Порески календар

јун 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Иван Симич поднео оставку

Иван Симич поднео оставку

27. 12. 2013.

Саопштење за медије

Саопштење Министарства финансија

Mинистaрствo финaнсиja сaoпштaвa дa je нaкoн дугoтрajнe и дeтaљнe aнaлизe пoслoвaњa Пoрeскe упрaвe и рaзгoвoрa министрa финaнсиja, Лaзaрa Крстићa сa в.д. дирeктoрoм Пoрeскe упрaвe, Ивaнoм Симичeм, дoгoвoрeнo дa Ивaн Симич пoднeсe oстaвку нa мeстo в.д. дирeктoрa Пoрeскe упрaвe.

Mинистaрствo финaнсиja зaхвaлнo je Ивaну Симичу нa свим нaпoримa кoje je кao дирeктoр улoжиo у унaпрeђeњe рaдa Пoрeскe упрaвe.

Пoрeскa упрaвa ћe нaстaвити рaд нa мoдeрнизaциjи рада oвe институциje и интeнзивирaти нaпoрe нa унaпрeђeњу примaрних функциja контроле и нaплaтe пореза.

Mинистaрствo финaнсиja сaoпштићe дo утoркa, 31. дeцeмбрa, прeдлoг зa имeнoвaњe нa дужнoст нoвoг в.д. дирeктoрa Пoрeскe упрaвe.

 

Саопштење Ивана Симича

Након дуготрајног размишљања и анализе свих догађаја у задњих месец дана одлучио сам да

ПОДНЕСЕМ ОСТАВКУ

са функције в.д. директора Пореске управе Републике Србије.

Пореска управа ради добро, многе реформе и побољшања пословања су спроведене успешно, по први пут Пореска управа све пореске обвезнике третира подједнако, а запослени коначно осећају да су потребни овој установи.

Пореска управа је ове године наплатила највише пореза у историји постојања Пореске управе, ефикасност наплате ће бити једна од најбољих, а електронско пословање постаје саставни део пословања пореских обвезника, што је и био мој највећи циљ. Желим и надам се да ће ново водство Пореске управе наставити са предвиђеним реформама, те да ће их закључити до краја идуће године.

Овом приликом се захваљујем свим запосленима у Пореској управи, који су дали свој допринос изведеним реформама. Посебно се захваљујем свим пореским обвезницима, рачуновођама, Привредној комори Србије и разним удружењима пореских обвезника, за успешну сарадњу и надам се да ће се та сарадња наставити.

Такођер се захваљујем бившем министру финансија и привреде Млађану Динкићу за храброст и одлучност да ме доведе у Србију, садашњем министру финансија Лазару Крстићу што ми је омогућио да завршимо за ову годину предвиђене реформе, те Влади Републике Србије за поверење које су ми исказали именовањем за в.д. директора Пореске управе Републике Србије.

Била ми је велика част да сам заједно са вама био део тих непоновљивих реформи.

У Београду, 27.12.2013

                                                                                                                                                           Иван Симич

в.д. директора