Пореска управа  >>  Правна лица  >>  Пореске пријаве и обрасци

Порески календар

дец 2018

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2017. годину, ако је у 2017. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на oбрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на oбрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку квартала у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на oбрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 15.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. Подношење прегледа обрачуна ПДВ, на обрасцу ПОПДВ уз пореску пријаву ПДВ за сваки порески период.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Пореске пријаве и обрасци

Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, односно биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 5), и 7) Закона о акцизама

Образац РЕФ-Г

Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, односно биогорива из члана 9. став 1. тач. 3), 5), и 7) Закона о акцизама

Образац РЕФ-Т

Образац 1
Образац 1

Захтев за одлагање плаћања дугованог пореза
Образац ЗОПДП

Захтев за издавање пореског уверења о измиреним обавезама

Захтев за издавање пореског уверења 

Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу на добит по одбитку на накнаду коју по основу промета секундарних сировина и отпада остварују резидентна и нерезидентна правна лица
Образац ППДСО 

Порески биланс обвезника пореза на добит правних лица

Образац ПБ 1 

Анекс обрасца ПБ 1

Анекс 1 обрасца ПБ 1

Порески биланс за недобитну организацију која примењује контни план за буџетски систем за период од ___ до___201_. године
Образац ПБН

Порески биланс за недобитну организацију која примењује контни оквир за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике за период од___до___201__. године
Образац ПБН 1

Порески биланс за недобитну организацију која примењује контни оквир за банке
Образац ПБН 2

Порески биланс за недобитну организацију која примењује контни оквир за НБС
Образац ПБН 3

Дивиденда члана привредног друштва у ликвидацији
Образац ДПДЛ

Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тачка 3) Закона о акцизама

РЕФ-ЕТЕ

Рефакција плаћене акцизе на деривате нафте који се користе или ће се користити као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије - Подаци о плаћеним рачунима

РЕФ-ЕТЕа

Рефакција плаћене акцизе на деривате нафте који се користе или ће се користити као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије - Подаци из царинских докумената

РЕФ-ЕТЕб

Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тачка 3) и 5) Закона о
Образац РЕФ-БП

Захтев за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тачка 3) и 5) Закона о акцизама

РЕФ-И

Рефакција плаћене акцизе на деривате нафте који се користе у индустријске сврхе - Подаци о плаћеним рачунима

РЕФ-Иа

Рефакција плаћене акцизе на деривате нафте који се користе у индустријске сврхе - Подаци из царинских докумената

РЕФ-Иб

Самоиницијативно пријављивање
Образац за самоиницијативно пријављивање

Овлашћење за употребу електронских пријава
Oбразац ПЕП

Потврда о резидентности
Образац ПОР-1

Потврда о резидентности
Образац ПОР-2

Пореска пријава о обрачуну акцизе

Образац ПП ОА

Захтев за отпис камате на доспеле обавезе по основу одређених пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање
Образац ЗОК

Пријава за евидентирање послодаваца
Образац ЕРП

Потврда о извршеном евидентирању у регистру послодаваца
Образац ПЕРП

Пореска пријава пореза на додату вредност
Образац ПП ПДВ

Појединачна пореска пријава о обрачунатим порезима и доприносимa
Образац ППП ПД

Потврда о плаћеним порезима и доприносима по одбитку

Образац ППП ПО

Обавештење о заснивању/престанку радног односа лица из члана 45 ст. 1. и 2. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање
Образац ОНСЗ

Обавештење о заснивању/престанку радног односа са лицима са инвалидитетом
Образац ОНСЗ-И

Обавештење о заснивању/престанку радног односа са лицима млађим од 30 година
Образац ОНСЗ-М

Обавештење о заснивању/престанку радног односа са приправницима
Образац ОНСЗ-П

Порески биланс пословне јединице
Образац ПБПЈ

Пореска пријава за утврђивање пореза на наслеђе и поклон

Образац ППИ-3

Пореска пријава за утврђивање пореза на пренос апсолутних права

Образац ППИ4

Пореска пријава за аконтационо-коначно утврђивање пореза на добит правних лица

Образац ПДП

Појединачна пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално осигурање по одбитку на терет примаоца прихода
Образац ППП

Обавештење од значаја за утврђивање јавних прихода за правна лица
Образац ОПР-1

Пријава за промену – допуну података о регистрацији правног лица и пословних јединица
Образац ППР-1

Пријава за регистрацију правног лица и пословних јединица
Образац ПР-1

Потврда о извршеној регистрацији
Образац РЕГ

Потврда о одјави регистрацијe из јединственог регистра пореских обвезника
Образац ПО

Добит од предмета концесије
Образац ДК

Ограничење камате код дуга повезаном лицу
Образац ОК

Порески кредит за улагања у основна средства
Образац ПК

Порески кредит за улагања у основна средства у одређене делатности
Образац ПК 1

Сразмерни износ улагања
Образац СУ

Сразмерни износ улагања
ОЛбразац СУ 2

Сразмерно стечена имовина статусном променом
Образац СИ

Изјава о порезу на добит правних лица на добит из које је исплаћена дивиденда/учешће у добити и плаћеном порезу по одбитку на дивиденде/учешће у добити
Образац ИПД

Изјава о плаћеном порезу по одбитку на камате, ауторске накнаде, закупа и дивиденди
Образац ИПД1

Консолидовани порески биланс
Образац КПБ

Стање залиха цигарета и алкохолних пића на крају сваког месеца текуће године
Образац СЗ

Службени налог за набавку, односно увоз добара, без акциза

Образац СНА

Налог за набавку, односно увоз производа, без акцизе, за личне потребе корисника производа

Образац ЛНА

Захтев за исправку грешака
Oбразац ЗИГ

Изјава о испуњености услова за пореско ослобођење недобитне организације
Образац ИПОНО

Пореска пријава о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу

ПП ОАЕЛ

Захтев за одобравање пореског пуномоћства за порез на додату вредност
Образац ЗПППДВ

Пореска пријава о обрачунатим доприносима за обавезно социјално осигурање за осниваче, односно чланове привредног друштва
Образац ПП ОД-О

Пореска пријава пореза на премије неживотних осигурања
Образац ПП-ППНО

Преглед обрачуна ПДВ за порески период

ПОПДВ

Извештај о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом

Образац ИОСИ