Poreska uprava  >>  CVPO  >>  O nama

Poreski kalendar

dec 2019

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

*Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. *Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima najkasnije u roku od tri dana od dana isplate obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. *Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. *Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. *Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. *Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. *Podnošenje obrasca PID PDV za 2019. godinu, ako je u 2019. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 01.02. do 18.02. i u periodu od 02.07. do 16.07. u toku godine. *Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec.

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

O nama

Centar za velike poreske obveznike je započeo sa radom 2002. godine kao posebna organizaciona jedinica Poreske uprave formirana u okviru reforme fiskalnog sistema i organizacije i modernizacije poreske administracije.

U nadležnosti Centra su poreski obveznici koji su prema svojim poreskim obavezama veoma značajni za fiskalne prihode Republike.

Cilj osnivanja Centra je:

  • da na jednom mestu i na nov način administrira fiskalno najizdašnije poreske obveznike,
  • da stvori najpovoljnije uslove za izmirivanje njihovih poreskih obaveza,
  • da omogući maksimalnu efikasnost u administriranju sledećih javnih prihoda: poreza na dobit, poreza na dodatu vrednost, akciza, poreza i doprinosa na zarade i drugih poreza po odbitku.

Misija Centra je da vrši kontrolu i naplatu javnih prihoda za koje je nadležan, istovremeno podstičući jačanje poreske discipline kroz povećanje stepena dobrovoljnog izvršavanja poreskih obaveza.

Centar za velike poreske obveznike nastoji:

  • da afirmiše dobrovoljno izvršavanje poreskih obaveza,
  • da izgradi visok stepen međusobnog poverenja i poštovanja,
  • da davanjem pouzdanih informacija i obaveštenja učini ispunjavanje poreskih obaveza što lakšim, uz samo neophodne troškove.

Budući planovi Centra su:

  • dalje podsticanje dobrovoljnog izvršavanja poreskih obaveza,
  • konstantno razvijanje internih kapaciteta,
  • omogućavanje obveznicima da na pravi način razumeju svoje prave obaveze i
  • pružanje adekvatne i blagovremene pomoći davanjem pouzdanih informacija i obaveštenja.


Preuzmite Pravilnik

Spisak računa CVPO

Povelja velikih poreskih obveznika

Sva Vaša pitanja možete nam uputiti na e-mail: cvpo_pp@poreskauprava.gov.rs ili nas kontaktirati putem telefona na broj: 011/333 0 806