Порески календар

авг 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Предузетници    Преглед прописа    Правилници    Правилник о садржини пријаве за упис у Регистар послодаваца

Правилник о садржини пријаве за упис у Регистар послодаваца

("Службени гласник РС" бр. 102/06)

Члан 1.

Овим правилником уређује се садржина пријаве (у даљем тексту: евиденциона пријава) за упис у Регистар правних и физичких лица, државних органа и организација, органа и организација јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе и других органа и организација у којима се исплаћују зараде, односно плате (у даљем тексту: Регистар послодаваца).

Члан 2.

Послодавац из члана 108б став 1. Закона о порезу на доходак грађна («Службени гласник РС», бр. 24/01, 80/02 – др. закон, 135/04, 62/06 и 65/06 – исправка) доставља евиденциону пријаву надлежној организационој јединици Пореске управе према месту свог седишта, односно пребивалишта, у складу са овим правилником.

Послодавац – правно лице који је, према обиму својих пореских обавеза, сврстан у велике пореске обвезнике, доставља евиденциону пријаву организационој јединици Пореске управе надлежној за велике пореске обвезнике, сагласно закону који уређује порески поступак и пореску администрацију.

Члан 3.

Евиденциона пријава подноси се у писаном облику, непосредно или поштом препоручено.

Члан 4.

Евиденциона пријава подноси се на Обрасцу ЕРП – Пријава за евидентирање послодаваца, који одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 5.

Образац ЕРП садржи податке о подносиоцу пријаве, и то:

1)  за идентификацију;

2)  о обављању делатности.

Члан 6.

У Образац ЕРП послодавац уноси податке на следећи начин:

1) у делу 1 – Подаци за идентификацију, уноси се:

(1) под ред. бр. 1.1 – порески идентификациони број (ПИБ) из потврде о додељеном ПИБ-у и извршеној регистрацији, односно из Обрасца РЕГ – Потврда о извршеној регистрацији; податке на овом редном броју уносе правна лица, предузетници, сталне пословне јединице страног лица и други субјекти којима је додељен ПИБ, а сматрају се послодавцем у смислу овог правилника;

(2) под ред. бр. 1.2 – јединствени матични број грађана (ЈМБГ) додељен од стране надлежног државног органа; податке на овом редном броју уноси физичко лице које је послодавац;

(3) под ред. бр. 1.3 – матични број лица (правног лица, радње, сталне пословне јединице страног лица) из Регистра јединица разврставања; податке на овом редном броју уносе правна лица, предузетници и сталне пословне јединице страног лица;

(4) под ред. бр. 1.4 – фирма (пуно пословно име), у називу и правној форми како је наведена у оснивачком акту, односно регистрована код органа надлежног за регистрацију; податке на овом редном броју уносе правна лица, предузетници и сталне пословне јединице страног лица;

(5) под ред. бр. 1.5 – фирма (скраћено пословно име), у називу и облику како је наведена у оснивачком акту, односно регистрована код органа надлежног за регистрацију; податке на овом редном броју уносе правна лица, предузетници и сталне пословне јединице страног лица; уколико се користи више скраћених пословних имена која су наведена у оснивачком акту, односно регистрована код органа надлежног за регистрацију, уписује се једно име;

(6) под ред. бр. 1.6 – име и презиме подносиоца пријаве; податке на овом редном броју уноси физичко лице које је послодавац;

(7) под ред. бр. 1.7 – подаци о седишту, односно пребивалишту; податке на овом редном броју уносе правна лица, предузетници, сталне пословне јединице страног лица, као и физичка лица која су послодавци и то:

- под ред. бр. 1.7.1 – назив општине у којој је седиште, односно пребивалиште подносиоца евиденционе пријаве;

- под ред. бр. 1.7.2 – назив места у којем је седиште, односно пребивалиште подносиоца евиденционе пријаве;

- под ред. бр. 1.7.3 – назив улице у којој је седиште, односно пребивалиште подносиоца евиденционе пријаве;

- под ред. бр. 1.7.4 – кућни број (број и слово уколико постоји ознака уз број) у улици у којој је седиште, односно пребивалиште подносиоца евиденционе пријаве;

- под ред. бр. 1.7.5 – спрат, број стана и слово (уколико постоји словна ознака уз број) стана у којем је седиште, односно пребивалиште подносиоца евиденционе пријаве;

- под ред. бр. 1.7.6 – број телефона у седишту, односно пребивалишту подносиоца евиденционе пријаве;

- под ред. бр. 1.7.7 – број fax – а у седишту, односно пребивалишту подносиоца евиденционе пријаве;

- под ред. бр. 1.7.8 – e-mail подносица евиденционе пријаве;

2) у делу 2 – Подаци о обављању делатности, уносе се:

( 1) под ред. бр. 2.1 – шифра и назив претежне делатности коју обавља послодавац;

(2) под. ред. бр. 2.2 – датум уписа послодавца у регистар који води орган надлежан за регистрацију.

Члан 7.

У случају кад после извршеног уписа у Регистар послодаваца дође до измене података који су били исказани у евиденционој пријави - Образац ЕРП, послодавац је дужан да надлежној организационој јединици Пореске управе поднесе нову евиденциону пријаву са попуњеним подацима који су измењени, најкасније у року од пет дана од дана настанка измене.

У случају из става 1. овог члана ипод ознака «Образац ЕРП» уписују се речи: «ПРОМЕНА ПОДАТАКА».

Код измене података из евиденционе пријаве, у новој евиденционој пријави обавезно се исказује податак на ред. бр. 1.1. на коме се уноси ПИБ, односно на ред. бр. 1.2. на коме се уноси ЈМБГ, као и на редном броју на коме се уноси податак који се мења.

Члан 8.

Пореска управа издаје потврду о извршеном евидентирању у Регистру послодаваца, на Обрасцу ПЕРП, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 9.

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање запослених и Пореска управа вршиће размену података од значаја за вођење евиденције у Регистру послодаваца, у складу са законом и другим прописима.

Члан 10.

Орган, односно организација надлежна за вођење одговарајућег регистра лица из члана 2. став 1. овог правилника доставиће надлежној организационој јединици Пореске управе неопходне податке о послодавцима из члана 33. Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана («Службени гласник РС», бр. 62/06 и 65/06 - исправка), најкасније до 8. јануара 2007. године.

Лице које је својство послодавца стекло у смислу овог правилника од 28. јула до 31. децембра 2006. године евиденциону пријаву поднеће најкасније до 8. јануара 2007. године.

Члан 11.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном гласнику Републике Србије».

Број 110-00-491/2006-04
У Београду, 8. новембра 2006. године

Министар финансија,
Млађан Динкић, с.р.

Министар рада, запошљавања
и социјалне политике,
Слободан Лаловић, с.р.