Пореска управа  >>  ПДВ  >>  Правилник о начину утврђивања испуњености услова за добијање одобрења за приређивање игара на срећу - клађење

Порески календар

окт 2019

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

*Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. *Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима најкасније у року од три дана од дана исплате обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. *Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. *Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. *Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. *Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. *Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2019. годину, ако је у 2019. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 18.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. *Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

ПДВ

Правилник о начину утврђивања испуњености услова за добијање одобрења за приређивање игара на срећу - клађење

("Службени гласник РС" бр.129/04, 89/09, 16/11)

Члан 1.

            Овим правилником ближе се уређује начин утврђивања испуњености услова за добијање одобрења за приређивање игара на срећу - клађење.

Члан 2.

            Уз захтев за добијање одобрења за приређивање игара на срећу - клађење, правно лице - подносилац захтева доставља документацију из члана 75. став 1. Закона о играма на срећу ("Службени гласник РС", број 84/04 - у даљем тексту: Закон).

Члан 3.

            Уз захтев из члана 2. овог правилника, који се подноси Управи за игре на срећу у саставу Министарства финансија (у даљем тексту: Управа), поред решења о упису у одговарајући регистар ( члан 75. став 1. тачка 2) Закона), прилаже се регистарски уложак са регистарским листовима од броја 1 до броја 7, укључујући и статусне промене које су настале до момента подношења захтева.

Члан 4.

             Као доказ о праву својине или праву коришћења одговарајућих просторија у којима ће се приређивати посебне игре на срећу - клађење, подносилац захтева прилаже уговор, акт надлежног органа или други акт о праву својине или праву коришћења тих просторија.

             Подносилац захтева наводи и тачан број уплатних - исплатних места (шалтерско место за пријем уплата и вршење исплата), по сваком објекту, односно просторији из става 1. овог члана.

Члан 5.

             Подносилац захтева наводи тачну адресу на којој ће се уплатна места налазити, као и њихову удаљеност од образовних установа (основних и средњих школа).

             Као доказ да се објекат у коме се приређују игре на срећу - клађење, не налази на мањој удаљености од 200 метара од образовних установа (основних и средњих школа), подноси се изјава потписана од одговорног лица у правном лицу које подноси захтев за добијање одобрења, као и уверење Републичког геодетског завода, издато у складу са законом.

Члан 6.

             Издавање потврде надлежног државног органа о неосуђиваности за одређена кривична дела ( члан 75. став 1. тачка 7) Закона) може захтевати и Управа по службеној дужности.

             Потврда о обављеној контроли и испуњености информатичких услова ( члан 75. став 1. тачка 8) Закона), прибавља се у складу са чланом 82. Закона.

Члан 7.

            Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".