Пореска управа  >>  Физичка лица  >>  Преглед прописа  >>  Правилници  >>  Правилник о информативној пореској пријави

Порески календар

дец 2019

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

*Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. *Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима најкасније у року од три дана од дана исплате обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. *Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. *Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. *Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. *Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. *Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2019. годину, ако је у 2019. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 18.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. *Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Правилници

Правилник о информативној пореској пријави

(Службени гласник РС бр. 117/12 , 118/12 - исправка, 16/13 , 28/13 , 52/13)

На основу члана 42. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 - исправка и 93/12),

Министар финансија и привреде доноси

ПРАВИЛНИК
о информативној пореској пријави

(Службени гласник РС бр. 117/12 , 118/12 - исправка, 16/13 , 28/13 , 52/13)

 Члан 1.

Овим правилником уређују се информативна пореска пријава као извештај који садржи податке од значаја за утврђивање пореске обавезе подносиоца те пријаве, лица која су дужна да поднесу информативну пореску пријаву, као и начин и рок за њено подношење.

Члан 2.

Подацима од значаја за утврђивање пореске обавезе подносиоца информативне пореске пријаве, у смислу члана 42. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 - исправка, 93/12 и 47/13), сматрају се подаци о имовини физичких лица, чија је укупна вредност у земљи и иностранству, на дан 1. јануара 2013. године, већа од 35.000.000 динара (у даљем тексту: обвезник подношења пријаве) и подаци о имовини физичких лица која су повезана са обвезником подношења пријаве.

Физичким лицима - обвезницима подношења пријаве из става 1. овог члана сматрају се:

1) обвезници пореза на доходак грађана у складу са законом којим се уређује порез на доходак грађана, осим обвезника који имају искључиво држављанство друге државе, а који су упућени на рад у Републику Србију, односно који су као упућена лица запослени у Републици Србији;

2) обвезници пореза на имовину у складу са законом којим се уређују порези на имовину.

Лица повезана са обвезником подношења пријаве јесу чланови његовог породичног домаћинства, и то: супружник, родитељи, деца, усвојеници и усвојиоци.

 Члан 3.

Имовином из члана 2. овог правилника сматрају се:

1) непокретности;

2) акције и удели у правном лицу;

3) опрема за обављање делатности у својини обвезника подношења пријаве независно од тога да ли је обвезник подношења пријаве користи за обављање делатности;

4) моторна возила, пловила и ваздухоплови;

5) штедни улози и готов новац;

6) друга имовинска права, и то:

(1) стварно право на непокретности (право плодоуживања, право употребе, право временског коришћења - тајм шеринг, право дугорочног закупа, право коришћења грађевинског земљишта);

(2) ауторско право на писаном делу, драмском, драмско-музичком, музичком, односно филмском делу, делу ликовне уметности, рачунарском програму и права сродна ауторском праву (права интерпретатора, произвођача фонограма, произвођача видеограма, произвођача емисије и произвођача базе података);

(3) право на патент, жиг, модел, узорак, ознаку географског порекла и техничко унапређење;

(4) лиценце;

(5) право својине на другим покретним добрима појединачне вредности веће од 550.000 динара.

Непокретностима из става 1. тачка 1) овог члана сматрају се све врсте земљишта, вишегодишњи засади (воћњаци и виногради), зграде, посебни делови зграда, гараже и гаражна места ван зграда, спортски објекти (стадиони, хале, базени и др.) и терени.

Члан 4

Обвезник подношења пријаве дужан је да поднесе информативну пореску пријаву у периоду од 15. јануара до 30. јуна 2013. године.

Информативна пореска пријава подноси се на Обрасцу ИПП - Информативна пореска пријава, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Информативна пореска пријава састоји се из два дела, и то:

1) ИПП- I - Подаци о укупној имовини обвезника подношења пријаве са стањем на дан 1. јануара 2013. године, у којем обвезник подношења пријаве исказује податке о својој укупној имовини са стањем на дан 1. јануара 2013. године;

2) ИПП- II - Подаци о укупној имовини повезаног лица са стањем на дан 1. јануара 2013. године, у којем обвезник подношења пријаве исказује податке о имовини повезаног лица са стањем на дан 1. јануара 2013. године.

У случају када обвезник подношења пријаве нема повезана лица подноси само део ИПП- I, а у случају када их има, за свако повезано лице подноси део ИПП- II, с тим што сви делови чине целину информативне пореске пријаве.

Када обвезник подношења пријаве има повезано лице које је такође обвезник подношења пријаве, у делу ИПП- II исказује само податке о имену и презимену, сродству, пребивалишту и адреси тог повезаног лица.

Обвезник подношења пријаве може да достави документацију, односно додатне информације у вези са пријављеном имовином.

Члан 5.

Информативна пореска пријава подноси се Пореској управи - Централи непосредно или путем поште, односно електронским путем на порталу Пореске управе.

Документација, односно додатне информације из члана 4. став. 6. овог правилника, подносе се Пореској управи - Централи путем поште.

 Члан 6.

Укупна имовина и њена вредност пријављују се са стањем на дан 1. јануара 2013. године.

За потребе подношења информативне пореске пријаве, обвезник подношења пријаве вредност имовине опредељује на основу цене која би се у случају продаје имовине могла постићи на тржишту, на дан 1. јануара 2013. године.

Обвезник подношења пријаве исказује у информативној пореској пријави појединачну вредност имовине.

 Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

 ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УШЛЕ У ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ

 Правилник о изменама и допунама Правилника о информативној пореској пријави
("Сл
ужбени гласник РС", бр. 52/13)

 Члан 5.

Обвезник подношења пријаве, који је до дана ступања на снагу овог правилника поднео информативну пореску пријаву у складу са Правилником о информативној пореској пријави ("Службени гласник РС", бр. 117/12, 118/12 - исправка, 16/13 и 28/13), није у обавези да поново поднесе информативну пореску пријаву.