Порески календар

јул 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Правна лица    ПДВ    Подзаконска акта    Правилник о утврђивању опреме и објеката за вршење делатности и улагања у објекте, начину спровођења исправке одбитка претходног пореза и начину утврђивања дела претходног пореза за који накнадно може да се оствари право на одбитак, за опрему и објекте за вршење делатности и улагања у објекте

Правилник о утврђивању опреме и објеката за вршење делатности и улагања у објекте, начину спровођења исправке одбитка претходног пореза и начину утврђивања дела претходног пореза за који накнадно може да се оствари право на одбитак, за опрему и објекте за вршење делатности и улагања у објекте

("Службени гласник РС", број 120/12)

На основу члана 32. став 6. Закона о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", бр. 84/04 и 86/04 и 61/05),

Министар финансија доноси

П Р А В И Л Н И К
О УТВРЂИВАЊУ ОПРЕМЕ И ОБЈЕКАТА ЗА ВРШЕЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И УЛАГАЊА У ОБЈЕКТЕ, НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА ИСПРАВКЕ ОДБИТКА ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА И НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА ДЕЛА ПРЕТХОДНОГ ПОРЕЗА ЗА КОЈИ НАКНАДНО МОЖЕ ДА СЕ ОСТВАРИ ПРАВО НА ОДБИТАК, ЗА ОПРЕМУ И ОБЈЕКТЕ ЗА ВРШЕЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
И УЛАГАЊА У ОБЈЕКТЕ

(„Службени гласник РС“, број 120/12)

 

Члан 1.

    Овим правилником уређује се шта се, у смислу Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 61/07 и 93/12 – у даљем тексту: Закон), сматра опремом и објектима за вршење делатности и улагањима у објекте, начин спровођења исправке одбитка претходног пореза и начин утврђивања дела претходног пореза за који накнадно може да се оствари право на одбитак, за опрему и објекте за вршење делатности и за улагањa у објекте.

Члан 2.

    Опремом за вршење делатности, у смислу Закона, сматра се добро појединачне вредности најмање 500.000 динара, без ПДВ, које има карактер опреме, чији је век употребе дужи од једне године, а које се користи или ће се користити за вршење делатности.

    Објектима за вршење делатности, у смислу Закона, сматрају се објекти из члана 25. став 2. тачка 3) Закона, као и економски дељиве целине у оквиру тих објеката, а који се користе или ће се користити за вршење делатности.

    Улагањем у објекте, у смислу Закона, сматрају се улагања у сопствене или туђе објекте који се користе за обављање делатности, а која подразумевају извођење, односно финансирање грађевинских, занатских и других радова у циљу побољшања услова коришћења објекта у току експлоатације (замена крова, увођење, односно замена инсталација и др.), осим улагања која се односе на редовно одржавање објеката.

    Улагањима која се односе на редовно одржавање објеката из става 3. овог члана сматрају се улагања која подразумевају извођење, односно финансирање радова који се предузимају ради спречавања оштећења која настају употребом објекта или ради отклањања тих оштећења, а састоје се од прегледа, поправки и предузимања превентивних и заштитних мера (поправка крова, кречење, фарбање, замена облога, замена санитарија, радијатора и сл.).

Члан 3 .

    Исправка одбитка претходног пореза врши се у пореском периоду у којем је настала измена услова који су важили за остваривање права на одбитак претходног пореза при набавци или производњи опреме или објеката за вршење делатности, односно при улагању у објекте.

    Износ исправљеног одбитка претходног пореза утврђује се по следећој формули:

 

Износ одбитка претходног
пореза оствареног за опрему или објекте за вршење делатности, односно за улагања у објекте


   ×

 

Период из члана 32. став 2. Закона изражен у броју дана


  =

 

Износ исправљеног одбитка претходног пореза

Рок од пет, односно десет година из члана 32. став 1. Закона, изражен у броју дана

 

    Код утврђивања дужине периода из члана 32. став 2. Закона, у период испуњености услова за остваривање права на одбитак претходног пореза урачунава се и период у којем је преносилац имовине, односно дела имовине из члана 6. став 1. тачка 1) Закона испуњавао услове за остваривање овог права.

Члан 4.

    Обвезник ПДВ стиче право на одбитак дела претходног пореза по основу набавке или производње опреме или објеката за вршење делатности, односно по основу улагања у објекте, у пореском периоду у којем су се стекли услови за остваривање овог права.

    Износ дела претходног пореза који обвезник ПДВ накнадно може да оствари за опрему и објекте за вршење делатности, односно за улагањa у објекте, утврђује се по следећој формули:

 

Износ ПДВ за који није посњтојало право на одбитак претходног пореза за опрему и објекте за вршење делатности, односно за улагања у објекте


   ×

 

Период из члана 32. став 2. Закона изражен у броју дана


  =

 

Износ одбитка претходног пореза

Рок од пет, односно десет година из члана 32. став 1. Закона, изражен у броју данаЧлан 5.

    Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о утврђивању опреме и објеката за вршење делатности и о начину спровођења исправке одбитка претходног пореза за опрему и објекте за вршење делатности („Службени гласник РС”, број 67/05).

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2013. године.