Пореска управа  >>  Биро за информисање  >>  Новости  >>  Подношење пореске пријаве за акцизу у електронском облику

Порески календар

мај 2018

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2017. годину, ако је у 2017. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на oбрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на oбрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку квартала у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на oбрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 15.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. Подношење прегледа обрачуна ПДВ, на обрасцу ПОПДВ уз пореску пријаву ПДВ за сваки порески период.

Новости

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Подношење пореске пријаве за акцизу у електронском облику

Обвезник акцизе – произвођач акцизних производа тромесечни обрачун акцизе за период од:

  • 1. јануара до 31. децембра 2016. године, односно за IV квартал 2016. године подноси  у року од 20 дана по истеку тромесечја, односно 20. јануара 2017. године на Обрасцу ПП ОАК  - Пореска пријава о кумулативном – годишњем обрачуну акцизе за период од 1. јануара до 31. децембра 2016. године, са  прилогом 4, на начин прописан Правилником о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и подношења пореске пријаве (''Службени гласник РС'', бр.3/05,...67/15 – у даљем тексту: Правилник).
  • 1. јануара до 31. марта 2017. године, односно за I квартал 2017. године подноси  у у року од 20 дана по истеку тромесечја, односно 20. априла 2017. године искључиво у електронском облику попуњавањем пријаве у оквиру корисничке апликације на порталу Пореске управе, на Обрасцу ПП ОАК  - Пореска пријава о кумулативном – годишњем обрачуну акцизе за период од 1. јануара до 31. марта 2017. године, са  прилогом 1, сходно Правилнику о изменама и допунама Правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења евиденција, достављања података и подношења пореске пријаве (''Службени гласник РС'', бр.101/16 – у даљем тексту: Правилник о изменама и допунама Правилника).

Обвезник акцизе из члана 6. став 2. тач. 4) и 5) Закона о акцизама – правно лице које је овлашћено од стране државног органа за продају заплењених акцизних производа и купац акцизних производа одузетих у поступку контроле, односно у поступку принудне наплате, а које продаје државни орган тромесечни обрачун акцизе за период од:

  • 1. јануара до 31. децембра 2016. године, односно за IV квартал 2016. године (ако је у том периоду остварен промет) подноси  у року од 20 дана по истеку тромесечја, односно 20. јануара 2017. године на Обрасцу ПП ТОА - Пореска пријава о тромесечном обрачуну акцизеза период од 1. јануара до 31. децембра 2016. године, на начин прописан Правилником.
  • 1. јануара до 31. марта 2017. године, односно за I квартал 2017. године подноси  у у року од 20 дана по истеку тромесечја, односно 20. априла 2017. године искључиво у електронском облику попуњавањем пријаве у оквиру корисничке апликације на порталу Пореске управе, на Обрасцу ПП ТОА - Пореска пријава о тромесечном обрачуну акцизеза период од 1. јануара до 31. марта 2017. године, сходно Правилнику о изменама и допунама Правилника.

За II квартал 2017. године и надаље пореске пријаве се подносе искључиво у електронској форми.

Обвезник акцизе – произвођач акцизних производа, саставља годишњи обрачун акцизе за период од 1. јануара до 31. децембра 2016. године и подноси га на Обрасцу ПП ОАК, а на начин прописан Правилником, по истеку 2016. године и подноси га заједно са годишњим пореским билансом у року од 180 дана од дана истека периода за који се порески биланс подноси.

У случају подношења измењене пореске пријаве, пореска пријава се подноси на обрасцу прописаним Правилником.

Обвезник акцизе на електричну енергију подноси пореску пријаву најкасније у року од 15 дана по истеку пореског обрачунског периода – календарског месеца у којем се врши очитавање, на Обрасцу ПП ОАЕЛ -  Пореска пријава о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу за календарски месец _______20______године у коме је извршено очитавање потрошње електричне енергије. Пореска пријава се подноси искључиво у електронском облику попуњавањем пријаве у оквиру корисничке апликације на порталу Пореске управе.

Дакле, обвезник акцизе на електричну енергију 16. јануара 2017. године подноси електронским путем пореску пријаву о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу за календарски месец децембар 2016. године.

Корисничко упутство за подношење пореске пријаве за акцизу електронским путем

Коментари 0

остави коментар
Види још

Остави коментар