Пореска управа  >>  Предузетници  >>  Преглед прописа  >>  Уредбе  >>  Уредба о висини трошкова принудне наплате пореза

Порески календар

дец 2019

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1
2 3 4 5 6 7 8
9 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

*Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. *Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима најкасније у року од три дана од дана исплате обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. *Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. *Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. *Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. *Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. *Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2019. годину, ако је у 2019. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 18.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. *Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Уредбе

Уредба о висини трошкова принудне наплате пореза

("Службени гласник РС" бр. 63/03, 51/10)

Члан1.

Овом уредбом уређује се висина трошкова у поступку принудне наплате пореза и споредних пореских давања(у даљем тексту: трошкови), који падају на терет пореског обвезника.

Члан2.

У поступку принудне наплате плаћају се трошкови, и то:

1) за  сваки  излазак  пореског  извршитеља ради  пописа  и  процене  покретне  ствари  или непокретности  пореског  обвезника,  независно  од тога да ли је покретна ствар, односно непокретност у поседу пореског обвезника или у  државини другог лица, у поступку обезбеђења пореског потраживања у принудној наплати пореза(залога) и у поступку принудне наплате пореске обавезе 3.000 динара

2) за  сваки  излазак  пореског  извршитеља ради  заплене  пописане  покретне  ствари,  односно непокретности  пореског  обвезника  у  поступку принудне наплате пореске обавезе, као и у поступку обезбеђења  пореског  потраживања  у  принудној наплати пореза из покретних ствари 3.000 динара

3) за свако одржано усмено јавно надметање у поступку продаје заплењених покретних ствари, односно непокретности пореског обвезника 4.000 динара

4)  сведоку  за  присуствовање  радњама пореског  извршитеља  у  поступку  обезбеђења пореског потраживања у принудној наплати пореза и у поступку принудне наплате пореске обавезе- по дану 2.000 динара

Члан3.

Трошкове процене пописаних покретних ствари пореског обвезника од стране другог стручног лица одређује Пореска управа закључком, узимајући у обзир захтев тог лица у погледу висине награде за извршену процену.

Трошкови  вештака  у  поступку  утврђивања  почетне  вредности непокретности ради принудне наплате пореске обавезе утврђују се на начин из става1. овог члана.

Члан4.

Трошкови чувања и продаје заплењених хартија од вредности пореског обвезника  у  поступку  принудне  наплате  пореске  обавезе  из  хартија  од вредности, одређују се уговором о депоновању, чувању и продаји хартија од вредности који закључују Пореска управа и банка, односно друга финансијска организација.

У случају кад хартије од вредности из става1. овог члана чува и продаје Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности, накнада за чување и продају тих хартија одређује се према тарифи тог регистра.

Уговор из става1. овог члана, у име Пореске управе, потписује директор Пореске управе или лице које он овласти.

Члан5.

Трошкове превоза, складиштења и чување одузетих покретних ствари пореског  обвезника  у  поступку  принудне  наплате  пореске  обавезе,  као  и трошкове  оглашавања  продаје  заплењених  покретних  ствари,  односно nнепокретности, која се врши путем усменог јавног надметања, Пореска управа утврђује закључком, у стварним износима.

Члан6.

У поступку принудне наплате секундарне пореске обавезе из члана31.

Закона о пореском поступку и пореској администрацији("Службени гласник РС", бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон, 61/07, 20/09 и72/09 - др. закон), трошкови се утврђују у износима и на начин из чл. 1 - 5. ове уредбе.

Члан7.

Трошкови принудне наплате, као и трошкови из чл. 2 - 6 . ове уредбе, уплаћују се на прописани подрачун консолидованог рачуна трезора Републике Србије.

Члан8.

Брисан(“Службени гласник РС” бр. 51/10)

Члан9.

Даном  ступања  на  снагу  ове  уредбе  престаје  да  важи  Уредба  о одређивању трошкова принудне наплате("Службени гласник РС", број38/98).

Члан10.

Ова  уредба  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објављивања  у "Службеном гласнику Републике Србије".