Порески календар

авг 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    ПДВ    Правилник о начину утврђивања испуњености услова за добијање сагласности за приређивање наградне игре у роби и услугама и о начину извештавања о резултатима наградне игре у роби и услугама

Правилник о начину утврђивања испуњености услова за добијање сагласности за приређивање наградне игре у роби и услугама и о начину извештавања о резултатима наградне игре у роби и услугама

("Службени гласник РС" бр.129/04)

Члан 1.

Овим правилником ближe се одређује начин утврђивања испуњености услова за добијање сагласности за приређивање наградне игре у роби и услугама, као и начин извештавања о резултатима наградне игре у роби и услугама.

Члан 2.

Правно лице или предузетник који жели да приреди наградну игру у роби и услугама, обраћа се захтевом Управи за игре на срећу у саставу Министарства финансија (у даљем тексту: Управа) за добијање сагласности за приређивање наградне игре, за сваку наградну игру појединачно.

Члан 3.

Уз захтев из члана 2. овог правилника подноси се документација, односно подаци из члана 89. став 1. Закона о играма на срећу («Службени гласник РС», број 84/04 - у даљем тексту: Закон).

Члан 4.

Документација, односно подаци из члана 3. овог правилника достављају се као оригинали, односно оверене копије или оверени преписи, или као изводи из одговарајућих аката надлежних органа, и то:

1)  решење о упису у одговарајући регистар;

2)  потврда о додели ПИБ-а;

3)  РЈР образац републичког органа надлежног за послове статистике;

4)  правила наградне игре на која је сагласност дао министар надлежан за послове финансија (у даљем тексту: министар финансија), сагласно члану 8. став 2. Закона;

5)  кратак опис наградне игре који садржи врсту игре и дужину њеног трајања - извод из правила игре;

6)  подаци о фонду добитака са спецификацијом награда - извод из правила игре;

7)  подаци о условима за учествовање у наградној игри - извод из правила игре.

У оквиру података из става 1. тачка 6) овог члана, подносилац захтева наводи и тржишну вредност робе и услуга које чине фонд добитака, на основу веродостојне документације (предуговор или уговор о купопродаји, профактура, ценовници и друга документација која садржи податке о вредности, односно цени роба и услуга).

У случају кад на правила игре из става 1. тачка 4) овог члана није прибављена сагласност министра финансија, Управа ће правила игре доставити министру финансија, ради давања сагласности у смислу члана 8. став 2. Закона.

Члан 5.

У решењу којим се даје сагласност за приређивање наградне игре наводи се и износ накнаде за приређивање наградне игре, која се плаћа у складу са чланом 91. Закона.

Члан 6.

По окончању наградне игре приређивач доставља Управи извештај о утврђивању резултата игре, који поред података о председнику и члановима комисије, садржи нарочито:

1) податке о фонду добитака, са спецификацијом награда и доказима о њиховој вредности;

2) податке о добитницима (име и презиме, адреса и матични број);

3) друге податке за које приређивач сматра да су од значаја за утврђивање резултата игре, исплату добитака и сл.

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику Републике Србије».