Порески календар

авг 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија – Пореској управи

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија – Пореској управи

11. 12. 2019.

Министарство финансија – Пореска управа на основу члана 169б Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - други закон, 62/06 - други закон, 61/07, 20/09, 72/09 - други закон, 53/10, 101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18 и 95/18), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Сл. гласник РС“, бр.2/19) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-10054/2019 од 30.10.2019. године, оглашава:

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У

МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА – ПОРЕСКОЈ УПРАВИ

 

I Oрган у коме се радна места попуњавају:

Министарство финансија – Пореска управа, Београд, Саве Машковића 3-5.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место:послови радних односа и вредновања радне успешности, у звању порески саветник, Централа, Сектор за људске ресурсе, Одељење за послове радних односа, Одсек за кадровске послове, са местом рада - Београд, Централа 1  извршилац;

Опис послова: Обавља послове обезбеђења и контроле квалитета вредновања радне успешности запослених у Централи и Центру за велике пореске обвезнике, контролише благовременост и потпуност извештаја о радној успешности, контролише уједначеност поступка вредновања у Централи и Центру за велике пореске обвезнике, анализира резултате вредновања радне успешности и врши проверу њихове дистрибуције и идентификује потенцијалне грешке; анализира сваки период вредновања, припрема извештаје о вредновању радне успешности које доставља руководиоцу органа, односно Служби за управљање кадровима, израђује решења о вредновању радне успешности. У току спровођења јавног конкурса за попуну упражњених радних места у Централи и Центру за велике пореске обвезнике, пружа стручну помоћ члановима Конкурсне комисије. Израђује решења у вези са остваривањем права из радног односа запослених у Централи и Центру за велике пореске обвезнике. Остварује комуникацију са другим организационим јединицама у Пореској управи у оквиру послова које обавља. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правнe наукe или високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

2. Радно место: архивар у звању виши порески референт, Централа, Сектор за људске ресурсе, Одељење за координацију рада одсека за људске ресурсе, Одсек за људске ресурсе Нови Сад, Група писарница Нови Сад 1, са местом рада Филијала Нови Сад 1 1  извршилац;    

Опис послова: Обавља послове архивирања предмета, вођења архивске књиге и текућег одабирања и излучивања безвредног регистратурског материјала и друге послове по налогу руководиоца групе.

Услови: ССС – техничког, друштвеног или природног смера, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

3. Радно место: администратор писарнице у звању виши порески референт, Централа, Сектор за људске ресурсе, Одељење за координацију рада одсека за људске ресурсе, Одсек за људске ресурсе Нови Сад, Група писарница Нови Сад 1:

- са местом рада Беочин 1  извршилац;

- са местом рада Сремски Карловци 1  извршила;

Опис послова: Обавља послове пријема поште, завођења поште, одређивање шифре вођења евиденције поште по унутрашњим јединицама, скенирање примљене поште, експедицију поште. Обавља  и друге послове по налогу руководиоца групе.

Услови: ССС – техничког, друштвеног или природног смера, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

4. Радно место: млађи аналитичар пројекта, у звању млађи порески саветник, Централа, Сектор за трансформацију, Одељење за развој и имплементацију електронских сервиса, Одсек за развој и имплементацију електронских сервиса пореским обвезницима, са местом рада Београд, Централа 1  извршилац;

Опис послова: Учествује у имплементацији и координацији пројектних активности мање сложених пројеката; анализира пројектне иницијативе у Пореској управи; анализира и истражује пројектне предлоге; сарађује са спољним сарадницима; учествује у формирању пројектних предлога; учествује у анализи утицаја иницијатива и пројеката на организацију; анализира међузависност између пројеката; учествује у изради предлога алокације ресурса; даје анализу и оцену буџета пројеката; сачињава извештаје о реализацији пројектних активности; прати да је процес реализације пројектних активности у складу са планом кроз активно праћење завршетка планираних активности; креирање стандардизованих извештаја; рано откривање проблема и ризика у имплементацији пројеката; праћење финансијског аспекта реализације пројекта; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у државним органима, као и компетенције потребне за рад на радном месту.

5. Радно место:аналитичко - порески послови контроле у звању млађи порески саветник, Филијала А Центар, Одељење за пореску контролу, Одсек за контролу пореза на добит, утврђивање и контролу пореза на доходак грађана и доприноса, Група за правна лица, са местом Београд, Филијала Центар 1  извршилац;

Опис послова: Учествује у пословима контроле правних лица; врши контролу података исказаних у пореским пријавама уз састављање записника и нацрта решења уз непосредни надзор руководиоца Групе; припрема предлог иницијативе за привремено одузимање ПИБ-а; прати промене у регистрима које води Пореска управа; Обавља и друге послове из надлежности одељења по налогу руководиоца Групе. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на студијама другог степена или високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и испит за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у државним органима, као и компетенције потребне за рад на радном месту.

6. Радно место:аналитичко - порески послови контроле у звању млађи порески саветник, Филијала А Центар, Одељење за пореску контролу, Одсек за контролу пореза на добит, утврђивање и контролу пореза на доходак грађана и доприноса, Група за физичка лица, са местом рада Београд, Филијала Центар 1  извршилац;

Опис послова: Учествује у пословима контроле физичких лица, по потреби учествује и у пословима контроле предузетника; врши контролу података исказаних у пореским пријавама уз састављање записника и нацрта решења уз непосредни надзор руководиоца Групе; прати промене у регистрима које води Пореска управа; Обавља и друге послове из надлежности одељења по налогу руководиоца Групе. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на студијама другог степена или високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и испит за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у државним органима, као и компетенције потребне за рад на радном месту.

7. Радно место:порески инспектор за аналитичке послове контроле у звању порески саветник Филијала Ц Јагодина, Одељење за пореску контролу, Одсек за контролу пореза на добит, утврђивање и контролу пореза на доходак грађана и доприноса, са местом рада Јагодина 1  извршилац;

Опис послова: Обавља мање сложене аналитичке послове контроле правних лица, предузетника и физичких лица, у складу са позитивним законским прописима и методолошким упутствима, врши контролу података исказаних у пореским пријавама уз састављање записника и нацрта решења; припрема нацрт решења о утврђивању пореске обавезе за које је законом прописано да се утврђује пореским решењем; издаје прекршајни налог односно сачињава обавештење о учињеном прекршају и/или извештај о постојању основа сумње да је извршено пореско кривично дело, спроводи поступак поводом жалбе, доставља жалбе надлежном другостепеном органу; информише пореске обвезнике о примени пореских прописа; покреће иницијативу за привремено одузимање ПИБ-а, прати промене у регистрима које води Пореска управа и обавља и друге послове из надлежности одељења  по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на студијама другог степена или високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и испит за инспектора, радно  искуство у струци  од најмање 3 године, као и компетенције потребне за рад на радном месту.

8. Радно место:аналитичко - порески послови контроле у звању млађи порески саветник Филијала Ц Врање, Одељење за пореску контролу, Одсек за контролу пореза на добит, утврђивање и контролу пореза на доходак грађана и доприноса, са местом рада Врање 1  извршилац;

Опис послова: Учествује у пословима контроле правних лица, предузетника и физичких лица; врши контролу података исказаних у пореским пријавама уз састављање записника и нацрта решења уз непосредни надзор шефа Одсека; припрема предлог иницијативе за привремено одузимање ПИБ-а, прати промене у регистрима које води Пореска управа; обавља и друге послове из надлежности одељења по налогу шефа Одсека. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на студијама другог степена или високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и испит за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у државним органима; као и компетенције потребне за рад на радном месту.

9. Радно место: виши порезник – стручни сарадник за аналитичке послове контроле у звању виши порески сарадник, Филијала Б Палилула, Одељење за пореску контролу, Одсек за контролу пореза на добит, утврђивање и контролу пореза на доходак грађана и доприноса,  Група за физичка лица са местом рада Београд, Филијала Палилула 1  извршилац;

Опис послова: Прима и обрађује пријаве о регистрацији пореских обвезника; евидентира промене података о регистрацији пореских обвезника у сарадњи са надлежним органима; обавља мање сложене аналитичке послове контроле, сачињава записнике о извршеној контроли као и нацрте решења; спроводи поступак поводом жалбе, доставља жалбе надлежном другостепеном органу, пружа информације општег карактера пореским обвезницима и врши друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит и испит за инспектора, најмање 3 године радног искуства у струци, као и компетенције потребне за рад на радном месту.

10. Радно место: млађи порезник – стручни сарадник за аналитичке послове контроле у звању млађи порески сарадник, Филијала Ц Краљево, Одељење за пореску контролу, Одсек за контролу пореза на добит, утврђивање и контролу пореза на доходак грађана и доприноса, са местом рада Краљево 1  извршилац;

Опис послова: Прима пријаве о регистрацији пореских обвезника; евидентира пореске пријаве у одговарајућем регистру, пружа информације општег карактера пореским обвезницима и врши друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске или правне науке или високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит и испит за инспектора, завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у државним органима; као и компетенције потребне за рад на радном месту.

11. Радно место: порески инспектор наплате за предузетнике и физичка лица у звању порески саветник, Филијала А Центар, Одељење за наплату, Одсек за наплату за предузетнике и физичка лица, са местом рада Београд, Филијала Центар 1  извршилац;

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за предузетнике и физичка лица: на предлог инспектора контроле спроводи поступак обезбеђења наплате пореза који није утврђен али је покренут поступак утврђивања/контроле установљавањем привремене мере на новчаним средствима и доноси нацрте аката у истим; у сарадњи са инспекторима контроле идентификује пореске обвезнике којима је порез утврђен али који није доспео за наплату, утврђује да ли постоји опасност да порески обвезници осујете, онемогуће или учине неефикасним наплату пореза, спроводи поступак обезбеђења наплате пореза који је утврђен али који није доспео за наплату установљавањем привремене мере на новчаним средствима и  доноси нацрте аката у истим; спроводи поступке принудне наплате и припрема  нацрте решења о принудној наплати на текућим рачунима физичких лица, готовом новцу и хартијама од вредности и штедним улозима; обрађује предмете по изјављеним жалбама, усваја или прослеђује жалбе надлежном органу; води поступке и припрема нацрте аката по захтевима за одлагање плаћања дугованог пореза без средстава обезбеђења и припрема нацрте аката у истим; издаје прекршајни налог односно сачињава обавештење о учињеном прекршају и/или извештај о постојању основа сумње да је извршено пореско кривично дело; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке или високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и радно искуство у струци  од најмање 3 године, као и неопходне компетенције  за рад на овом радном месту.

12. Радно место:аналитичко - порески послови наплате за предузетнике и физичка лица у звању млађи порески саветник Филијала А Нови Београд, Одељење за наплату, Одсек за наплату за предузетнике и физичка лица, са местом рада Београд, Филијала Нови Београд 1  извршилац;

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за предузетнике и физичка лица: идентификује пореске обвезнике који имају доспели а неплаћени порески дуг; утврђује да ли постоји опасност да порески обвезници осујете, онемогуће или учине неефикасним наплату пореза који је доспео за наплату; спроводи поступак обезбеђења наплате пореза који је доспео за наплату установљавањем претходне мере на новчаним средствима; спроводи поступке редовне наплате, односно припрема подсетнике, издаје опомене и припрема упозорења за пореске обвезнике; спроводи поступке принудне наплате и припрема  нацрте решења о принудној наплати на новчаним средствима; обрађује предмете по изјављеним жалбама, усваја или прослеђује жалбе надлежном органу; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у државним органима; као и компетенције потребне за рад на радном месту. 

13. Радно место: порески инспектор наплате 1 за најсложеније поступке наплате за предузетнике и физичка лица у звању порески саветник I, Филијала Ц Врање, Одељење за наплату, Одсек за наплату за предузетнике и физичка лица, са местом рада Врање 1  извршилац;

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за предузетнике и физичка лица: прикупља податке о имовини пореског обвезника увидом у пословне књиге, одговарајуће регистре, као и изласком на терен; спроводи поступак обезбеђења наплате установљавањем претходне и привремене мере на покретниим стварима и непокретностима, односно заложног права у корист Републике Србије и доноси нацрте аката у истим; спроводи најсложеније поступке принудне наплате и припрема нацрте решења о принудној наплати на новчаним потраживањима, неновчаним потраживањима и другим правима, покретним стварима и непокретностима пореског обвезника; сачињава и ажурира одговарајуће регистре у наплати предвиђене методолошким упутствима; припрема захтев за брисање заложног права; даје предлог за утврђивање секундарне пореске обавезе и спроводи наплату утврђене секундарне пореске обавезе; обрађује предмете по изјављеним жалбама, усваја или прослеђује жалбе надлежном органу; води поступке по захтевима за одлагање плаћања дугованог пореза са средством обезбеђења и припрема нацрте аката у тим поступцима; издаје прекршајни налог односно сачињава обавештење о учињеном прекршају и/или извештај о постојању основа сумње да је извршено пореско кривично дело; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на студијама другог степена или високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и радно искуство у струци од најмање 5 година, као и неопходне компетенције  за рад на овом радном месту.

14. Радно место: стручно оперативни послови планирања и извештавања 2 у звању млађи порески сарадник, Централа, Сектор за материјалне ресурсе, Одељење за комерцијалне послове, Одсек за планирање набавке и извештавање, са местом рада Београд, Централа 1  извршилац;

Опис послова: Обавља стручно оперативне послове у припреми предлога плана набавки Пореске управе, кроз мање сложене активности. Остварује комуникацију са другим организационим јединицама у сектору ради прибављања података везаних за планирање набавки по потреби. Проверава исказане потребе, врши формалну, рачунску и логичку контролу предложених потреба, количина, процењених вредности и осталих података. Врши усаглашавање планираних количина са одобреним лимитима опредељених средстава. Контролише усаглашеност иницијалног акта о покретању поступка јавне набавке са планом набавки и финансијским планом Пореске управе за буџетску годину. Прати извршење Плана набавки. Припрема и обрађује податке за кварталне извештаје о спроведеним поступцима јавних набавки. Одговара за тачност података које уноси и обрађује, за тачност извештаја које предлаже, за благовременост у раду у складу са позитивним прописима из предметне области.Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичкх, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању од три године, положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у државним органима, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата:

Изборни поступак се спроводи из више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом.

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.

Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције. У изборном поступку за сва извршилачка радна места проверавају се:

Опште функционалне компетенције и то:

  • „Организација и рад државних органа Републике Србије“ - провераваће се путем  теста,
  • „Дигитална писменост“ – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару),
  • „Пословна комуникација“ – провераваће се путем симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“(поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табеларне калкулације), ако учесник конкурса  поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу * Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општихфункционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

IV Провера посебних функционалних компетенција:

Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција и то:

За радно место под редним бројем 1. послови радних односа и вредновања радне успешности проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – управљање људским ресурсима (радно-правни односи у државним органима и области управљања људским ресурсима: анализа посла, кадровско планирање, регрутација, селекција, увођење у посао, стручно усавршавање, развој и инструменти развоја, оцењивање, награђивање, управљање каријером) провераваће се путем симулације писмено;

2. Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији) провераваће се путем симулације писмено;

3. Посебне функционалне компетенције за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о општем управном поступку и Закон о државној управи) провераваће се путем симулације писмено;

За радно место под редним бројем 2. архивар проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – административни послови ( канцеларијско пословање, методе вођења интерних и доставних књига; методе и технике прикупљања, евидентирања и ажурирања података у базама података) провераваће се путем симулације писмено;

2. Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији) провераваће се путем симулације писмено;

3. Посебне функционалне компетенције за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Уредба о категоријама регистратурског материјала са роковима чувања.) провераваће се путем симулације писмено;

За радно место под редним бројем 3. администратор писарнице проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – административни послови (канцеларијско пословање, методе вођења интерних и доставних књига; методе и технике прикупљања, евидентирања и ажурирања података у базама података). провераваће се путем симулације писмено;

2. Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији) провераваће се путем симулације писмено;

3. Посебне функционалне компетенције за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Уредба о категоријама регистратурског материјала са роковима чувања.) провераваће се путем симулације писмено;

За радно место под редним бројем 4. млађи аналитичар пројекта проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – студијско – аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација, израда секторских анализа) провераваће се путем симулације писмено;

2. Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Пореској управи) провераваће се путем симулације писмено;

3. Посебне функционалне компетенције за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о општем управном поступку и Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању) провераваће се путем симулације писмено;

4. Посебне функционалне компетенције за радно место – страни језик - енглески језик ниво Б1 провераваће се писмено путем теста;

За радно место под редним бројем 5. аналитичко - порески послови контроле проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – инспекцијских послова (општи управни поступак и управни спорови, основе казненог права и казненог поступка, основе прекршајног права и прекршајни поступак, основе привредног права и привредног пословања, поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика, функционални јединствени информациони систем, основе вештине комуникације и конструктивног решавања конфликта) провераваће се путем симулације писмено;

2. Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о порезу на добит правних лица, Закон о ПДВ-у, Закон о акцизама, Закон о порезу на доходак грађана, Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање) провераваће се путем симулације писмено;

3 Посебне функционалне компетенције за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о привредним друштвима) провераваће се путем симулације писмено;

За радно место под редним бројем 6. аналитичко - порески послови контроле проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – инспекцијских послова (општи управни поступак и управни спорови, основе казненог права и казненог поступка, основе прекршајног права и прекршајни поступак, основе привредног права и привредног пословања, поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика, функционални јединствени информациони систем, основе вештине комуникације и конструктивног решавања конфликта) провераваће се путем симулације писмено;

2. Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о порезу на добит правних лица, Закон о ПДВ-у, Закон о акцизама, Закон о порезу на доходак грађана, Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање) провераваће се путем симулације писмено;

3 Посебне функционалне компетенције за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о привредним друштвима) провераваће се путем симулације писмено;

За радно место под редним бројем 7. порески инспектор за аналитичке послове контроле проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – инспекцијских послова (општи управни поступак и управни спорови, основе казненог права и казненог поступка, основе прекршајног права и прекршајни поступак, основе привредног права и привредног пословања, поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика, функционални јединствени информациони систем, основе вештине комуникације и конструктивног решавања конфликта) провераваће се путем симулације писмено;

2. Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о порезу на добит правних лица, Закон о ПДВ-у, Закон о акцизама, Закон о порезу на доходак грађана, Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање) провераваће се путем симулације писмено;

3 Посебне функционалне компетенције за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о привредним друштвима) провераваће се путем симулације писмено;

За радно место под редним бројем 8. аналитичко - порески послови контроле проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – инспекцијских послова (општи управни поступак и управни спорови, основе казненог права и казненог поступка, основе прекршајног права и прекршајни поступак, основе привредног права и привредног пословања, поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика, функционални јединствени информациони систем, основе вештине комуникације и конструктивног решавања конфликта) провераваће се путем симулације писмено;

2. Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о порезу на добит правних лица, Закон о ПДВ-у, Закон о акцизама, Закон о порезу на доходак грађана, Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање) провераваће се путем симулације писмено;

3 Посебне функционалне компетенције за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о привредним друштвима) провераваће се путем симулације писмено;

За радно место под редним бројем 9. виши порезник – стручни сарадник за аналитичке послове контроле проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – инспекцијских послова (општи управни поступак и управни спорови, основе казненог права и казненог поступка, основе прекршајног права и прекршајни поступак, основе привредног права и привредног пословања, поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика, функционални јединствени информациони систем, основе вештине комуникације и конструктивног решавања конфликта) провераваће се путем симулације писмено;

2. Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о порезу на добит правних лица, Закон о ПДВ-у, Закон о акцизама, Закон о порезу на доходак грађана, Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање) провераваће се путем симулације писмено;

3 Посебне функционалне компетенције за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о привредним друштвима) провераваће се путем симулације писмено;

За радно место под редним бројем 10. млађи порезник – стручни сарадник за аналитичке послове контроле проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – инспекцијских послова (општи управни поступак и управни спорови, основе казненог права и казненог поступка, основе прекршајног права и прекршајни поступак, основе привредног права и привредног пословања, поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика, функционални јединствени информациони систем, основе вештине комуникације и конструктивног решавања конфликта) провераваће се путем симулације писмено;

2. Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о порезу на добит правних лица, Закон о ПДВ-у, Закон о акцизама, Закон о порезу на доходак грађана, Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање) провераваће се путем симулације писмено;

3 Посебне функционалне компетенције за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о привредним друштвима) провераваће се путем симулације писмено;

За радно место под редним бројем 11. порески инспектор наплате за предузетнике и физичка лица проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – управно - правни послови (општи управни поступак, правила извршења решења донетог у управном поступку, посебни управни поступци, управни спорови, правила поступка, извршење донетих судских пресуда, пракса/ставови Управног суда) провераваће се путем симулације писмено;

2. Посебне функционалне компетенције за област рада – студијско – аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација, израда секторских анализа, еx ante и ex post анализа ефеката јавних политика/прописе) провераваће се путем симулације писмено;

3. Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о порезу на добит правних лица, Закон о ПДВ-у, Закон о акцизама, Закон о порезу на доходак грађана) провераваће се путем симулације писмено;

4. Посебне функционалне компетенције за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о стечају, Закон о привредним друштвима и Закон о облигационим односима) провераваће се путем симулације писмено;

За радно место под редним бројем 12. аналитичко - порески послови наплате за предузетнике и физичка лица проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – управно - правни послови (општи управни поступак, правила извршења решења донетог у управном поступку, посебни управни поступци, управни спорови, правила поступка, извршење донетих судских пресуда, пракса/ставови Управног суда) провераваће се путем симулације писмено;

2. Посебне функционалне компетенције за област рада – студијско – аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација, израда секторских анализа, еx ante и ex post анализа ефеката јавних политика/прописе) провераваће се путем симулације писмено;

3. Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о порезу на добит правних лица, Закон о ПДВ-у, Закон о акцизама, Закон о порезу на доходак грађана) провераваће се путем симулације писмено;

4. Посебне функционалне компетенције за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о стечају, Закон о привредним друштвима и Закон о облигационим односима) провераваће се путем симулације писмено;

За радно место под редним бројем 13. порески инспектор наплате 1 за најсложеније поступке наплате за предузетнике и физичка лица проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – управно - правни послови (општи управни поступак, правила извршења решења донетог у управном поступку, посебни управни поступци, управни спорови, правила поступка, извршење донетих судских пресуда, пракса/ставови Управног суда) провераваће се путем симулације писмено;

2. Посебне функционалне компетенције за област рада – студијско – аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација, израда секторских анализа, еx ante и ex post анализа ефеката јавних политика/прописе) провераваће се путем симулације писмено;

3. Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о порезу на добит правних лица, Закон о ПДВ-у, Закон о акцизама, Закон о порезу на доходак грађана) провераваће се путем симулације писмено;

4. Посебне функционалне компетенције за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о стечају, Закон о привредним друштвима и Закон о облигационим односима) провераваће се путем симулације писмено;

За радно место под редним бројем 14. стручно оперативни послови планирања и извештавања 2 проверавају се следеће посебне функционалне компетенције:

1. Посебне функционалне компетенције за област рада – студијско-аналитичких послова (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација, израда секторских анализа) провераваће се путем симулације писмено;

2. Посебне функционалне компетенције за област рада – послови јавних набавки (методологија за припрему и израду плана јавних набавки, методологија за припрему конкурсне документације у поступку јавних набавки) провераваће се путем симулације писмено;

3. Посебне функционалне компетенције за радно место – прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пореском поступку и пореској администрацији) провераваће се путем симулације усмено;

4. Посебне функционалне компетенције за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места ( Закон о државној управи, Закон о министарствима) провераваће се путем симулације писмено;

V Провера понашајних компетенција за сва радна места:

Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) провераваће се путем:

психометријских тестова и интервјуа базираног на компетенцијама.

VI Интервју са Конкурсном комисијом и вредновање кандидата за сва извршилачка радна места:

Процена мотивације за рад на радном месту у органу и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са Конкурсном комисијом (усмено).

VII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на јавни конкурс:

Министарство финансија – Пореска управа, 11000 Београд, ул. Саве Машковића бр.3-5, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места (навести назив места)”.

VIII Лица која су задужена за давање обавештења о јавном конкурсу у периоду од 08 до 12 сати:

Министарство финансија Пореска Управа:

Ранка Зрнић, 011/3953-449;

Милица Тодоровић 011/3953-426.

IX Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

X Рок за подношење пријава: рок за подношење пријаваје осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

XI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управаљање кадровима и Пореске управе. Штампана верзија обрасца пријаве доступна је на адреси Министарство финансија – Пореска управа, 11000 Београд, ул. Саве Машковића бр.3-5.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што Конкурсна комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.

Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од дана пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

XII Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси оригинал или оверену фотокопију решења о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решења да је државни службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

XIII   Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних дана од дана пријема обавештења, доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу Министарство финансија – Пореска управа, 11000 Београд, ул. Саве Машковића бр.3-5.

Кандидати који конкуришу на више радних места, која се разликују у погледу тражених доказа о дужини радног искуства у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство), дужни су да их доставе у оригиналу или овереној фотокопији, према услову о дужини радног искуства у струци из радних места на која конкуришу.

XIV   Трајање радног односа:

За сва радна места заснива се радни однос на неодређено време.

Чланом 9. Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18), прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција.

Као државни службеник на извршилачком радном месту, може да се запосли и лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у прописаном року. Положен државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа. Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос на неодређено време траје шест месеци - државни службеник на пробном раду, који је засновао радни однос на неодређено време и државни службеник који је засновао радни однос на неодређено време а који нема положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.

За радна места под редним бројем 2. и 3. кандидати који су се добровољно изјаснили о припадности националној мањини у пријави у смислу члана 11. став 4. и 5. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима, рангира се први у односу на другог кандидата који има исти број бодова. Ако више кандидата који имају исти број бодова припада националној мањини, предност на ранг листи у односу на друге једнако вредноване кандидате припаднике националне мањине има кандидат коме су са више бодова вредноване понашајне компетенције, у случају једнаког бодовања понашајних компетенција предност има кандидат који је са више бодова вреднован на интервјуу са Комисијом, а у случају једнаког бодовања на интервјуу са Комисијом предност има кандидат који је са више бодова вреднован на посебним функционалним компетенцијама.

XV Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку.

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 23.01.2020. године,  о чему ће учесници конкурса бити обавештени на начин који су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства Финансија Пореске управе, Београд, ул. Краља Милана бр.5.

Провера понашајних компетенција ће се обавити у просторијама Службе за управљање кадровима, Београд, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 2.

Кандидати који успешно прођу једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка: на контакте е-mail адресе и бројеве телефона, које наведу у својим обрасцима пријаве.

XVI Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3.); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама (члан 103. став 3).

Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао директор Пореске управе.

Овај конкурс објављује се на интернет страни Пореске управе, на порталу e-управе, у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање и  на интернет страни Службе за управљање кадровима.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.