Порески календар

авг 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    ПДВ    Правилник о одређивању информатичких услова за кладионице

Правилник о одређивању информатичких услова за кладионице

("Службени гласник РС" бр.129/04)

Члан 1.

Овим правилником ближе се одређују информатички услови за приређивање игара на срећу у кладионицама, и то:

1) техничке и функционалне карактеристике рачунара, односно рачунаром контролисаног уређаја на уплатном - исплатном месту;

2) ниво ажурности и минимални садржај базе података;

3) технички и безбедносни услови за реализацију комуникације између приређивача игре на срећу - клађење (у даљем тексту: приређивач) и Управе за игре на срећу у саставу Министарства финансија (у даљем тексту: Управа);

4) садржај, стандарди, динамика и термини за извештавање.

 

1. Техничке и функционалне карактеристике кладионица

Члан 2.

Рачунар на уплатном - исплатном месту (шалтер на месту за пријем уплата и вршење исплата ) мора испуњавати следеће услове:

1) легално набављен хардвер, оперативни систем и апликације;

2) чврсти диск ( hard disc );

3) могућност да се подаци са рачунара путем конвенционалних медија за пренос података (нпр. floppy disc, USB drive, tаpе, итд.) или мрежних уређаја (нпр. мрежне картице, модема, итд.) могу пренети на други рачунар.

У случају кад се на уплатном - исплатном месту налази рачунаром контролисани уређај, такав уређај мора испуњавати следеће услове:

1) легално набављен хардвер, оперативни систем и апликације;

2) у случају да није повезан у оn - linе мрежном режиму рада, уређај мора имати чврсти диск (hard disc) или меморију са трајним памћењем података у случају престанка напајања;

3) могућност да се подаци са рачунара путем конвенционалних медија за пренос података (нпр. floppy disc, USB drivе, tаpе, итд.) или мрежних уређаја (нпр. мрежне картице, модема, итд.) могу пренети на други рачунар.

 

2. Ниво ажурности и минимални садржај базе података

Члан 3.

У случају да приређивач не поседује on-line, односно реал-тиме информатички систем којим се све уплате и исплате са свих локација процесуирају и централизовано складиште - ажурирају у реалном времену, довољно је да се јединствена база података ажурира на крају сваког дана, тако да процес ажурирања започне на крају радног времена кладионице, а да се заврши до 8,00 часова наредног дана.

Минимални садржај базе података чине:

1) сви подаци са уплатних , односно исплатних листића;

2) шифарници локација, уплатних - исплатних места и запослених;

3) сви остали подаци који се не налазе на уплатим , односно исплатним листићима и шифарницима , а који су неопходни за израду и вођење евиденције у складу са чланом 81. став 4. Закона о играма на срећу («Службени гласник РС», број 84/04 - у даљем тексту: Закон).

Минимални садржај базе података мора бити организован - складиштен у релационим моделима података из којих ће се водити обавезне евиденције у складу са чланом 81. став 4. Закона .

3. Технички и безбедносни услови за реализацију комуникације између приређивача и Управе

Члан 4.

Комуникације између приређивача и Управе, у сврху електронског извештавања, реализоваће се комутираном телефонском линијом путем модема.

Приређивач је у обавези да :

1) пријави локацију и број телефона са којих ће се вршити пренос података, као и доказ о поседовању тог броја (уговор са телекомуникационим оператером, односно уговор о изнајмљивању простора) ;

2) овласти и пријави Управи два одговорна лица, која су одговорна , односно овлашћена за извештавање Управе ;

3) сву своју рачунарску опрему и локалну рачунарску мрежу заштити од неовлашћене употребе ;

4) организује анти-вирусну заштиту за пренос података, односно да сви подаци који се достављају Управи буду проверени и очишћени од вируса.

4. Садржај, стандарди, динамика и термини извештавања

Члан 5 .

Извештавања Управе од стране приређивача обављаће се разменом електронских фајлова у XML (Еxtensible Маrkup Language ) стандарду, путем повезивања на FTP ( file transfer protocol ) извештајни сервер Управе.

Изузетно од става 1. овог члана, у случају више силе (прекид телефонске линије и сл.) извештавање Управе се привремено може вршити у писменом облику и путем преносивих електронских медија, као што су floppy disc , USB drive и др.

Приређивач је дужан да Управи доставља месечне извештаје до 5. у месецу за претходни месец, на начин предвиђен у ст. 1. и 2. овог члана.

5. Потврда о обављеној контроли и испуњености информатичких услова

Члан 6.

Потврду о обављеној контроли и испуњености информатичких услова из члана 75. став 1. тачка 8 ) Закона приређивачу издаје Управа, на основу елабората о информационом систему, који садржи:

1) техничке и функционалне карактеристике уплатних - исплатних места;

2) оперативне системе и апликације у употреби;

3) мрежне и комуникационе ресурсе ( WAN и LAN );

4) процес ажурирања и техничке карактеристике базе података;

5) мере заштите од неовлашћене употребе система и губитка података;

6) доказ о поседовању или закупу телефонског броја из члана 4 . став 2. тачка 1) овог правилника;

7) податке о овлашћеним лицима из члана 4. став 2 . тачка 2) овог правилника, са копијама овлашћења и личних карата;

8) изјаву приређивача да испуњава услове из чл. 2 , 3. и 4. овог правилника.

Кад Управа оцени да приређивач - подносилац захтева за добијање потврде из става 1. овог члана не испуњава информатичке услове прописане Законом и овим правилником, о томе ће писмено обавестити подносиоца захтева и указати на уочене недостатке.

Члан 7 .

Изузетно од члана 5. ст. 1. и 2. овог правилника, у периоду јануар - децембар 2005. године приређивач је дужан да Управи доставља месечне извештаје до 5. у месецу за претходни месец у писменом облику и путем преносивих електронских медија, као што су floppy disc , USB drive и др.

Члан 8.

Изузетно од члана 6. овог правилника, потврда о испуњености информатичких услова за кладионице може се дати приређивачу и у случају кад не испуњава информатичке услове из члана 6. став 1. тач. 2) , 3), 4) и 5) овог правилника, ако Управи поднесе писмену изјаву да ће ове услове испунити најкасније до 1. јануара 2006 . године.

Ако приређивач из става 1. овог члана испуни све информатичке услове за кладионице предвиђене овим правилником до 1. јануара 2006 . године, о томе ће му се издати нова потврда.

Члан 9.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику Републике Србије'', а примењиваће се од 1. јануара 2006. године, осим одредаба члaнa 8, које ће се примењивати од дана ступања на снагу овог правилника и члана 2, члана 6. став 1. тач . 1), 6), 7) и 8) и став 2. и члана 7, које ће се примењивати од 1. јануара 2005. године.