике Србије у области опорезивања са правним системом Европске уније и утврдити шта је све потребно урадити да би се остварила усаглашеност са aquis до тренутка ступања Републике Србије у пуноправно чланство.