Порески календар

јун 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    За накнаду за одводњавање надлежна су јавна водопривредна предузећа „Србијаводе“ и „Воде Војводине“

За накнаду за одводњавање надлежна су јавна водопривредна предузећа „Србијаводе“ и „Воде Војводине“

19. 09. 2017.

Пореска управа Републике Србије подсећа да од ове године накнаду за одводњавање физичких лица утврђују и наплаћују јавна водопривредна предузећа: „Србијаводе“ и „Воде Војводине“. Наиме, Законом о изменама и допунама Закона о водама прописано је да се јавном водопривредном предузећу поверавају послови обрачуна и задужења обвезника плаћања накнаде за одводњавање, које је до ступања на снагу овог Закона обављала Пореска управа.

За све информације у вези са накнадом за одводњавање, укључујући податке о стању дуга, решењима и осталим питањима, власници и корисници земљишта на територији Републике Србије треба да се обрате јавно водопривредним предузећима.

На територији Аутономне покрајине Војводина могу да се обрате корисничком сервису „Воде Војводине“ и то радним данима од 7.00 до 15.00 часова, на телефоне  0800/21 21 21, затим  021/ 488 15 39 и  021/488 14 34,  или на мејл: korisnik@vodevojvodine.rs.

Захтев за издавање потврде може се послати на мејл: potvrde@vodevojvodine.rs,  затим на поштанску адресу „Воде Војводине“, Булевар Михајла Пупина бр. 25, Нови Сад или предати лично на писарници „Воде Војводине“ у Новом Саду. Образац захтева за издавање потврде о стању накнаде за одводњавање за физичка лица може се преузети са сајта „Воде Војводине“ - www.vodevojvodine.rs.

Обвезници накнаде за одводњавање који желе да уплатe накнаду пре достављања решења за 2017. годину, могу то да учине на исти уплатни рачун и позив на број који је назначен у решењу Пореске управе за 2016. годину, али као „прималац“ треба да назначе - Буџетски фонд за воде АП Војводине. Број жиро-рачуна (840-741565843-24) и позив на број остају исти.

Биро за информисање