Poreski kalendar

avg 2015

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana od 01. aprila 2015. godine, podnosi se isključivo u elektronskom obliku. Do dana prelaska na podnošenje poreske prijave isključivo u elektronskom obliku, poreska prijava se može podneti neposredno ili putem pošte. 2 Poreska prijava za porez na dobit pravnih lica, osim poreza na dobit pravnih lica po odbitku od 01. aprila 2015. godine, podnosi se isključivo u elektronskom obliku. Do dana prelaska na podnošenje poreske prijave isključivo u elektronskom obliku, poreska prijava se može podneti neposredno ili putem pošte.“ Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. Rok za podnošenje poreske prijave za porez na dobit po odbitku na prihode koje je ostvarilo nerezidentno pravno lice je 15 dana od dana nastanka poreske obaveze. Podnošenje konačnog obračuna akcize za prošlu godinu vrši se zajedno sa godišnjim poreskim bilansom. Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30, odnosno 45 dana od dana prenosa prava, odnosno od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Poreski obveznik – nerezident koji je ostvario prihode koje po osnovu kapitalih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari podnosi prijavu za porez na dobit 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Plaćanje naknade za odvodnjavanje vršiće se po rešenju Poreske uprave u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Javne nabavke

 

    Datum objave Naziv javne nabavke Rok za dostavu ponuda  
    31.07.2015.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka dobara - ogreva (ugalj i drvo) za potrebe Poreske uprave, Filijale Odžaci.

Nabavka broj: 39/2015

31.07.2015. Poziv za podnošenje ponuda

31.07.2015. Konkursna dokumentacija

31.08.2015. godine do 11.00 časova
    31.07.2015

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka dobara - arhivske police sa uslugom isporuke i ugradnje «F-co» organizacione jedinice Poreske uprave RO Niš, kao i održavanje istih u okviru garantnog roka, a za potrebe Naručioca, Poreske uprave - Regionalnog odeljenja Niš i njegovih organizacionih jedinica u pregovaračkom postupku sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda, shodno čl. 35. st. 1. t. 1. Zakona o javnim nabavkama.

Nabavka broj: JN 16-H/2015

31.07.2015 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

30.06.2015.
    24.07.2015. 

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka dobra - nabavka tepisona (staza) za potrebe Poreske uprave Centrala

Nabavka broj: 44/2015

24.07.2015. Poziv za podnošenje ponuda

24.07.2015. Konkursna dokumentacija

 24.08.2015. godine do 12:00
    22.07.2015.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka dobra - migracija funkcionalnosti Integrisanog sistema Utvrđivanje i naplata javnih prihoda u nove funkcionalnosti Integrisanog informacionog sistema, za potrebe Poreske uprave.

Nabavka broj: 47/2015

22.07.2015. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

22.07.2015. Konkursna dokumentacija

 29.07.2015. godine do 12:00
    22.07.2015.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka dobara - razvoj sistema naplate u okviru integrisanog informacionog sistema Poreske uprave.

Nabavka broj: 46/2015

22.07.2015. Poziv za podnošenje ponuda

22.07.2015. Konkursna dokumentacija

13.08.2015. godine do 12:00 
    22.07.2015.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka - dobrazakup poslovnog - kancelarijskog prostora u površini do 450 metara kvadratnih u užem centru grada Niša za potrebe Poreske uprave Filijale Niš – Odeljenja za terensku kontrolu na period od dve godine

Nabavka broj: JN 18-H/2015

22.07.2015. Poziv za podnošenje ponuda

22.07.2015. Konkursna dokumentacija 

 21.08.2015. godine do 12:00
    21.07.2015.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka usluga – održavanje sistema za praćenje i kontrolu deviznog poslovanja, za potrebe Poreske uprave.

Nabavka broj: 36/2015

21.07.2015. Poziv za podnošenje ponuda

21.07.2015. Konkursna dokumentacija

12.08.godine do 12:00 
    21.07.2015.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Krgujevac

Javna nabavka  dobara – zakup poslovnog prostora za potrebe Odseka Poreske policije Čačak.

Nabavka broj:8D/2015

21.07.2015. Poziv za podnošenje ponuda 8D

21.07.2015. Konkursna dokumentacija 8D

21.08.2015. godine do 12:00
    20.07.2015.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka usluge održavanja internog portala Poreske uprave.

Nabavka broj: 45/2015

20.07.2015. Poziv za podnošenje ponuda

20.07.2015. Konkursna dokumentacija

11.08.2015. godine do 12:00 
     20.07.2015

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka dobara - split klima uređaja energetske oznake „A“, rashladnog kapaciteta od 9000 Btu/h ( 2 klima uređaja) i rashladnog kapaciteta od 12000 Btu/h (4 klima uređaja), sa isporukom «F-co» službene prostorije organizacionih jedinica Naručioca, uslugom ugradnje/montaže, kao i redovnog održavanja i servisiranja u garantnom roku i sve to za potrebe Naručioca, Poreske uprave – RO Niš i njegovih organizacionih jedinica u pregovaračkom postupku sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda, shodno čl. 35. st. 1. t. 1. Zakona o javnim nabavkama.

Nabavka broj: JN 15-H/2015

20.07.2015 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 19.06.2015. godine do 12:00
    15.07.2015.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka dobara ''Katalog cena i nomenklatura vozila'' drugo izdanje 2015. i prvo izdanje 2016. godine, za potrebe Poreske uprave, u skladu sa članom 36. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama.

Nabavka broj: 43/2015

16.07.2015. Konkursna dokumentacija

16.07.2015. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

30.07.2015. Odluka o dodeli ugovora

 23.07.2015. godine do 12:00
    16.07.2015.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Krgujevac

Javna nabavka  usluga  - prevoza stvari oduzetih u postupku kontrole, postupku prinudne naplate, kontrole poreske policije, usluge utovara i istovara stvari koje se prevoze, prepakivanje stvari u magacinu i slično, kao i ostale usluge prevoza, utovara i istovara za potrebe, Ministarstva finansija, Poreske uprave, Regionalnog odeljenja Kragujevac, sa pripadajućim organizacionim jedinicama (filijalama i ekspoziturama), za vremenski period od dve godine od momenta potpisivanja ugovora.

Nabavka broj:9U/2015

16.07.2015.g. Poziv za podnošenje ponuda 9U

16.07.2015.g. Konkursna dokumentacija 9U

17.08.2015. godine do 12:00 časova 
    14.07.2015.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka usluga – održavanje sistema poslovnih funkcija: Konsolidovani upit stanja (UPSTA), za potrebe Poreske uprave

Nabavka broj: 38/2015

14.07.2015. Poziv za podnošenje ponuda

14.07.2015. Konkursna dokumentacija

05.08.2015. godine do 12:00 časova 
    10.07.2015.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka dobara zakupa zemljišta dela KP 7737/1 ZKUL 5341 KO Beograd, za  potrebe Poreske policije Regionalnog odeljenja Beograd, u skladu sa članom 36. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama

Nabavka broj: 41/2015

10.07.2015. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

10.07.2015. Konkursna dokumentacija

30.07.2015. Odluka o dodeli ugovora

20.07.2015. godine do 12:00 časova
    08.07.2015.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka usluga održavanja i servisiranja telekomunikacionih uređaja: telefonskih centrala, faks-aparata, telefonskih aparata.

Nabavka broj: 24/2015

08.07.2015. Poziv za podnošenje ponuda

08.07.2015. Konkursna dokumentacija

07.08.2015. godine do 12:00 časova
    07.07.2015.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka usluga održavanja higijne za potrebe Poreske uprave, Filijale Kovin

Nabavka broj: 38/2015

07.07.2015. Poziv za podnošenje ponuda

07.07.2015. Konkursna dokumentacija

14.07.2015. Pojašnjenje konkursne dokumentacije

 06.08.2015. godine do 11:00 časova 
    06.07.2015.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka usluge održavanja, popravke i tehničke podrške za opremu i softvere za štampariju, za potrebe Poreske uprave, u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, u skladu sa članom 36. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama

Nabavka broj: 39/2015

06.07.2015. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

06.07.2015. Konkursna dokumentacija

 09.07.2015. godine do 12:00 časova
    06.07.2015.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka usluga – obnavljanje, nadogradnja i tehnička podrška licenci za IP telefoniju i popravka i održavanje IP telefonije i Kontakt centra,  za potrebe Poreske uprave, po partijama

Nabavka broj: 30/2015

06.07.2015. Poziv za podnošenje ponuda

06.07.2015. Konkursna dokumentacija

16.07.2015. Dodatna pojašnjenja

 28.07.2015. godine do 12:00 časova
    06.07.2015.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka usluga prevoza, utovara i istovara robe za potrebe Poreske uprave, Regionalnog odeljenja Novi Sad

Nabavka broj: 34/2015

06.07.2015. Poziv za podnošenje ponuda

06.07.2015. Konkursna dokumentacija

05.08.2015. godine do 11:00 časova 
    03.07.2015.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka usluga – održavanje sistema poslovnih funkcija: Sistema za Administraciju poreskih prijava (APP), Integracionog modula (CIP), Jedinstvenog registra poreskih obveznika (JRPO), Sistem za magacinsko poslovanje - Sistema za podršku poslovanja službe održavanja računarske, komunikacione i prateće opreme (SZPP) i Sistema za automatsko praćenje slučajeva (SAPS), za potrebe Poreske uprave.

Nabavka broj: 37/2015

03.07.2015. Poziv za podnošenje ponuda

03.07.2015. Konkursna dokumentacija

16.07.2015. Dodatna pojašnjenja

27.07.2015. godine do 12:00 časova
    03.07.2015.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka dobara -  namirnice i piće za potrebe restorana društvene ishrane i kafe kuhinje Poreske uprave - Centrala, u skladu sa članom 36. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama.

Nabavka broj: 40/2015

03.07.2015. Konkursna dokumentacija

03.07.2015. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

13.07.2015. godine do 12:00 časova 
    02.07.2015.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka dobara -kancelarijskog nameštaja za potrebe, za potrebe Poreske uprave, Regionalnog odeljenja Novi Sad

Nabavka broj: 30/2015

02.07.2015. Poziv za podnošenje ponuda

02.07.2015. Konkursna dokumentacija

24.07.2015. Pojašnjenje konkursne dokumentacije

03.08.2015. godine do 11:00 časova
    01.07.2015.

Poreska uprava - Centrala

01.07.2015. PRETHODNO OBAVEŠTENjE

03.07.2015. IZMENA PRETHODNOG OBAVEŠTENjA

 
    30.06.2015.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka usluga - održavanja stabilnih instalacija za dojavu požara, aparata za gašenje požara, hidrantske mreže i obuka zaposlenih, za potrebe Poreske uprave, Regionalnog odeljenja za materijalne resurse Beograd, sa pripadajućim organizacionim jedinicama, po partijama.

Nabavka broj: 23/2015

30.06.2015. Konkursna dokumentacija

30.06.2015. Poziv za podnošenje ponuda

30.07.2015. godine do 12:00 časova
    29.06.2015 

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka dobara - pečati, štambilji i faksimili za potrebe Poreske uprave

Nabavka broj: 34/2015

29.06.2015. Konkursna dokumentacija

29.06.2015. Poziv za podnošenje ponuda

21.07.2015. godine do 12:00 časova 
    26.06.2015  

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka dobara - migracija funkcionalnosti Integrisanog sistema Utvrđivanje i naplata javnih prihoda u nove funkcionalnosti Integrisanog informacionog sistema za potrebe Poreske uprave

Nabavka broj: 35/2015

26.06.2015. Konkursna dokumentacija

26.06.2015. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

20.07.2015. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

 08.07.2015. godine do 12:00 časova 
    26.06.2015 

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka usluga- tekućeg održavanja poslovnih objekata Poreske uprave – Centrale (vodovoda, kanalizacije i hidrantske instalacije, instalacija centralnog grejanja, muljnih i fekalnih pumpi sa automatikom)

Nabavka broj: 32/2015

26.06.2015. Poziv za podnošenje ponuda

26.06.2015. Konkursna dokumentacija

27.07.2015. godine do 12:00 časova  
    22.06.2015

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka - usluga - ispitivanja električnih instalacija niskog napona i održavanja i ispitivanja spoljašnje gromobranske instalacije za potrebe Poreske uprave, Regionalnog odeljenja Niš sa pripadajućim filijalama i ekspoziturama u otvorenom postupku na period od 12 meseci

Nabavka broj: JN 13-H/2015

22.06.2015. Poziv za podnošenje ponuda

22.06.2015. Konkursna dokumentacija

22.07.2015. godine do 12:00 časova 
    19.06.2015.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka usluga vršenja stručnog nadzora na otklanjanju nedostataka po nalogu iz rešenja građevinske inspekcije, za potrebe Poreske uprave, Filijale Vršac

Nabavka broj: 37/2015

19.06.2015. Poziv za podnošenje ponuda

19.06.2015. Konkursna dokumentacija

29.06.2015. Pojašnjenje konkursne dokumentacije

31.07.2015.  Obaveštenje o obustavi postupka

20.07.2015. godine do 11:00 časova 
    17.06.2015.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka radova na otklanjanju nedostataka po nalogu građevinske inspekcije, za potrebe Poreske uprave, Filijale Vršac

Nabavka broj: 36/2015

17.06.2015 Poziv za podnošenje ponuda

17.06.2015. Konkursna dokumentacija

31.07.2015. Obaveštenje o obustavi postupka

17.07.2015. godine do 11:00 časova
    17.06.2015.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka dobara ''Katalog cena i nomenklatura vozila'' drugo izdanje 2015. i prvo izdanje 2016. godine, za potrebe Poreske uprave. Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, u skladu sa članom 36.1.2. Zakona o javnim nabavkama

Nabavka broj: 33/2015

17.05.2015. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

17.06.2015. Konkursna dokumentacija

14.07.2015. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

 25.06.2015. godine do 12:00 časova
    15.06.2015.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka dobara - multifunkcionalnih fotokopir aparata za potrebe Poreske uprave, Regionalnog odeljenja Novi Sad

Nabavka broj: 26/2015

15.06.2015. Poziv za podnošenje ponuda

15.06.2015. Konkursna dokumentacija

17.06.2015. Pojašnjenje konkursne dokumentacije

13.07.2015. Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2

15.07.2015. godine do 11:00 časova 
    15.06.2015.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka dobara - printer kabineta za Lexmark X950

Nabavka broj: 28/2015

15.06.2015. Poziv za podnošenje ponuda

15.06.2015. Konkursna dokumentacija

26.06.2015. Dodatna pojašnjenja

02.07.2015. Dodatna pojašnjenja

03.07.2015. Izmene konkursne dokumentacije

03.07.2015. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

07.07.2015. godine do 12:00 časova

NOVI ROK:

13.07.2015. godine do 12:00 časova

    12.06.2015.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka usluge - fizičko-tehničkog i protivpožarnog obezbeđenja, pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, u skladu sa članom 36.1.3. Zakona o javnim nabavkama

Nabavka broj: 29/2015

12.06.2015. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

12.06.2015. Konkursna dokumentacija

30.06.2015. Odluka o dodeli ugovora

30.07.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

23.06.2015. godine do 12:00 časova
    12.06.2015

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka usluga - ispitivanja i tekućeg održavanja instalacija za grejanje na gas i gasnih trošila za potrebe Poreske uprave, Sektora za materijalne resurse, Regionalnog odeljenja Novi Sad

Nabavka broj: 28/2015

12.06.2015. Poziv za podnošenje ponuda

12.06.2015. Konkursna dokumentacija

14.07.2015. godine do 11:00 časova 
    11.06.2015

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka usluga - zaštita od požara za potrebe Poreske uprave, Sektora za materijalne resurse, Regionalnog odeljenja Novi Sad

Nabavka broj: 22/2015

11.06.2015. Poziv za podnošenje ponuda

11.06.2015. Konkursna dokumentacija

25.06.2015. Pojašnjenje konkursne dokumentacije

13.07.2015. godine do 11:00 časova  
    10.06.2015

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Krgujevac

Javna nabavka  usluga – po partijama –  tekuće popravke i održavanja opreme za javnu bezbednost za potrebe Regionalnog odeljenja Kragujevac, Filijala i Ekspozitura koje organizaciono pripadaju Regionalnom odeljenju Kragujevac, po partijama.

Nabavka broj:8U/2015

10.06.2015. Poziv za podnošenje ponuda 8U

10.06.2015. Konkursna dokumentacija 8U

06.07.2015. Dodatna pojašnjenja 1

10.07.2015. godine do 12:00 časova
    10.06.2015

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka radova - rekonstrukcija gasne kotlarnice u objektu u Filijali Vršac.

Nabavka broj: 23/2015

10.06.2015 Poziv za podnošenje ponuda

10.06.2015 Konkursna dokumentacija

11.06.2015.Pojašnjene konkursne dokumentacije 1

19.06.2015. Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2

25.06.2015. Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3

03.07.2015. Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4

06.07.2015. Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5

10.07.2015. godine do 11:00 časova 
    09.06.2015

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka  dobara – kancelarijski nameštaj po partijama za potrebe Poreske uprave Regionalnog odeljenja Beograd sa pripadajućim filijalama i ekspoziturama.

Nabavka broj: 21/2015

09.06.2015. Poziv za podnošenje ponuda

09.06.2015. Konkursna dokumentacija 

16.06.2015. Pojašnjenje konkursne dokumentacije

19.06.2015. Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2

26.06.2015. Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3 

03.07.2015. Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4

09.07.2015. godine do 12:00 časova
    09.06.2015

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka  dobara – zakup skladišta za smeštaj duvana oduzetog u poreskom postupku za potrebe Poreske uprave.

Nabavka broj: 25/2015

09.06.2015. Poziv za podnošenje ponuda

09.06.2015. Konkursna dokumentacija

23.07.2015. Obaveštenje o obustavi postupka

09.07.2015. godine do 11:00 časova   
    08.06.2015.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka dobara – aktivna mrežna oprema za organizacione jedinice Poreske uprave

Nabavka broj: 26/2015

08.06.2015. Poziv za podnošenje ponuda

08.06.2015. Konkursna dokumentacija

22.06.2015. Dodatna pojašnjenja

25.06.2015. Dodatna pojašnjenja

30.06.2015. godine do 12:00 časova  
    04.06.2015.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Nabavka dobara – zakup magacinskog prostora za potrebe Poreske uprave Regionalnog odeljenja Kragujevac.Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, član 36. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama.

Nabavka broj: 4D/2015

04.06.2015.god. Obaveštenje o pokretanju postupka magacin

04.06.2015.god. Konkursna dokumentacija magacin

26.06.2015. godine do 12:00 časova 
    03.06.2015.

 PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka  usluga – obeležavanje objekata u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara za potrebe Poreske uprave.

Nabavka broj: 25/2015

03.06.2015. Poziv za podnošenje ponuda

03.06.2015. Konkursna dokumentacija

12.06.2015. Pojašnjenje konkursne dokumentacije

19.06.2015 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2

26.06.2015. Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3

03.07.2015. godine do 11:00 časova 
     02.06.2015.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka dobara – pečati, štambilji i faksimili za potrebe Poreske uprave

Nabavka broj: JN 22/2015

02.06.2015. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

 
    01.06.2015.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka dobara: obnavljanje, nadogradnja i tehnička podrška CA licenci za potrebe Poreske uprave

Nabavka broj: JN 20/2015

01.06.2015. Poziv za podnošenje ponuda

01.06.2015. Konkursna dokumentacija

23.06.2015. godine do 12:00 časova 
    01.06.2015.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka dobara - gume za automobile za potrebe Poreske uprave, Sektora za materijalne resurse Regionalnog odeljenja za materijalne resurse Beograd sa pripadajućim filijalama i ekspoziturama.

Nabavka broj: 20/2015

 01.06.2015. Poziv za podnošenje ponuda

01.06.2015. Konkursna dokumentacija

24.07.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

01.07.2015. godine do 12:00 časova
    29.05.2015.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka radova - na montaži protivpožarne centrale, opreme i instalacije protivpožarnog sistema u magacinu PU u Leštanima.

Nabavka broj: JN 19/2015

29.05.2015. Poziv za podnošenje ponuda

29.05.2015. Konkursna dokumentacija

02.06.2015. Pojašnjenje Konkursne dokumentacije

02.06.2015. Izmena i dopuna Konkursne dokumentacije

15.06.2015. Izmena i dopuna Konkursne dokumentacije 2

19.06.2015. Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2

07.07.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

29.06.2015. godine do 12:00 časova
    27.05.2015.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka  dobara – zakup magacinskog prostora za potrebe Poreske uprave Filijale Temerin.

Nabavka broj: 24/2015

27.05.2015. Poziv za podnošenje ponuda

27.05.2015. Konkursna dokumentacija

26.06.2015. godine do 11:00 časova 
    26.05.2015

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Javna nabavka  dobara – materijala za domaćinstvo (proizvodi za održavanje higijene) za potrebe Ministarstva Finansija Poresku upravu - Centralu, Regionalno odeljenje za materijalne resurse Kragujevac sa pripadajućim organizacionim jedinicama, po partijama 1-2, redni broj: 5D/2015

26.05.2015. Poziv za podnošenje ponuda 5D

26.05.2015. Konkursna dokumentacija 5D

25.06.2015. godine do 12:00 časova
    26.05.2015

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka dobra: nadogradnja i proširenje sistema za nadgledanje IKT infrastrukture, za potrebe Poreske uprave.

Nabavka broj: JN 21/2015

26.05.2015. Poziv za podnošenje ponuda

26.05.2015. Konkursna dokumentacija

25.06.2015. godine do 12:00 časova 
    26.05.2015

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka - dobara – sredstava za održavanje higijene sa uslugom isporuke «F-co» magacin u Nišu, za potrebe Naručioca, Poreske uprave - Regionalnog Odeljenja Niš i njegovih organizacionih jedinica u otvorenom postupku

Nabavka broj: JN 14-H/2015

26.05.2015 Poziv za podnošenje ponuda

26.05.2015 Konkursna dokumentacija

17.06.2015 Pojašnjene konkursne dokumentacije 1

27.07.2015 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

25.06.2015. godine do 12:00 časova
     25.05.2015

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka usluge – održavanje stabilnih instalacija za dojavu požara, klapni otpornih na požar, hidrantske mreže i aparata za gašenje požara, za potrebe Poreske uprave-Centrala

Nabavka broj: 23/2015

25.05.2015. Poziv za podnošenje ponuda

25.05.2015. Konkursna dokumentacija

22.07.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 24.06.2015. godine do 12:00 časova
    26.05.2015

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka  dobara – kancelarijski materijal za potrebe Odeljenja za informatičke poslove, Regionalnog odeljenja Novi Sad.

Nabavka broj: 27/2015

26.05.2015. Poziv za podnošenje ponuda

26.05.2015. Konkursna dokumentacija

31.07.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

25.06.2015. godine do 11:00 časova
    26.05.2015.

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka dobara -  namirnice i piće za potrebe restorana društvene ishrane i kafe kuhinja Poreske uprave - Centrala.

Nabavka broj: JN 24/2015

26.05.2015. Poziv za podnošenje ponuda

26.05.2015. Konkursna dokumentacija

25.06.2015. godine do 12:00 časova 
    22.05.2015. 

Poreska uprava - Centrala

Javna nabavka usluga stručno-tehničkog nadzora, prilikom realizacije radova na rekonstrukciji kablovske, energetske i telefonske infrastrukture u organizacionim jedinicama Poreske uprave.

Nabavka broj: JN 19/2015

22.05.2015. Konkursna dokumentacija

22.05.2015. Poziv za podnošenje ponuda

27.07.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 22.06.2015. godine do 12:00 časova
   

25.05.2015.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka radova - sanacija fasade i zamena fasadne stolarije na objektu Poreske uprave filijale Valjevo.

Nabavka broj: JN 17/2015

25.05.2015. Poziv za podnošenje ponuda

25.05.2015. Konkursna dokumentacija

08.06.2015. Pojašnjenje konkursne dokumentacije

11.06.2015. Pojašnjenje konkursne dokumentacije2

19.06.2015. Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3

17.07.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 

 24.06.2015. godine do 12:00 časova
   

21.05.2015.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka  dobara – zakup poslovnog prostora od Vojvođanske banke za potrebe Poreske uprave Filijale Inđija;Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, član 36 stav 1 tačka 2. Zakona o javnim nabavkama

Nabavka broj: 05/2015

21.05.2015 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

21.05.2015. Konkursna dokumentacija

15.06.2015. Odluka o dodeli ugovora

05.06.2015. godine do 11.00 časova   
   

20.05.2015.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Javna nabavka  dobara – zakup poslovnog prostora od DDOR-a za potrebe Poreske uprave Filijale Inđija;Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, član 36 stav 1 tačka 2. Zakona o javnim nabavkama

Nabavka broj: 06/2015

20.05.2015. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

20.05.2015. Konkursna dokumentacija

09.06.2015 Odluka o dodeli ugovora

04.06.2015. godine do 11.00 časova  
   

20.05.2015.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Javna nabavka  dobara – zakup poslovnog prostora za potrebe Poreske uprave, Ekspoziture Tutin, redni broj: 7D/2015

20.05.2015. Poziv zakup Tutin

20.05.2015. Konkursna dokumentacija zakup Tutin

19.06.2015. godine do 12.00 časova  
   

19.05.2015.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Javna nabavka  dobara – zakup poslovnog prostora za potrebe Odseka poreske policije u Kragujevcu;Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, član 36 stav 1 tačka 2. Zakona o javnim nabavkama

19.05.2015. Obaveštenje o pokretanju postupka 3D

19.05.2015. Konkursna dokumentacija 3D

06.07.2015. Obaveštenje o obustavi postupka

10.06.2015. godine do 12.00 časova  
   

19.05.2015.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Javna nabavka  dobara – zakup poslovnog prostora za potrebe Poreske uprave, Filijala Svilajnac, redni broj: 6D/2015

19.05.2015. Poziv za podnošenje ponuda 6D

19.05.2015. Konkursna dokumentacija 6D

17.06.2015.god. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 18.06.2015. godine do 12.00 časova  
   

18.05.2015.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Javna nabavka usluge - održavanje zgrada i objekata koje koristi Ministrstvo Finansija Poreska uprava, Regionalno odeljenje Kragujevac sa pripadajućim organizacionim jedinicama, broj JN 7U/2015

18.05.2015. Poziv za podnošenje ponuda 7U 

18.05.2015. Konkursna dokumentacija 7U

17.06.2015. godine do 12.00 časova  
    08.05.2015.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka usluga- servisiranje i otklanjanje kvarova na aparatima za fotokopiranje Ricoh u vangarantnom roku, kako bi isti kontinuirano bili funkcionalno ispravni, sa obezbeđivanjem i zamenom originalnih rezervnih delova, za potrebe Naručioca, Poreske uprave-Regionalnog odeljenja Niš i njegovih organizacionih jedinica, za period od 12 meseci, broj JN 7-N/2015, u pregovaračkom postupku sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda,shodno članu 35. stav 1. tačka 1. ZJN

Nabavka broj: JN 7-N/2015

08.05.2015.godine Obaveštenje o zaključenom ugovoru

09.04.2015. godine do 12:časova  
    05.05.2015.

Poreska uprava-CVPO

Javna nabavka usluge fizičko - tehničkog obezbeđenja na poslovnom objektu. Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na osnovu čl. 36.stav 1. tačka 3. ZJN.

Nabavka broj: 06/2015

05.05.2015. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

05.05.2015. Konkursna dokumentacija

15.05.2015. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

12.05.2015. godine do 12.00 časova

 
    04.05.2015

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka  - dobara – tehničke opreme – faks aparata, sa uslugom redovnog održavanja i servisiranja u garantnom roku i isporukom «F-co»  magacinNaručioca u Nišu,sve to za potrebe Naručioca, Poreske uprave – Regionalnog Odeljenja Niš i njegovih organizacionih jedinica u otvorenom postupku

Nabavka broj: JN 09-H/2015

04.05.2015 Poziv za podnošenje ponuda

04.05.2015 Konkursna dokumentacija

09.06.2015. godine Obaveštenje o obustavi postupka

04.06.2015. godine do 12.00 časova

 
    30.04.2015.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka usluga- servisiranje i popravka službenih vozila sa obezbeđivanjem rezervnih delova, potrošnog materijala i prateće opreme, po partijama.

Nabavka broj: 18/2015

30.04.2015. Poziv za podnošenje ponuda

30.04.2015. Konkursna dokumentacija

06.05.2015. Izmene konkursne dokumentacije

23.06.2015. Obaveštenje o obustavi postupka za partiju 1 i 4

29.06.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2 i 3

01.06.2015. godine do 12.00 časova 

 
    29.04.2015.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje NOVI SAD

Javna nabavka - usluga vršenja stručnog nadzora na otklanjanju nedostataka po nalogu građevinske inspekcije, za potrebe Poreske uprave, Filijale Vršac

Nabavka broj: 21/2015

29.04.2015. Poziv za podnošenje ponuda

29.04.2015. Konkursna dokumentacija

03.06.2015. Obaveštenje o obustavi postupka

29.05.2015. godine do 11:00 časova     
    27.04.2015.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka dobara - klima uređaja, za potrebe Regionalnog odeljenja Beograd sa pripadajućim filijalama i ekspoziturama

Nabavka broj: 12/2015

27.04.2015. Poziv za podnošenje ponuda

27.04.2015. Konkursna dokumentacija

18.05.2015. Pojašnjenje konkursne dokumentacije

22.05.2015. Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2

06.07.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

27.05.2015. godine

do 12:00 časova

 
    27.04.2015.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje NOVI SAD

Javna nabavka - radovi na otklanjanju nedostataka po nalogu građevinske inspekcije, za potrebe Poreske uprave, Filijale Vršac

Nabavka broj: 20/2015

27.04.2015. Poziv za podnošenje ponuda

27.04.2015. Konkursna dokumentacija

01.06.2015. Obaveštenje o obustavi postupka

27.05.2015. godine do 11:00 časova    
    23.04.2015.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje NOVI SAD

Javna nabavka - usluge sređivanja i izlučivanja arhivske građe za potrebe Poreske uprave, Regionalnog odeljenja Novi Sad.

Nabavka broj: 18/2015

23.04.2015. Poziv za podnošenje ponuda118,5 KB]

23.04.2015. Konkursna dokumentacija

08.05.2015. Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1

18.05.2015. Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2

02.07.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

25.05.2015. godine do 11:00 časova   
    22.04.2015

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka  - održavanja i popravke matričnih i linijskih štampača sa obezbeđenjem rezervnih delova i materijala što podrazumeva tekuće održavanje - redovan i povremeni servis i sve intervencije koje se tiču eventualnih kvarova (na habajućim delovima, elektronika, električne instalacije u samom štampaču i sl.) ili lošeg funkcionisanja štampača, sve za potrebe Naručioca, Poreske uprave - Regionalnog odeljenja za materijalne resurse Niš i organizacionih jedinica u sastavu, na period do 31.12.2015. godine, redni broj JN 8-N/2015, u pregovaračkom postupku sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda, shodno čl. 35. st. 1. t. 1. Zakona o javnim nabavkama.

Nabavka broj: JN 08-H/2015

22.04.2015 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 26.03.2015. godine do 12:00 časova  
     21.04.2015

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka  - tekuće održavanje i otklanjanja kvarova na putničkim vozilima marke „Zastava /jugo, Z 101/ i dr., u vangarantnom roku sa obezbeđivanjem rezervnih delova, ulja, maziva, auto-galanterije i dr., za potrebe Naručioca, Poreske uprave Regionalnog odeljenja Niš i to: filijala Leskovac i Vlasotince sa pripadajućim ekspoziturama, na period do 31.12.2015. godine, redni broj JN 5-N/2015, u pregovaračkom postupku sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda, shodno čl. 35. st. 1. t. 1. Zakona o javnim nabavkama.

Nabavka broj: JN 05-H/2015

21.04.2015 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

31.03.2015. godine do 12:00 časova   
    20.04.2015.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavku usluga koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izrade projekta i u fazi izvođenja radova.

Nabavka broj: 15/2015

20.04.2015. Poziv za podnošenje ponuda

20.04.2015. Konkursna dokumentacija

11.05.2015. Izmena konkursne dokumentacije

11.06.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20.05.2015. godine do 12:00 časova  
    17.04.2015

Poreska uprava-CVPO

Javna nabavka dobara – sredstva za održavanje higijene, za potrebe  Poreske uprave - Centra za velike poreske obveznike u Beogradu

Nabavka broj: 07/2015

20.04.2015. Poziv za podnošenje ponuda

20.04.2015. Konkursna dokumentacija

11.06.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 20.05.2015. godine do 12:00 časova  
    17.04.2015.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavku usluga  održavanja stabilnih instalacija za dojavu požara, aparata za gašenje požara, hidrantske mreže i obuka zaposlenih, za potrebe Poreske uprave, Regionalnog odeljenja Beograd, sa pripadajućim organizacionim jedinicama.

Nabavka broj: 16/2015

17.04.2015. Poziv za podnošenje ponuda

17.04.2015. Konkursna dokumentacija

14.05.2015. Pojašnjenje konkursne dokumentacije

02.06.2015. Obaveštenje o obustavi postupka

18.05.2015. godine do 12:00 časova  
    16.04.2015.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje NOVI SAD

Javna nabavka usluga - održavanje i popravka vozila za potrebe Poreske uprave, reegistraciono područje Zrenjanina, po partijama.

Nabavka broj: 13/2015

16.04.2015. Poziv za podnošenje ponuda

16.04.2015. Konkursna dokumentacija

14.07.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

18.05.2015. godine do 11:00 časova   
    15.04.2015.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje NOVI SAD

Javna nabavka usluga - održavanje i popravka vozila za potrebe Poreske uprave, reegistraciono područje Novi Sad, po partijama.

Nabavka broj: 14/2015

15.04.2015. Poziv za podnošenje ponuda

15.04.2015. Konkursna dokumentacija

10.07.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

15.05.2015. godine do 11:00 časova   
    09.04.2015.

Poreska uprava-Centrala

Javna nabavka dobara - stručne literature ''Informator'' i ''PDV'' + program ''EKSPERT'' - vezana pretplata, za potrebe Poreske uprave, u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, u skladu sa članom 36.1.2. Zakona o javnim nabavkama

Nabavka broj: 17/2015

09.04.2015. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

09.04.2015. Konkursna dokumentacija

08.05.2015. Odluka o dodeli ugovora

27.05.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20.04.2015. godine do 12:00 časova    
    09.04.2015

Poreska uprava-CVPO

Javna nabavka usluge - održavanje higijene, za potrebe  Poreske uprave - Centra za velike poreske obveznike u Beogradu

Nabavka broj: JN 05/2015

09.04.2015. Poziv za podnošenje ponuda

09.04.2015. Konkursna dokumentacija

04.06.2015. Obaveštelje o zaključenom ugovoru

11.05.2015. godine do 12:00 časova   
    06.04.2015

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka usluga - čišćenja poslovnih prostorija za koju ponuđač obezbeđuje opremu i materijal za pružanje usluga, za potrebe Ministarstva finansija, Poreske uprave, Regionalnog odeljenja za materijalne resurse Niš, sa pripadajućim organizacionim jedinicama (filijalama i ekspoziturama), za vremenski period od 2 godine od momenta potpisivanja ugovora

Nabavka broj: JN 3/2015

06.04.2015 Poziv za podnošenje ponuda

06.04.2015 Konkursna dokumentacija

28.04.2015 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1

22.05.2015 Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

06.05.2015. godine do 12:00 časova     
     03.04.2015

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka usluga - otklanjanja kvarova na telekomunikacionim uređajima i aparatima: (1) telefonske centrale, (2) faks-aparati, (3) telefonski aparati, u vangarantnom roku sa obezbeđivanjem potrebnih rezervnih delova i materijala za potrebe Naručioca, Poreske uprave - Regionalnog odeljenja Niš i njegovih organizacionih  jedinica,  za period od 12 meseci

Nabavka broj: JN 12/2015

03.04.2015 Poziv za podnošenje ponuda

03.04.2015 Konkursna dokumentacija

25.05.2015 Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

05.05.2015. godine do 12:00 časova    
    02.04.2015.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka usluga - održavanje higijene u poslovnim objektima filijala i ekspozitura

Nabavka broj: JN 4/2015

02.04.2015. Poziv za podnošenje ponuda

02.04.2015. Konkursna dokumentacija

08.04.2015. Pojašnjenje konkursne dokumentacije

20.04.2015. Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2

20.04.2015. Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3

05.06.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 24.04.2015. godine do 12:00 časova  
    03.04.2015

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka dobara zakup - garaža za potrebe odseka poreske policije Zaječar na period od dve godine.

Nabavka broj: JN 2-H/2015

03.04.2015 Poziv za podnošenje ponuda

03.04.2015 Konkursna dokumentacija

25.05.2015 Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

05.05.2015. godine do 14:00 časova   
    01.04.2015

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka dobara – arhivske police sa uslugom isporuke i ugradnje «F-co» organizacione jedinice Poreske uprave RO Niš, kao i održavanje istih u okviru garantnog roka, a za potrebe Naručioca, Poreske uprave - Regionalnog odeljenja Niš i njegovih organizacionih jedinica, u otvorenom postupku

Nabavka broj: JN 11-H/2015

01.04.2015 Poziv za podnošenje ponuda

01.04.2015 Konkursna dokumentacija

03.04.2015 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1

26.05.2015 Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

 04.05.2015. godine do 12:00 časova  
     30.03.2015.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka dobara - split klima uređaja energetske oznake „A“, rashladnog kapaciteta od 9000 Btu/h ( 2 klima uređaja) i rashladnog kapaciteta od 12000 Btu/h (4 klima uređaja), sa isporukom «F-co» službene prostorije organizacionih jedinica Naručioca, uslugom ugradnje/montaže, kao i redovnog održavanja i servisiranja u garantnom roku i sve to za potrebe Naručioca, Poreske uprave – RO Niš i njegovih organizacionih jedinica u otvorenom postupku

Nabavka broj: JN 10-H/2015

30.03.2015 Poziv za podnošenje ponuda

30.03.2015 Konkursna dokumentacija

22.05.2015 Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

29.04.2015. godine do 12:00 časova   
    30.03.2015.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje NOVI SAD

Javna nabavka usluga - održavanje higijene u poslovnim objektima Poreske uprave Regionalnog odeljenja Novi Sad, po partijama.

Nabavka broj: 11/2015

30.03.2015. Poziv za podnošenje ponuda

30.03.2015. Konkursna dokumentacija

24.04.2015. Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1

28.07.2015. Obaveštenje o zaključenim ugovorima

29.04.2015. godine do 11:00 časova  
    30.03.2015.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka usluga - prepravke štambilja za potrebe Regionalnog odeljenja Beograd sa pripadajućim filijalama i ekspoziturama

Nabavka broj: 14/2015

30.03.2015. Poziv za podnošenje ponuda

30.03.2015. Konkursna dokumentacija

01.06.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

29.04.2015. godine do 12:00 časova

 
    30.03.2015.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka dobara - štambilja za potrebe Regionalnog odeljenja Beograd sa pripadajućim filijalama i ekspoziturama

Nabavka broj: 13/2015

30.03.2015. Poziv za podnošenje ponuda

30.03.2015. Konkursna dokumentacija

26.05.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

29.04.2015. godine do 12:00 časova

 
    27.03.2015.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka dobara – toneri za mašine u štampariji Poreske uprave

Nabavka broj: 18/2015

27.03.2015. Poziv za podnošenje ponuda

27.03.2015. Konkursna dokumentacija

11.05.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20.04.2015. godine

do 12.00 časova

 
    27.03.2015.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka  dobara - državne zastave, za potrebe Regionalnog odeljenja Beograd sa pripadajućim filijalama i ekspoziturama

Nabavka broj: 11/2015

27.03.2015. Poziv za podnošenje ponuda

27.03.2015. Konkursna dokumentacija

29.05.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

27.04.2015. godine

do 12.00 časova

 
    25.03.2015.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje NOVI SAD

Javna nabavka  dobara - kancelarijskog materijala za potrebe Poreske uprave Regionalno odeljenje Novi Sad.

Nabavka broj: 15/2015

25.03.2014. Poziv za podnošenje ponuda

25.03.2014. Konkursna dokumentacija

27.03.2015. Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1

31.03.2015. Pojašnjenje konkursne dokumetnacije 2

19.05.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24.04.2015. godine do 11,00 časova  
    25.03.2015.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Javna nabavka usluge - fizičko tehničkog obezbeđenja objekata, za potrebe Ministarstva finansija, Poreske uprave, Regionalnog odeljenja za materijalne resurse Kragujevac, sa pripadajućim organizacionim jedinicama (filijalama i ekspoziturama), za vremenski period od dve godine od momenta potpisivanja ugovora.

25.03.2014. Poziv za podnošenje ponuda

25.03.2014. Konkursna dokumentacija

01.06.2015. Obavestenje o zakljucenom ugovoru 6U

24.04.2015. godine do 12,00 časova   
    24.03.2015.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje NOVI SAD

nabavka  dobara - zakup skladišta za smeštaj stvari oduzetih u poreskom postupku za potrebe Poreske uprave

Nabavka broj: 16/2015

24.03.2015. Poziv za podnošenje ponuda

24.03.2015. Konkursna dokumentacija

12.05.2015. Obaveštenje o obustavi postupka

23.04.2015. godine do 11,00 časova  
    24.03.2015.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Javna nabavka-usluga -  čišćenja poslovnih prostorija, za koju ponuđač obezbeđuje opremu i materijal za pružanje usluga, za potrebe Ministarstva finansija, Poreske uprave, Regionalnog odeljenja za materijalne resurse Kragujevac, sa pripadajućim organizacionim jedinicama (filijalama i ekspoziturama), za vremenski period od dve godine od momenta potpisivanja ugovora.

24.03.2015. Poziv za podnošenje ponuda

24.03.2015.Konkursna dokumentacija

09.04.2015. Pojasnjenje konkursne dokumentacije br1

26.05.2015. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru 4U

23.04.2015. godine do 12,00 časova   
     

 

   
    23.03.2015.

Poreska uprava-CVPO

Nabavka broj: JN 02/2015

Javna nabavka usluge - - tekuće popravke i održavanje poslovnog objekta Poreske uprave, za potrebe Centra za velike poreske obveznike

23.03.2015. Poziv za podnošenje ponuda

23.03.2015. Konkursna dokumentacija

07.05.2015. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava-Partija 2

21.05.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 1

04.06.2015. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru Partija 2.

22.04.2015. godine do 12,00 časova     
    23.03.2015.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka radova - rekonstrukcija kablovske, energetske i telefonske infrastrukture u organizacionim jedinicama Poreske uprave

Nabavka broj: 08/2015

23.03.2015. Poziv za podnošenje ponuda

23.03.2015. Konkursna dokumentacija

02.04.2015. Dodatna pojašnjenja

09.04.2015. Dodatna pojašnjenja

09.04.2015. Izmene konkursne dokumentacije

17.04.2015. Dodatna pojašnjenja

20.04.2015. Dodatna pojašnjenja

20.04.2015. Izmene konkursne dokumentacije

20.04.2015. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

23.04.2015. Dodatna pojašnjenja

04.06.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

22.04.2015. godine do 12,00 časova

NOVI ROK:

29.04.2015. godine do 12,00 časova

 
    20.03.2015

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka dobara – obnavljanje i nadogradnja „Sybase“  licenci sa pripadajućim  uslugama tehničke podrške, za potrebe Poreske uprave

Nabavka broj: 13/2015

20.03.2015. Poziv za podnošenje ponuda

20.03.2015. Konkursna dokumentacija

02.04.2015. Dodatna pojašnjenja

14.05.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.04.2015. godine do 12,00 časova   
    20.03.2015.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka dobara – obnova i nadogradnja „Oracle“ licenci sa pripadajućim  uslugama tehničke podrške, za potrebe Poreske uprave

Nabavka broj: 12/2015

20.03.2015. Poziv za podnošenje ponuda

20.03.2015. Konkursna dokumentacija

14.05.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.04.2015. godine do 12,00 časova   
    20.03.2015

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka usluga - tekuće održavanje i otklanjanja kvarova na putničkim vozilima marke „Zastava /jugo, Z 101/ i dr., u vangarantnom roku sa obezbeđivanjem rezervnih delova, ulja, maziva, auto-galanterije i dr. za potrebe Naručioca, Poreske uprave Regionalnog odeljenja Niš i to: filijala Vranje i Bujanovac sa pripadajućim ekspoziturama,  na period do 31.12.2015. godine

Nabavka broj: JN 6-H/2015

20.03.2015 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

20.03.2015 Konkursna dokumentacija

15.04.2015 Odluka o dodeli ugovora

15.05.2015 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 08.04.2015. godine do 12,00 časova  
    20.03.2015.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje NOVI SAD

Javna nabavka usluga - tekuće održavanje i popravka liftova za potrebe Poreske uprave Regionalno odeljenje Novi Sad.

Nabavka broj: 10/2015

20.03.2015 Poziv za podnošenje ponuda

20.03.2015 Konkursna dokumentacija

03.04.2015 Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1

12.05.2015 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20.04.2015. godine do 11,00 časova  
    20.03.2015

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka usluge – prevoza, utovara, istovara i skladištenja stvari oduzetih u postupku poreske kontrole i prinudne naplate i drugih stvari za potrebe Naručioca, Poreske uprave - Regionalnog odeljenja Niš i njegovih organizacionih  jedinica,  za period od 12 meseci

Nabavka broj: JN 4-H/2015

20.03.2015 Poziv za podnošenje ponuda

20.03.2015 Konkursna dokumentacija

05.05.2015 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20.04.2015. godine do 12,00 časova   
    19.03.2015

Poreska uprava-CVPO

Nabavka broj: JN 04/2015

Javna nabavka usluge - servisiranja i održavanja fotokopir aparata za potrebe Poreske uprave – Centra za velike poreske obveznike

19.03.2014. Poziv za podnošenje ponuda

19.03.2014. Konkursna dokumentacija

30.04.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru-PARTIJA 1

30.04.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru-PARTIJA 2

 20.04.2015. godine do 12,00 časova  
    19.03.2015.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka dobara – izrada dizajna i štampanje publikacija i promotivnog materijala za potrebe  Poreske uprave - Centrala

Nabavka broj: 15/2015

19.03.2014. Poziv za podnošenje ponuda

19.03.2014. Konkursna dokumentacija

25.03.2015. Dodatna pojašnjenja

05.05.2015. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

 20.04.2015. godine do 12,00 časova  
    18.03.2015. 

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje NOVI SAD

Javna nabavka usluga - tekuće održavanje i popravka fotokopir aparata za potrebe Poreske uprave Regionalno odeljenje Novi Sad.

Nabavka broj: 12/2015

18.03.2015. Poziv za podnošenje ponuda

18.03.2015. Konkursna dokumentacija

09.04.2015. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

17.04.2015. godine do 11,00 časova  
    18.03.2015.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Javna nabavka-usluga - održavanja vozila (mehaničarski radovi, elektro radovi, limarski radovi i farbarski radovi, zatim obezbeđenje rezervnih delova, maziva, auto-kozmetike i ostalog materijala (izuzev benzina i dizel goriva)) za vozila koja koristi Ministrstvo Finansija Poreska uprava, Regionalno odeljenje Kragujevac sa pripadajućim organizacionim jedinicama, po partijama 1-3, broj JN 2U/2015

18.03.2015. Poziv za podnošenje ponuda

18.03.2015. Konkursna dokumentacija

28.05.2015. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru 2U partija 1

28.05.2015. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru 2U partija 2

28.05.2015. Obaveštenje o zaključenom Ugovoru 2U partija 3

17.04.2015. godine do 12,00 časova   
    17.03.2015.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Javna nabavka-usluga - objavljivanja oglasa za prodaju stvari oduzetih u postupcima poreske kontrole (objavljivanje licitacija, oglasa i slično) u dnevnim novinama koje se distribuiraju na teritoriji Republike Srbije, za potrebe Ministarstva finansija, Poreske uprave, Regionalnog odeljenja Kragujevac, sa pripadajućim organizacionim jedinicama, broj JN 3U/2015

17.03.2015. Poziv za podnošenje ponuda

17.03.2015. Konkursna dokumentacija

14.05.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

16.04.2015. godine do 12,00 časova    
    17.03.2015. 

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje NOVI SAD

Javna nabavka usluga - tekuće održavanje i popravka opreme za javnu bezbednost za potrebe Poreske uprave Regionalno odeljenje Novi Sad.

Nabavka broj: 09/2015

17.03.2015. Poziv za podnošenje ponuda

17.03.2015. Konkursna dokumentacija

27.03.2015. Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1

30.03.2015. Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2

28.05.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

16.04.2015. godine do 11,00 časova   
    16.03.2015.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka dobara – toneri, za potrebe Poreske uprave

Nabavka broj: 14/2015

16.03.2015. Poziv za podnošenje ponuda

16.03.2015. Konkursna dokumentacija

19.03.2015. Dodatna pojašnjenja

01.04.2015. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

09.04.2015. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

25.05.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

07.04.2015. godine do 12,00 časova  

NOVI ROK:

20.04.2015. godine do 12,00 časova

 
    16.03.2015

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Javna nabavka-održavanja fotokopir aparata  za potrebe Ministarstva finansija, Poreske uprave - Centrale, Regionalnog odeljenja za materijalne resurse Kragujevac sa pripadajućim organizacionim jedinicama (Filijalama i Ekspoziturama).

Nabavka broj: 5U/2015

16.03.2015. Poziv za podnošenje ponuda

16.03.2015. Konkursna dokumentacija

16.06.2015. Obaveštenje o dodeli Ugovora 5U

 

15.04.2015. godine do 12,00 časova   
     16.03.2015

Poreska uprava-CVPO

Nabavka broj: JN 03/2015

Javna nabavka dobara – pića i namirnica za kafe kuhinju

16.03.2015. Poziv za podnošenje ponuda

16.03.2015. Konkursna dokumentacija

12.05.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

15.04.2015. godine do 12,00 časova   
    13.03.2015.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka dobara – aparata za seckanje papira, za potrebe Poreske uprave

Nabavka broj: 07/2015

13.03.2014. Poziv za podnošenje ponuda

13.03.2014. Konkursna dokumentacija

30.04.2015. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

06.04.2015. godine do 12,00 časova    
    12.03.2015. 

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje NOVI SAD

Javna nabavka dobara - štabmilja, faksimila, natpisnih tabli i ostalog za potrebe Poreske uprave Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka broj: 07/2015

12.03.2015. Poziv za podnošenje ponuda

12.03.2015. Konkursna dokumentacija

05.05.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

15.04.2015. godine do 11,00 časova   
     12.03.2015.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje NOVI SAD

Javna nabavka dobara - kancelarijskog materijala za potrebe odeljenja za informatičke poslove za potrebe Poreske uprave Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka broj: 08/2015

12.03.2015. Poziv za podnošenje ponuda

12.03.2015. Konkursna dokumentacija

17.04.2015. Obaveštenje o obustavi postupka

14.04.2015. godine do 11,00 časova  
    10.03.2015.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje NOVI SAD

Javna nabavka dobara - materijala za održavanje higijene za potrebe Poreske uprave Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka broj: 03/2015

10.03.2015. Poziv za podnošenje ponuda

10.03.2015. Konkursna dokumentacija

03.04.2015. Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1

15.05.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

09.04.2015. godine do 11,00 časova   
    09.03.2015.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka dobara –kancelarijskog materijala za potrebe Poreske uprave (za dobra koja nisu obuhvaćena Okvirnim sporazumom koji je zaključila UZZPRO)

Nabavka broj: 11/2015

09.03.2015. Poziv za podnošenje ponuda

09.03.2015. Konkursna dokumentacija

18.03.2015. Dodatna pojašnjenja

26.03.2015. Dodatna pojašnjenja

12.05.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

31.03.2015. do 12.00 časova   
    09.03.2015.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka usluga - tekuće popravke i održavanje poslovnih    objekata Poreske uprave, za područje Beograd.

Nabavka broj:10/2015

09.03.2015. Konkursna dokumentacija

09.03.2015. Poziv za podnošenje ponuda

05.05.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

08.04.2015. do 12.00 časova  
    06.03.2015.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka usluge pranja vozila, za potrebe Poreske uprave-Centrale

Nabavka broj: 06/2015

06.03.2015. Poziv za podnošenje ponuda

06.03.2015. Konkursna dokumentacija

21.04.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 06.04.2015.

do 12.00 časova

 
    06.03.2015.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka usluga - posredovanja pri kupovini avio karata i drugih karata, rezervacije hotelskog smeštaja i usluge restorana za potrebe Poreske uprave i Poreske uprave – Centrala.

Nabavka je oblikovana po partijama:         

PARTIJA  1 – Usluge posredovanja pri kupovini avio karata i drugih karata, rezervacije hotelskog smeštaja za potrebe službenih putovanja u zemlji i inostranstvu zaposlenih Poreske uprave i kotizacije.

PARTIJA  2 – Usluge posredovanja pri rezervaciji hotelskog smeštaja i usluga restorana u zemlji, za potrebe reprezentacije Poreske uprave – Centrala.

Nabavka broj: 5/2015

06.03.2015. Poziv za podnošenje ponuda

06.03.2015. Konkursna dokumentacija

12.03.2015. Dodatna pojašnjenja

04.05.2015. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke-Partija 2

08.05.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 1

06.04.2015.

do 12.00 časova

 
 
    04.03.2015.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka dobara –koverte za mašinsko kovertiranje za potrebe Poreske uprave

Nabavka broj: 10/2015

04.03.2015. Poziv za podnošenje ponuda

04.03.2015. Konkursna dokumentacija

06.03.2015. Izmene konkursne dokumentacije

15.04.2015. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

14.05.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26.03.2015.

do 12.00 časova

 
    03.03.2015.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka dobara –pečati, štambilji i faksimili, za potrebe Poreske uprave

Nabavka broj: 09/2015

03.03.2015. Poziv za podnošenje ponuda

03.03.2015. Konkursna dokumentacija

05.03.2015. Izmene konkursne dokumentacije

21.04.2015. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

25.03.2015.

do 12.00 časova

 
    02.03.2015

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka dobra – zakup skladišnog prostora za gorivo-naftne derivate za potrebe Poreske uprave RO za materijalne resurse Niš i njegovih organizacionoh jedinica na period od 12 meseci

Nabavka broj: JN 1-H/2015

02.03.2015 Poziv za podnošenje ponuda

02.03.2015 Konkursna dokumentacija

22.04.2015 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 01.04.2015.

do 12.00 časova

 
   

18.02.2015.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka dobara - sredstva za higijenu

Nabavka broj: 05/2015

18.02.2015. Poziv za podnošenje ponuda

18.02.2015. Konkursna dokumentacija

27.04.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 20.03.2015.

do 12.00 časova

 
   

13.02.2015.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka usluga - tekuće popravke i održavanje poslovnih objekata Poreske uprave za područje  Valjevo, Šabac i Smederevo, po partijama

Nabavka broj: 8/2015

13.02.2015. Poziv za podnošenje ponuda

13.02.2015. Konkursna dokumentacija

02.04.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1

02.04.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2

02.04.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 3

16.03.2015.

do 12.00 časova

 
   

12.02.2015.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje NOVI SAD

Javna nabavka usluga - održavanje higijene u poslovnom objektu Poreske uprave, Ekspozitura Bač.

Nabavka broj: 4/2015

12.02.2015. Poziv za podnošenje ponuda

12.02.2015. Konkursna dokumentacija

09.03.2015. Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1

27.04.2015 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

16.03.2015. godine do 11,00 časova   
    11.02.2015.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje NOVI SAD

Javna nabavka usluga održavanja objekata po partijama, za potrebe Poreske uprave Regionalno odeljenje Novi Sad.

Nabavka broj: 2/2015

11.02.2015. Poziv za podnošenje ponuda

11.02.2015. Konkursna dokumentacija

04.03.2015. Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1

21.04.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

13.03.2015. godine do 11,00 časova

 
    11.02.2015.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje NOVI SAD

Javna nabavka usluga fizičkog obezbeđenja objekata po partijama, za potrebe Poreske uprave Regionalno odeljenje Novi Sad.

Nabavka broj: 1/2015

11.02.2015. Poziv za podnošenje ponuda

11.02.2015. Konkursna dokumentacija

13.02.2015. Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1

23.02.2015. Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2

03.03.2015. Obaveštenje o produženju roka

06.03.2015. Izmene konkursne dokumentacije

22.04.2015. OBaveštenje o zaključenim ugovorima

05.03.2015. godine do 11,00 časova

NOVI ROK:

17.03.2015. godine do 11,00 časova

 
    11.02.2015.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Javna nabavka-prirodnog gasa za potrebe Poreske uprave, Regionalnog odeljenja Kragujevac;Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, član 36 stav 1 tačka 1. Zakona o javnim nabavkama.

Nabavka broj: 2D/2015

11.02.2015. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

11.02.2015. Konkursna dokumentacija 2D

16.03.2015.Obaveštenje o obustavi postupka

23.02.2015.

do 12.00 časova

 
 
    09.02.2015.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka dobara – obnavljanje, nadogradnja i tehnička podrška Microsoft licenci, za potrebe Poreske uprave.

Nabavka broj: 04/2015

09.02.2015. Poziv za podnošenje ponuda

09.02.2015. Konkursna dokumentacija

20.02.2015. Dodatna pojašnjenja

20.02.2015. Izmene konkursne dokumentacije

20.02.2015. Izmene konkursne dokumentacije-Prilog

01.04.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

03.03.2015.

do 12.00 časova

 
    09.02.2015.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka - usluge pranja vozila, za potrebe Poreske uprave-Centrale i Regionalnog odeljenja Priština, u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, u skladu sa članom 35.1.1. Zakona o javnim nabavkama.

09.02.2015. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

16.01.2015.

do 12.00 časova

 
    09.02.2015.  PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Predmet javne nabavke je nabavka dobra – zakup poslovnog prostora za potrebe Poreske uprave, Filijala Ćuprija.

Nabavka broj: 1D/2015

09.02.2015. Poziv za podnošenje ponuda 1D/2015

09.02.2015. Konkursna dokumentacija 1D/2015

30.04.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

11.03.2015.

do 12.00 časova

 
    09.02.2015.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka dobara - ugalj za ogrev, za potrebe Regionalnog odeljenja za materijalne resurse Beograd, filijale Ub.

Nabavka broj: JN 06/2015

09.02.2015. Poziv za podnošenje ponuda

09.02.2015. Konkursna dokumentacija

29.04.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

11.03.2015.

do 12.00 časova

 
    02.12.2014

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka dobra – zakup poslovnog - kancelarijskog prostora u površini od 70 do 90 metara kvadratnih u užem centru Niške Banje za potrebe Poreske uprave Ekspoziture Niška Banja na period od godinu dana, pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda, u skladu sa članom 35. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama

Nabavka broj: JN 21/2014

06.02.2015 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

15.12.2014

do 12.00 časova

 
    06.02.2015.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka usluga objavljivanja oglasa u dnevnim novinama koje se distribuiraju na teritoriji Republike Srbije, za potrebe Poreske uprave, Regionalnog odeljenja za materijalne resurse Beograd

Nabavka broj: JN 09/2015

06.02.2015. Poziv za podnošenje ponuda

06.02.2015. Konkursna dokumentacija

27.03.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 09.03.2015.

do 12.00 časova

 
    05.02.2015.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka usluga održavanja liftova u filijalama Poreske uprave Zemun, Voždovac i Savski venac

Nabavka broj: JN 07/2015

05.02.2015. Poziv za podnošenje ponuda

05.02.2015. Konkursna dokumentacija

06.02.2015. Pojašnjenje konkursne dokumentacije

30.03.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

09.03.2015.

do 12.00 časova

 
    05.02.2015.

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Predmet javne nabavke je nabavka usluge – tehnički pregled vozila, za potrebe Poreske uprave, Regionalnog odeljenja Kragujevac sa pripadajućim organizacionim jedinicama (Filijalama i Ekspoziturama).

Nabavka broj: JN 1U/2015

05.02.2015. Poziv za podnošenje ponuda 1U/2015

05.02.2015. Konkursna dokumentacija 1U/2015

02.04.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

09.03.2015.

do 12,00 časova

 
    02.02.2015.

Poreska uprava, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka usluga- servisiranje i popravka službenih vozila sa obezbeđivanjem rezervnih delova, potrošnog materijala i prateće opreme po partijama.

Nabavka broj: JN 01/2015

02.02.2015. Poziv za podnošenje ponuda

02.02.2015. Konkursna dokumentacija

03.02.2015. Pojašnjenje konkursne dokumentacije 1

05.02.2015. Pojašnjenja konkursne dokumentacije 2

20.02.2015. Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3

23.02.2015. Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4

24.02.2015. Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5

27.02.2015. Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6

01.04.2015. Obaveštenje o obustavi postupka za partije 3,4,6, i 7

16.04.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partije 1, 2 i 5

04.03.2015.

do 12,00 časova

 
    30.01.2015

Poreska uprava-CVPO

Nabavka broj: JN 01/2015

Javna nabavka usluge - održavanja vozila za potrebe Poreske uprave - Centra za velike poreske obveznike.

30.01.2015. Poziv za podnošenje ponuda

30.01.2015. Konkursna dokumentacija

05.02.2015. Dodatna pojašnjenja

23.02.2015. Dodatna pojašnjenja

24.03.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 1.

24.03.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Partija 2.

02.03.2015. godine do 13,00 časova  
    30.01.2015.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka usluge - održavanje programskog paketa ''Protokol/Sirius 2010'', za potrebe Poreske uprave, u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, u skladu sa članom 36.1.2. Zakona o javnim nabavkama.

Nabavka broj: JN 03/2015

30.01.2015. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

30.01.2015. Konkursna dokumentacija

06.02.2015. Odluka o dodeli ugovora

02.03.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

03.02.2015. godine do 12,00 časova   
    23.01.2015.

Poreska uprava Centrala

23.01.2015. Prethodno obaveštenje II

   
    22.01.2015.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka dobara – električna energija, za potrebe Poreske uprave

Nabavka broj: JN 02/2015

22.01.2015. Poziv za podnošenje ponuda

22.01.2015. Konkursna dokumentacija

22.01.2015. Konkursna dokumentacija - Prilog

23.03.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 13.02.2015. godine do 12,00 časova  
    22.01.2015.

Poreska uprava Centrala

Javna nabavka usluge - održavanja higijene, u poslovnim prostorijama Poreske uprave, Centrale u Beogradu, Save Maškovića 3-5

Nabavka broj: JN 01/2015

22.01.2015. Poziv za podnošenje ponuda

22.01.2015. Konkursna dokumentacija

28.01.2015. Dodatna pojašnjenja

29.01.2015. Izmene konkursne dokumentacije

06.02.2015. Dodatna pojašnjenja

09.02.2015. Dodatna pojašnjenja

09.02.2015. Izmene konkursne dokumentacije

09.02.2014. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

20.03.2015. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

13.02.2015. godine do 12,00 časova

NOVI ROK:

18.02.2015. godine do 12,00 časova

 
    06.01.2015.

Poreska uprava Centrala

06.01.2015. PRETHODNO OBAVEŠTENjE

08.01.2015. Izmena prethodnog obaveštenja