Порески календар

авг 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    ПДВ    Правилник о одређивању информатичких услова за приређивање посебних игара на срећу на aутоматима

Правилник о одређивању информатичких услова за приређивање посебних игара на срећу на aутоматима

("Службени гласник РС" бр.129/04)

Члан 1.

Овим правилником ближе се одређују информатички услови за приређивање игара на срећу на аутоматима, и то:

1) ниво ажурности и минимални садржај базе података;

2) технички и безбедносни услови за реализаацију комуникације између приређивача игре на срећу на аутоматима (у даљем тексту: приређивач) и Управе за игре на срећу у саставу Министарства финансија (у даљем тексту: Управа);

3) садржај, стандарди, динамика и термини за извештавење.

1. Ниво ажурности и минимални садржај базе података

Члан 2 .

У случају да приређивач не поседује он-лине , односно реал-тиме информатички систем којим се све уплате и исплате са свих локација процесуирају и централизовано складиште - ажурирају у реалном времену, довољно је да се једниствена база података ажурира на крају сваког дана, тако да процес ажурирања започне на крају радног времена приређивача, а да се заврши до 8,00 часова наредног дана.

Минимални садржај базе података чине:

1) сви подаци о укупним дневним уплатама и исплатама по аутоматима ;

2) шифарници и локација аутомата;

3) сви остали подаци који су неопходни за израду и вођење евиденције у складу са чланом 69 . став 5 . Закона о играма на срећу («Службени гласник РС», број 84/04 - у даљем тексту: Закон).

Минимални садржај базе података мора бити организован - складиштен у релационим моделима под ат ака из којих ће се водити обавезне евиденције у складу са чланом 69 . став 5 . Закона .

2. Технички и безбедносни услови за реализацију комуникације између приређивача и Управе

Члан 3.

Комуникације између приређивача и Управе, у сврху електронског извештавања, реализоваће се комутираном телефонском линијом путем модема.

Приређивач је у обавези да :

1) пријави локацију и број телефона са којих ће се вршити пренос података, као и доказ о поседовању тог броја (уговор са телекомуникационим оператером, односно уговор о изнајмљивању простора) ;

2) овласти и пријави Управи два одговорна лица, која су одговорна , односно овлашћена за извештавање Управе ;

3) сву своју рачунарску опрему и локалну рачунарску мрежу заштити од неовлашћене употребе ;

4) организује анти-вирусну заштиту за пренос података, односно да сви подаци који се достављају У прави буду проверени и очишћени од вируса.

3. Садржај, стандарди, динамика и термини извештавања

Члан 4.

Извештавања Управе од стране приређивача обављаће се разменом електронских фајлова у XML (Еxtensible Маrkup Language )стандарду, путем повезивања на FTP ( file transfer protocol ) извештајни сервер Управе.

Изузетно од става 1. овог члана, у случају више силе (прекид телефонске линије и сл.) извештавање Управе се привремено може вршити у писменом облику и путем преносивих електронских медија, као што су floppy disc , USB drive и др.

Приређивач је дужан да Управи доставља месечне извештаје до 5. у месецу за претходни месец, на начин предвиђен у ст. 1. и 2. овог члана.

Приређивач је дужан да Управи доставља годишњи извештај до 15. јануара текуће године за претходну годину у писменом облику и путем преносивих електронских медија, као што су floppy disc , USB drive и др.

4. Потврда о обављеној контроли и испуњености информатичких услова

Члан 5 .

Потврду о обављеној контроли и испуњености информатичких услова из члана 62 . став 1. тачка 7) Закона приређивач у издаје Управа, на основу елабората о информационом систему, који садржи:

1) начине прикупљања података из аутомата;

2) оперативне системе и апликације у употреби;

3) мрежне и комуникационе ресурсе ( WAN и LAN );

4) процес ажурирања и техничке карактеристике базе података;

5) мере заштите од неовлашћене употребе система и губитка података;

6) доказ о поседовању или закупу телефонског броја из члан а 3 . став 2. тачка 1) овог правилника;

7) податке о овлашћеним лицима из члана 3 . став 2 . тачка 2) овог правилника, са копијама овлашћења и личних карата;

8) изјаву пиређивача да испуњава услове из чл. 2 . и 3. овог правилника.

Кад Управа оцени да приређивач - подносилац захтева за добијање потврде из става 1. овог члана не испуњава информатичке услове прописане Законом и овим правилником, о томе ће писмено обавестити подносиоца захтева и указати на уочене недостатке.

Члан 6 .

Изузетно од члана 4. ст. 1. и 2. овог правилника, у периоду јануар - децембар 2005. године приређивач је дужан да Управи доставља месечне извештаје до 5. у месецу за претходни месец у писменом облику и путем преносивих електронских медија, као што су floppy disc , USB drive и др.

Члан 7.

Изузетно од члана 5. овог правилника, потврда о испуњености информатичких услова за приређивање игара на срећу на аутоматима може се дати приређивачу и у случају кад не испуњава информатичке услове из члана 5. став 1. тач. 2), 3), 4) и 5) овог правилника, ако Управи поднесе писмену изјаву да ће ове услове испунити најкасније до 1. јануара 2006 . године

Ако приређивач из става 1. овог члана испуни све информатичке услове за приређивање игара на срећу на аутоматима предвиђене овим правилником до 1. јануара 2006 . године, о томе ће му се издати нова потврда.

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику Републике Србије'', а примењиваће се од 1. јануара 2006. године, осим одредаба члaна 7, које ће се примењивати од дана ступања на снагу овог правилника и члaнa 5. став 1. тач. 1), 6), 7) и 8) и став 2. и члана 6, које ће се примењивати од 1. јануара 2005. године.