Порески календар

авг 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Поштовање пореских прописа

Поштовање пореских прописа

17. 07. 2019.

Један од главних циљева и опредељење Пореске управе као модерне пореске администрације јесте креирање амбијента у коме сваки порески обвезник добровољно и без сувишних трошкова испуњава своје пореске обавезе. У складу са тим, пре три године као посебна организациона јединица формирано је Одељење за стратешке ризике.

Видео-прилог - погледајте овде

Боља сарадња са пореским обвезницима, заштита њихових права, јачање поверења и гаранције интегритета и професионалности Пореске управе, важна су стратешка опредељења. Управо из њих произилазе и планови поштовања пореских прописа које израђује Одељење за стратешке ризике у сарадњи са свим секторима Пореске управе.

Наташа Арсић, начелница Одељења за стратешке ризике каже да се идентификација, односно мапирање ризика ради на ОЕЦД моделу за управљање ризицима који се заснива на четири домена. Први домен је благовремена и исправна регистрација пореских обвезника, тачност подношења пријава, благовременост подношења пријава и благовремено плаћање пореских обавеза.

Кроз ова четири показатеља анализирају се хомогене групе пореских обвезника које се формирају на бази заједничких карактеристика. Неки од њих су делатност, величина пореског обвезника, број запослених лица које има и врсте јавних прихода које плаћају. Потом се израчунава стопа добровољног поштовања пореских прописа, процењује потенцијални порески јаз и рангира ризик. Ризици препознати планом поштовања третирају се у Пореској управи на два начина.

Наташа Арсић објашњава да први начин подразумева репресивне мере односно контролу, евентуално кажњавање и принудну наплату, што се односи на обвезнике који не желе да поштују пореске прописе.

Други начин обухвата широку лепезу услуга, помоћи и едукације пореским обвезницима који желе да поштују прописе.

 „У претходном периоду имали смо пар пројеката којима смо се пореским обвезницима декларисаним као нискоризичним обвезницима обраћали писаним путем или телефоном где смо их упозоравали на грешке које је потребно да исправе да не би били санкционисани“, каже начелница Одељења за стратешке ризике Наташа Арсић.

И ово није једина врста помоћи. Пореска управа иницирала је и посете новорегистрованим пореским обвезницима. Све ове активности имају јасан циљ - помоћ и подршку пореским обвезницима да што лакше и боље поштују пореске прописе.

Извор: Прва ТВ