Пореска управа  >>  Биро за информисање  >>  Новости  >>  Како пријавити приходе од издавања непокретности у закуп?

Порески календар

мај 2018

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2017. годину, ако је у 2017. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на oбрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на oбрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку квартала у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на oбрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 15.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. Подношење прегледа обрачуна ПДВ, на обрасцу ПОПДВ уз пореску пријаву ПДВ за сваки порески период.

Новости

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

28. 09. 2016.

Како пријавити приходе од издавања непокретности у закуп?

Обавештавамо грађане који остварују приход од издавања у закуп непокретности, да све информације о начину утврђивања пореза и попуњавању пореске пријаве, могу добити у организационим јединицама Пореске управе.

У организационој јединици Пореске управе, биће видно обележено место на коме се грађани могу информисати и добити помоћ приликом попуњавања пореске пријаве о обрачунатом порезу од издавања у закуп сопствене непокретности.

Пореску пријаву о обрачунатом порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на зараду, односно другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника - образац ПП ОПО, подноси физичко лице које остварује приходе од издавања сопствених непокретности. Стопа пореза на приходе од издавања сопствених непокретности износи 20%.

Опорезиви приход од капитала чини бруто приход умањен за нормиране трошкове у висини од 25%, а ако је остварен изнајмљивањем станова, соба и постеља путницима и туристима за које је плаћена боравишна такса, нормирани трошкови се признају у висини од 50% од бруто прихода.

Обвезнику пореза на приходе од капитала, на његов захтев, уместо нормираних трошкова признаће се стварни трошкови које је имао при остваривању прихода, ако за то поднесе доказе.

Пример:

Физичко лице издаје у закуп сопствену непокретност другом физичком лицу и по том основу остварује закупнину у износу од 32.850 динара.

У пореску пријаву ПП ОПО се уносе следећи подаци:

Пореска пријава ПП ОПО, као и измењена пореска пријава, подносе се у електронском облику, преко портала Пореске управе, или у писменом облику непосредно организационој јединици Пореске управе надлежној према месту пребивалиштва.

Видео упутство за подношење ПП ОПО

          

 

Коментари 0

остави коментар
Види још

Остави коментар