Порески календар

апр 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Физичка лица    Преглед прописа    Пренос власништва над половним возилом    Порез на пренос апсолутних права на употребљаваном моторном возилу

Порез на пренос апсолутних права на употребљаваном моторном возилу

У оквиру надлежности Пореске управе Републике Србије  администрира се порез на пренос  апсолутних права употребљаваних  моторних возила.  С обзиром да се ова врста пореза плаћа према пребивалишту продавца указујемо на следеће:

Продавац је у обавези да Пореској управи поднесе образац  ППИ-4 Пореска пријава за утврђивање пореза на пренос апсолутних права, у року од 30 дана од дана закључења купопродајног уговора.

Дан закључења уговора је дан овере уговора код јавног бележника или суда у местима где нема јавног бележника.

 Уз пореску пријаву продавац је у обавези да достави:

1. оверени купопродајни уговор

2. саобраћајну дозволу за моторно возило које је предмет купопродаје (фотокопија уколико је  стара саобраћајна дозвола или очитана нова саобраћајна дозвола).

3. фотокопију личне карте или очитану личну карту продавца и купца.

Уколико је предмет купопродаје моторно возило које је раније било предмет промета, а није извршен пренос права својине, односно  саобраћајна  дозвола гласи на име лица које није уговорена страна у уговору о купопродаји, потребно је доставити потврду о плаћеном порезу на пренос апсолутних права за претходни промет.

Надлежна филијала на основу достављене документације утврђује решењем пореску обавезу на основу уговорене цене уколико није нижа од тржишне односно каталошке вредности возила (каталог АММС) у висини од 2,5% процењене вредности.

РОК ЗА ПЛАЋАЊЕ ПОРЕЗА

Обавеза плаћања пореза на пренос апсолутних права доспева у року од 15 дана од дана уручења решења продавцу.

Уколико је уговором о купопродаји купац преузео обавезу плаћања пореза као солидарни јемац, решење о утврђивању обавезе доставља се и купцу с тим што рок за плаћање пореза почиње да тече од дана достављања решења продавцу.

Из тог разлога се препоручује да приликом закључења уговора уколико се уговара солидарно јемство, посебно се уговори да је купац овлашћен да у име продавца поднесе пореску пријаву, преузме решење о утврђеној обавези где у том случају рок за плаћање пореза почиње да тече од дана када је купац у име продавца преузео решење о утврђеној обавези.

На тај начин ће се убрзати поступак издавања потврде о плаћеном порезу у сврху регистрације купљеног моторног возила.

Уколико је порез плаћен након истека рока, обавеза се уваћава за камату обрачунату за период доцње.