Најнижа  >>  Физичка лица  >>  Преглед прописа  >>  Закони  >>  Закон о порезу на доходак грађана

Порески календар

мај 2016

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * До дана од којег се, у складу са законом којим се уређује порески поступак и пореска администрација, пореске пријаве за обрачун пореза на добит по одбитку подносе искључиво у електронском облику, исплатилац подноси пореску пријаву ПДПО у складу са Правилником о обрасцу збирне пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу на добит по одбитку на приходе које остварују нерезидентна правна лица ("Службени гласник РС", број 122/12), односно пореску пријаву ППДСО у складу са Правилником о садржају пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу на добит по одбитку на накнаде које по основу промета секундарних сировина и отпада остварују резидентна и нерезидентна правна лица ("Службени гласник РС", број 61/13). * Подношење коначног обрачуна акцизе за прошлу годину врши се заједно са годишњим пореским билансом. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари је остварио нерезидентни обвезник је 30 дана од дана остваривања прихода. * Плаћање накнаде за одводњавање врши се по решењу Пореске управе у року од 15 дана од дана пријема решења. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2015. годину, ако је у 2015. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску пријаву ПДВ за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Закони

Закон о порезу на доходак грађана

(''Службени гласник РС'', бр. 24/01 , 80/02 - др. закон, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 - исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - УС, 93/12, 114/12 - УС, 47/13, 48/13 - исправка, 108/13, 57/14, 68/14 - др. закон, 112/15)