Порески календар

авг 2020

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Предузетници    Преглед прописа    Уредбе    Уредба о извршавању Закона о акцизама на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија за време важења Резолуције Савета безбедности ОУН број 1244

Уредба о извршавању Закона о акцизама на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија за време важења Резолуције Савета безбедности ОУН број 1244

( "Службени гласник РС" број 111/13, 6/14 )

На основу члана 40е Закона о акцизама ("Службени гласник РС", бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12 и 47/13),

Влада доноси

 Члан 1.

Овом уредбом уређује се извршавање Закона о акцизама ("Службени гласник РС", бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12 119/12 и 47/13 - у даљем тексту: Закон), на територији АП Косово и Метохија (у даљем тексту: АПКМ) за време важења Резолуције Савета безбедности ОУН број 1244.

Члан 2.

На промет акцизних производа који обвезници акцизе врше са територије Републике Србије ван територије АПКМ (у даљем тексту: Република ван АПКМ) на територију АПКМ, као и на промет који се врши са територије АПКМ на територију Републике ван АПКМ, примењује се Закон, прописи донети на основу Закона и ова уредба.

Члан 3.

(1) На промет акцизних производа који изврше обвезници акцизе са територије Републике ван АПКМ на територију АПКМ, акциза се не обрачунава и не плаћа, под условом да су акцизни производи отпремљени на територију АПКМ.

(2) Као докази да су акцизни производи отпремљени на територију АПКМ сматрају се јединствена исправа издата у складу са важећим прописима која садржи потврду да су акцизни производи иступили са територије Републике ван АПКМ на територију АПКМ, односно оверена копија јединствене исправе, као и извод из пословног рачуна обвезника акцизе да је за промет акцизних производа извршен пренос новчаних средстава са пословног рачуна примаоца акцизних производа на пословни рачун обвезника акцизе - испоручиоца акцизних производа.

(3) Ако обвезник не обезбеди доказ о преносу новчаних средстава из става 2. овог члана до 15. у месецу који следи месецу у којем је промет извршен, дужан је да до последњег дана тог месеца обрачуна и плати акцизу за тај промет.

(4) Ако обвезник накнадно обезбеди доказ из става 3. овог члана, плаћена акциза сматра се више плаћеним порезом у смислу закона којим се уређује порески поступак и пореска администрација.

Члан 4.

На промет акцизних производа који се допремају са територије АПКМ на територију Републике ван АПКМ, акциза се обрачунава и плаћа у складу са Законом.

Члан 5.

Отпремање, односно допремање акцизних производа из чл. 3. и 4. ове уредбе врши се у складу са важећим прописима.

Члан 5а

(1) У случају када је лице набавило акцизни производ на територији Републике ван АПКМ непосредно од произвођача акцизног производа, а исти је отпремило са територије Републике ван АПКМ на територију АПКМ, има право на рефакцију плаћене акцизе.

(2) Лице из става 1. овог члана може да оствари рефакцију плаћене акцизе ако је платило рачун произвођача акцизног производа са исказаном акцизом и ако поседује доказе да су акцизни производи отпремљени на територију АПКМ у смислу члана 3. став 2. ове уредбе.

Члан 5б

(1) Лице из члана 5а ове уредбе остварује рефакцију плаћене акцизе на основу писменог захтева који подноси надлежном пореском органу.

(2) Уз захтев из става 1. овог члана подноси се:

1) рачун произвођача акцизног производа са исказаном акцизом;

2) налог за пренос или други документ о безготовинском плаћању рачуна из тачке 1) овог става;

3) јединствена исправа издата у складу са важећим прописима која садржи потврду да су акцизни производи иступили са територије Републике ван АПКМ на територију АПКМ, односно оверена копија јединствене исправе;

4) извод из пословног рачуна лица да је за промет акцизних производа извршен пренос новчаних средстава са пословног рачуна примаоца акцизних производа на пословни рачун лица - испоручиоца акцизних производа.

Члан 6.

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о условима и начину обрачунавања јавних прихода, садржини и начину вођења евиденције за промет робе са АП Косово и Метохија ("Службени гласник РС", бр. 48/01, 26/02, 139/04, 5/05, 15/05 и 27/05).

Члан 7.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УШЛЕ У ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ

Уредба о допунама Уредбе о извршавању Закона о акцизама на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија за време важења Резолуције Савета безбедности ОУН број 1244
("Сл. гласник РС", бр. 6/14)

Члан 2.

Лице које је набавило акцизни производ на територији Републике ван АПКМ непосредно од произвођача акцизног производа пре ступања на снагу ове уредбе, а исти је отпремило са територије Републике ван АПКМ на територију АПКМ након ступања на снагу ове уредбе, има право на рефакцију плаћене акцизе, уколико испуњава услове за рефакцију акцизе прописане овом уредбом.