Пореска управа  >>  Биро за информисање  >>  Новости  >>  Једнак третман за све пореске обвезнике

Порески календар

дец 2017

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Подношење коначног обрачуна акцизе за прошлу годину врши се заједно са годишњим пореским билансом. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2016. годину, ако је у 2016. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску пријаву ПДВ за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству.

Новости

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

12. 10. 2016.

Једнак третман за све пореске обвезнике

Tежeћи ка једнаком третману свих пореских обвезника, Пореска управа Републике Србије примењује низ инструмената и мера из своје надлежности према свим пореским дужницима, а посебно према онима са највећим пореским дугом.

У суочавању са затеченим стањем евидентирано је неколико проблема који се превасходно односе на третман тешко наплативих или ненаплативих потраживања, на начин књиговодственог евидентирања пореских обавеза као и на значајно учешће камате у структури укупног дуга. У циљу што ефикасније наплате потраживања Пореске управе, а сходно изменама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, пореским обвезницима који за то испуњавају услове понуђена је могућност репрограма, односно исплате дуга у једнаким ратама на период од 60 месеци, што је резултирало измењеном сликом стања пореског дуга и великим бројем нових решења о репрограму.

Према пореским обвезницима примењиване су мере редовне наплате, а где те мере нису дале тражене резултате предузете су мере принудне наплате пореског дуга и то код свих дужника код којих нема законсих забрана за то.

Пореска управа је, реагујући благовремено и перманентно, у оквиру редовне наплате пореског дуга, у претходном периоду донела 937.139 опомена пореским дужницима.

За неплаћени дуг из донетих опомена, покренута је принудна наплата пореског дуга, доношењем 264.007 решења, и то из свих предмета принудне наплате.

Пореска управа примењује и законску могућност наплате пореског дуга у поступку стечаја, као и наплату по одобреним репрограмима дугованог пореза.

Пореска управа ће у наредном периоду наставити активности које подразумевају потпуну и једнообразну примену важећих прописа према свим пореским обвезницима на територији Републике Србије, као и подизање свести да је плаћање пореза законска обавеза и посебан вид патриотизма који је у интересу свих грађана Републике Србије.

Биро за информисање

 

Коментари 0

остави коментар
Види још

Остави коментар