Порески календар

авг 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Предузетници    Преглед прописа    Правилници    Правилник о начину и условима за плаћање пореске обавезе путем компензације

Правилник о начину и условима за плаћање пореске обавезе путем компензације

("Службени гласник РС" бр. 63/03)

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређују начин и услови под којима порески дужник (у даљем тексту: дужник) у текућој години може измирити пореске обавезе доспеле до 31. децембра претходне године (у даљем тексту: дуг) путем компензације.

Члан 2.

Дужник који истовремено има и потраживања од буџета Републике Србије може, путем билатералне компензације, измирити дуг подношењем захтева за плаћање дуга путем компензације (у даљем тексту: захтев), под условима да је:

1) према усаглашеној књиговодственој документацији обавеза буџета Републике Србије (у даљем тексту: буџет) према дужнику најмање двоструко већа од укупног дуга који се може измирити путем компензације;

2) предмет компензације, дуг који представља јавни приход буџета до износа који припада буџету.

Ако се дуг састоји од пореза који се деле између буџета и буџета територијалне аутономије и локалне самоуправе (у даљем тексту: други учесник у расподели јавних прихода), дужник је обавезан да измири део дуга који припада другом учеснику у расподели.

Члан 3.

Дужник подноси захтев Министарству финансија и економије - Сектор за трезор (у даљем тексту: Трезор).

Уз захтев, подноси се следећа документација:

1) потврда о обавези на Обрасцу ПОО - Потврда о обавези, оверена од стране корисника буџетских средстава (у даљем тексту: корисник) који има обавезу према дужнику, заједно са документацијом којом се доказује основ дуговања;

2) потврда о дугу на Обрасцу ПДУ - Потврда о дугу, оверена од стране надлежне организационе јединице Пореске управе (у даљем тексту: организациона јединица) према седишту дужника;

3) попуњена изјава о компензацији, у четири примерка, оверена од стране дужника, на Обрасцу ИОК - Изјава о компензацији међусобних обавеза и потраживања;

4) попуњен налог на терет и у корист одговарајућег уплатног рачуна јавних прихода;

5) попуњен и оверен налог на терет и у корист свог рачуна.

Обрасци ПОО - Потврда о обавези, ПДУ - Потврда о дугу и ИОК - Изјава о компензацији међусобних обавеза и потраживања, одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 4.

Корисник и организациона јединица оверавају Образац ПОО и Образац ПДУ, у року од седам радних дана од дана пријема.

Члан 5.

По прихватању захтева и уз испуњеност услова из члана 2. овог правилника, у року од седам радних дана од дана пријема документације из члана 3. овог правилника (у даљем тексту: документација), Трезор оверава Образац ИОК и испоставља налоге за обрачун на терет и у корист рачуна буџета.

Члан 6.

Компензација се може реализовати у року од 30 дана од дана овере Обрасца ИОК.

Ако дужник не реализује компензацију, у року из става 1. овог члана, сматра се да није ни одобрена, а рок за њену реализацију не може се продужити.

Члан 7.

Трезор доставља документацију Управи за јавна плаћања (у даљем тексту: Управа) ради реализације компензације.

Члан 8.

По пријему документације, Управа обавештава дужника о износу дуга који је одобрен за компензацију, а ако део дуга припада другом учеснику у расподели и о износу дуга који припада том учеснику, са захтевом да поднесе доказ о измирењу дуга.

Члан 9.

Управа, на основу достављене документације и по пријему доказа о измирењу дуга који припада другом учеснику у расподели, извршава налоге за обрачун на терет и у корист буџета и одговарајућег рачуна за уплату јавних прихода и евидентира извршене промене у извештају о бруто наплати јавних прихода, извршеним повраћајима, распоређеним и нераспоређеним јавним приходима.

После реализације налога за обрачун, Управа доставља дужнику један примерак Обрасца ИОК заједно са потврдама, односно копијама налога о спроведеном обрачуну на терет и у корист рачуна буџета и уплатног рачуна јавних прихода.

Дужник је обавезан да спроведе обрачун преко свог рачуна и достави организационој јединици доказ о извршеном евидентирању са документацијом из става 2. овог члана.

Члан 10.

Дужник може путем компензације, у складу са овим правилником, измирити и дуг који припада другим учесницима у расподели јавних прихода, подношењем захтева из члана 3. овог правилника надлежном органу територијалне аутономије, односно локалне самоуправе за послове финансија, који ако су испуњени услови из члана 5. овог правилника доставља документацију Управи ради реализације компензације.

Члан 11.

Изјава оверена од стране оба учесника у компензацији чини саставни део књиговодствене документације на основу које се спроводи одговарајуће књижење у књиговодствима учесника компензације.

Члан 12.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

 

 

Република Србија

__________________________________
(Назив корисника буџетских средстава)

_________________________________
(Место)

_________________________________
(Датум)

 

Образац ПОО

ПОТВРДА О ОБАВЕЗИ

 

I. НАЗИВ И АДРЕСА ПОРЕСКОГ ДУЖНИКА:

     

______________________
(назив)

______________________
(адреса)

__________________
(ПИБ)

     

II . ОБАВЕЗА ПРЕМА ДУЖНИКУ:

 

 

Основ дуговања: __________________
Раздео: __________________________
Глава: ___________________________
Функција: ________________________

Економска
класификација: ___________________
Износ дуга: ______________________

 

 

У Београду, ____________ године

М.П.

ОВЕРАВА

_____________________
корисник буџетских средстава

 

Образац ПДУ

Република Србија
Министарство финансија и економије
Пореска управа
Надлежна организациона јединица
______________________________

 

 

 

ПОТВРДА О ДУГУ

Назив и адреса пореског дужника:
_____________________________
                      (назив)
_____________________________
                     (адреса)

ПИБ: ________________________

 

 

 

Банке код којих се води текући рачун:

Назив банке: ____________ седиште: _____________ Број рачуна: ______________

Назив банке: ____________ седиште: _____________ Број рачуна: ______________

Назив банке: ____________ седиште: _____________ Број рачуна: ______________

Назив банке: ____________ седиште: _____________ Број рачуна: ______________

Порески дуг по врсти, износу и припадности буџету:  

 

Врста

Износ који припада буџету Републике Србије

Други учесник у расподели јавних прихода

Износ који припада другим учесницима у расподели јавних прихода

Укупан износ

Рачун за уплату јавних прихода

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

     

У Београду, __________ године

М.П.

ОВЕРАВА
___________________________
надлежна организациона јединица

 

Образац ИОК

ИЗЈАВА О КОМПЕНЗАЦИЈИ МЕЂУСОБНИХ ОБАВЕЗА И ПОТРАЖИВАЊА

I. УЧЕСНИК
______________________________
______________________________
(Корисник буџетских средстава)
Рачун број: ____________________

М.П.

ПОТПИС
_____________________________

Раздео: _______________________
Глава: ________________________
Функција: _____________________
Економска
класификација: _________________
Износ обавезе према другом учеснику
______________________________
                        (износ)

 

 

У Београду, ____________ године

М.П.

ОВЕРАВА
___________________________
I. УЧЕСНИК - ТРЕЗОР

     

II. УЧЕСНИК
Назив и адреса пореског дужника:
________________________________
                            (назив)
________________________________
                           (адреса)
ПИБ: ___________________________

 

 

Банке код којих се води текући рачун:

Назив банке: ______________ седиште: ______________ Број рачуна: ______________

Назив банке: ______________ седиште: ______________ Број рачуна: ______________

Назив банке: ______________ седиште: ______________ Број рачуна: ______________

Порески дуг по врсти, износу и припадности буџету:
 

 

Врста

Износ који припада буџету Републике Србије

Други учесник у расподели јавних прихода

Износ који припада другим учесницима у расподели јавних прихода

Укупан износ

Рачун за уплату јавних прихода

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

     

У Београду, __________ године

М.П.

 

ОВЕРАВА
________________________
II . УЧЕСНИК - ДУЖНИК