Poreski kalendar

jul 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Zaključak

05. 09. 2019.

Na osnovu člana 16. stav 4. i člana 160.  Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji "Sl. glasnik RS", broj 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 61/2007, 20/2009, 72/2009, 53/2010, 101/2011, 2/2012, 93/2012, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18 i 95/18, Ministarstvo finansija - Poreske uprave - Filijala Novi Pazar, donosi:

                                       

Z A K Lj U Č A K

 

 1. Fizičkom licu BRAHIĆ VEDADU iz Novog Pazara, Paralovo b.b, JMBG: 2211991783952, POSTAVLjA se zastupnik po službenoj dužnosti - advokat Karišik Salih  iz Novog Pazara, ul. Rifata Burdževića 34/2, u poreskom postupku obračunavanje i plaćanje poreza na ostale javne prihode za period  27.01.2017. godine - 11.09.2018. godine, koji se vodi po predmetu Ministarstva finansija - Poreske uprave - Filijale Novi Pazar broj: 47-00147/2019-0075-000, Broj predmeta: 2327595520 od 16.08.2019. godine.

2. Zastupnik po službenoj dužnosti će obavljati svoju dužnost počev od dana prijema ovog zaključka pa sve dok fizičko lice samo ne otpočne sa učešćem u ovom poreskom postupku ili ne odredi punomoćnika koji će ga zastupati u upravnoj stvari iz tačke 1. ovog zaključka.

3. Zastupniku po službenoj dužnosti pripada novčana nagrada i naknada troškova u visini propisanoj Tarifom o nagradi i naknadi troškova zastupnika po službenoj dužnosti - advokata u poreskom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 55/2004).

4. Protiv  ovog  zaključka  žalba  nije  dozvoljena.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Ministarstvo finansija - Poreska uprava - Filijala  Novi Pazar, pokrenula je poreski postupak za obračunavanje i plaćanje poreza na ostale javne prihode za period  27.01.2017. godine - 11.09.2018. godine u predmetu broj: 2327595520 od dana, 16.08.2019.godine u kome je stranka fizičko lice iz dispozitiva ovog zaključka.  

Po dobijanju naloga za poresku kontrolu od dana, 16.08.2019. godine, poreski inspektor nije uspeo da ostvari bilo kakav kontakt sa napred navedenim fizičkim licem i istog dana mu je upućen poziv radi učešća u postupku poreske kontrole najkasnije do dana, 26.08.2019. godine. Nakon uspostavljanja kontakta dana, 23.08.2019. godine sa njegovim bliskim rođacima, isti se javio sa broja mobilnog telefona 064/4712096  i obećao da će doći  najkasnije do dana, 27.08.2019. godine. Međutim, nakon više poziva na broj mobilnog telefona 064/4712096  Brahić Vedad iz Novog Pazara više nije bio dostupan za učešće u kontroli. Na osnovu vraćene pošte od dana, 28.08.2019. godine uvidom u povratnicu utvrđeno je da je poziv uručen dana, 22.08.2019. godine njegovoj supruzi Koca Almi.

Kako je u poreskom postupku utvrđeno da Brahić Vedad iz Novog Pazara očigledno izbegava učešće u postupku kontrole stekli su se zakonski uslovi iz člana 16. stav 1. Tačka 4. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji da Poreska uprava u konkretnom predmetu fizičkom licu postavi zastupnika po službenoj dužnosti radi vođenja pokrenutog postupka.

Naime, odredbom člana 16. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, propisano je da Poreska uprava po službenoj dužnosti, iz reda poreskih savetnika ili advokata postavlja zastupnika u slučaju kada fizičko lice očigledno izbegava da učestvuje u poreskom postupku,ako je njegovo učešće obavezno.

Sa napred iznetog, primenom člana 16. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, donet je zaključak kao u dispozitivu.

Odredbom člana 16. stav 5. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, propisano je da zastupniku po službenoj dužnosti pripada nagrada i naknada troškova prema tarifi koju propisuje ministar nadležan za poslove finansija.

Visina novčane nagrade i naknade troškova zastupniku po službenoj dužnosti propisani su Tarifom o nagradi i naknadi troškova zastupnika po službenoj dužnosti propisani su Tarifom o nagradi i naknadi troškova zastupnika po službenoj dužnosti - advokata u poreskom postupku (Službeni glasnik RS, br. 55/2004).

Odredbom člana 16. stav 4. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, propisano je da protiv zaključka o postavljenju zastupnika po službenoj dužnosti žalba nije dozvoljena.

                                                                                                               

                                                                                                                                         DIREKTOR

                                                                                                                                      Izet Murtezić