Poreska uprava  >>  Fizička lica  >>  Pregled propisa  >>  Uputstva  >>  Uputstvo za postupanje organizacionih jedinica Poreske uprave u postupku refundacije PDV kupcu prvog stana

Poreski kalendar

maj 2018

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Podnošenje obrasca PID PDV za 2017. godinu, ako je u 2017. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, vrši se uz poresku PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu u skladu sa propisima o računovodstvu. Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku kvartala u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na obrascu RFNB, u periodu od 01.02. do 15.02. i u periodu od 02.07. do 16.07. u toku godine. Podnošenje pregleda obračuna PDV, na obrascu POPDV uz poresku prijavu PDV za svaki poreski period.

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Uputstva

Uputstvo za postupanje organizacionih jedinica Poreske uprave u postupku refundacije PDV kupcu prvog stana

(„Sl. glasnik RS‟, broj80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09 i53/10)

UVOD

Postupak ostvarivanja prava na refundaciju PDV kupcu prvog stana uređuju sledeći propisi:

-  Zakon o porezu na dodatu vrednost(„Sl. glasnik RS‟ br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05 i61/07);
-  Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji(„Sl. glasnik RS‟, broj80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09 i53/10);
-  Zakon o opštem upravnom postupku(„Sl.list SRJ‟ broj: 33/97, 31/01, „Sl.glasnik RS‟ broj: 30/10);
-  Zakon o porezima na imovinu(„Sl. glasnik RS‟, broj 26/01, 45/02 - US, „Sl. list SRJ‟ broj 42/02 - US, „Sl. glasnik RS‟ broj 80/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09);
-  Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV(„Sl.glasnik RS‟, broj107/04, 65/05 i63/07).

1. USLOVI ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA REFUNDACIJU PDV PO OSNOVU KUPOVINE PRVOG STANA

Prema odredbi člana56a stava1. Zakona o porezu na dodatu vrednost(„Sl. glasnik RS‟, broj84/04, 86/04 ‐ ispravka, 61/05 i61/07 - u daljem tekstu: Zakon), pravo na refundaciju PDV za kupovinu prvog stana, na osnovu podnetog zahteva, ima fizičko  lice–  punoletni  državljanin  Republike,  sa  prebivalištem  na teritoriji Republike, koji kupuje prvi stan(u daljem tekstu: kupac prvog stana).
Članom56a  stav2. Zakona  propisano  je  da  kupac  prvog  stana  može ostvariti  refundaciju  PDV  po  osnovu  kupovine  prvog  stana,  pod  sledećim uslovima:
1) da od1. jula2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu kojeg stiče prvi stan nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike kao i
2) da je ugovorena cena stana sa PDV u potpunosti isplaćena prodavcu.

Pravo  na  refundaciju  PDV  iz  člana22. Zakona  o  izmenama  i  dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost(„Sl. glasnik RS‟, broj61/05), a koji se odnosi na član56a Zakona, može se ostvariti samo na osnovu ugovora o kupoprodaji stana overenog  posle  stupanja  na  snagu  ovog  zakona  (član29. Zakona  o  izmenama  i dopunama  Zakona  o  porezu  na  dodatu  vrednost),  odnosno  na  osnovu  ugovora  o kupoprodaji stana overenog nakon08.07.2007. godine.  Takođe, članom56a stav3. Zakona propisano je da pravo na refundaciju PDV iz stava1. ovog člana može da se ostvari za stan čija površina za kupca prvog stana iznosi do40 m², a za članove njegovog porodičnog domaćinstva do15  m² po svakom članu koji nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike u periodu iz stava2. tačka1) ovog člana. Odredbom stava4. istog člana Zakona propisano je, da ako kupac prvog stana kupuje stan površine koja je veća od površine za koju u skladu sa stavom3. ovog člana ima pravo na refundaciju PDV.

Pravo na refundaciju PDV kupac prvog stana može da ostvari do iznosa koji odgovara površini stana iz stava3. ovog člana.  Dužina trajanja zajedničkog prebivališta pre dana overe ugovora o kupoprodaji kojim kupac stiče prvi stan nije od uticaja kod ostvarivanja prava na refundaciju PDV u skladu sa članom56a Zakona.

2. PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA REFUNDACIJU PDV PO OSNOVU KUPOVINE PRVOG STANA

Odredbom člana10a stav1. Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku rafakcije i refundacije PDV(„Sl.glasnik RS‟ broj107/04, 65/05 i63/07 - u daljem tekstu: Pravilnik) propisano je, da kupac prvog stana iz člana56a Zakona ostvaruje refundaciju PDV u skladu sa Zakonom, na osnovu pismenog zahteva, koji podnosi nadležnom poreskom organu (prilog  br. 1.  Zahtev  za  refundaciju  PDV  po  osnovu  kupovine  prvog  stana– obrazac RFN). Rok za podnošenje zahteva za refundaciju PDV nije ograničen Zakonom i Pravilnikom.

Zahtev za refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana sa pratećim prilozima se može predati lično u pisarnici nadležne organizacionoj jedinice Poreske uprave ili putem pošte.  Nadležni poreski organ iz stava1. ovog člana, u skladu sa članom10a stav 3. Pravilnika,  je organizaciona jedinica Poreske uprave koja je nadležna za prijem  evidencione  prijave  obveznika  PDV-  prodavca  stana  u  skladu  sa Pravilnikom  o  obliku  i  sadržini  prijave  za  evidentiranje  obveznika  PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV(„Sl.glasnik RS‟, broj94/04, 108/05 i120/08). Ukoliko je za prijem evidencione prijave obveznika PDV– prodavca stana nadležan Centar za velike poreske  obveznike,  kupac  stana  zahtev  za  refundaciju  PDV  podnosi organizacionoj  jedinici  Poreske  uprave  koja  bi  bila  nadležna  da  poreski obveznik nije u nadležnosti CVPO– filijali, odnosno prema sedištu pravnog lica.

Kupac prvog stana koji kupuje stan od dva fizička lica, a od kojih je jedno lice obveznik PDV, u cilju ostvarivanja prava na refundaciju PDV, podnosi nadležnom  poreskom  organu  Obrazac  RFN-  Zahtev  kupca  prvog  stana  za refundaciju PDV, za idealni deo stana koji odgovara prodavcu- obvezniku PDV.  Kupac prvog stana nema pravo na refundaciju PDV za idealni deo stana čiji je prvi  prenos  prava  raspolaganja  izvršilo  lice  koje  nije  obveznik  PDV.  Za idealni deo stana koji podleže obračunu poreza na prenos apsolutnih prava može se podneti zahtev za oslobađanje plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava po osnovu kupovine prvog stana u skladu sa članom31a Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS‟, broj 26/01, 45/02 - US, „Sl. list SRJ‟ broj 42/02 - US, „Sl.  glasnik RS‟ broj 80/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09).
Saglasno odredbi stava5. istog člana Pravilnika, uz zahtev iz stava1.  ovog člana, dostavlja se:
1. izvod iz matične knjige rođenih;
2. uverenje o državljanstvu;
3. dokaz o prebivalištu(overena fotokopija lične karte ili potvrda o prebivalištu);
4. overena kopija ugovora o kupoprodaji stana;
5. račun ili drugi dokument koji služi kao račun o kupoprodaji stana u kojem je iskazan PDV;
6. dokaz da je ugovorena cena stana sa PDV u potpunosti isplaćena;
7. overena  izjava  kupca  stana  da  kupuje  prvi  stan  koja  se  daje  na Obrascu IKPS PDV- Izjava kupca stana da kupuje prvi stan, koji je dat u prilogu br. 2. ovog uputstva.
Prema odredbi stava6. istog člana Pravilnika, ako kupac prvog stana zahteva  refundaciju  PDV  i  po  osnovu  člana,  odnosno  članova  njegovog porodičnog domaćinstva, pored dokumenata iz stava5. ovog člana, dostavlja i:
1.   dokument kojim se potvrđuje da je fizičko lice po osnovu koga kupac prvog stana zahteva refundaciju PDV član porodičnog domaćinstva kupca prvog stana u skladu sa članom56a stav5. Zakona(npr. izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige venčanih i dr); 

2.    dokaz  o  prebivalištu  člana  porodičnog  domaćinstva(overena fotokopija lične karte ili potvrda o prebivalištu).

3. POSTUPANjE  PORESKE  UPRAVE  PRILIKOM  OBRADE ZAHTEVA  ZA  REFUNDACIJU  PDV  PO  OSNOVU  KUPOVINE PRVOG STANA

Nakon prijema zahteva za refundaciju PDV i pratećih priloga potrebno je isti zavesti i po formiranju predmeta predati poreskom inspektoru(u daljem tekstu inspektoru) radi dalje obrade.
Inspektor prilikom obrade zahteva proverava da li je obrada i rešavanje0 po podnetom zahtevu iz okvira nadležnosti konkretne organizacione jedinice Poreske uprave, nadležnost za rešavanje po zahtevu utvrđuje se na osnovu člana 10a stav3. Pravilnika, kao i da li je podnosilac zahteva uz zahtev podneo i sve
prateće obrasce poropisane u skladu sa Zakonom i Pravilnikom.  Ukoliko inspektor utvrdi(na osnovu JMBG/PIB-a prodavca) da zahtev za refudnaciju PDV nije podnet nadležnoj organizacionoj jedinici, dužan je da zahtev sa pratećim prilozima, istog ili najkasnije narednog dana putem pošte prosledi nadležnoj organizacionoj jedinici, o čemu obaveštava i podnosioca zahteva. U slučaju da podnosilac zahteva uz zahtev nije podneo sve propisane
obrasce inspektor je dužan da u obaveštenju o prosleđivanju zahteva nadležnoj organizacionoj  jedinici  podnosiocu  zahteva  dostavi  i  informaciju  o dokumentima koji nedostaju kako bi mogao da ih blagovremeno pripremi i dostavi nadležnoj organizacionoj jedinici.
Ako  inspektor  koji  je  zadužen za  obradu predmetnog  zahteva  utvrdi  da podnosilac zahteva nije dostavio sve prateće priloge propisane Pravilnikom,  dužan je da uputi pismeni zahteva za dostavu pratećih dokumenata neophodnih u postupku rešavanja po podnetom zahtevu(prilog br. 3), u smislu člana127. stav2.  Zakona o opštem upravnom postupku(„Sl.list SRJ‟ broj: 33/97, 31/01, „Sl.glasnik S‟  broj: 30/10).  Ukoliko  podnosilac  zahteva  u  naknadno  određenom  roku  ne dostavi zahtevane dokaze inspektor će u skladu sa članom127. stav3. Zakona o
opštem upravnom postupku zaključkom odbaciti zahtev za refundaicju PDV kao da nije podnet(član58. stav2. Zakona o opštem upravnom postuku), sa napomenom da je protiv tog zaključka dopuštena posebna žalba.
U toku dalje obrade predmeta inspektor je dužan da izvrši uvid u priloge koji su podneti od strane podnosioca zahteva za refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana, u smislu da li na osnovu podnetih priloga kupac prvog
stana ostvaruje pravo na refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana(da li je zahtev podnet od strane državljanina Republike Srbije, da li je kupoprodajna cena stana u potpunosti isplaćena prodavcu, da li se iz ugovora o kupoprodaji ili  iz  izdate  fakture  može  nedvosmisleno  utvrditi  iznos  PDV  kao  i kupoprodajna cena stana, da li na osnovu podnetih priloga za članove porodičnog domaćinstva kupac stana ostvaruje pravo na refundaciju PDV i sl.).

Prema mišljenju Ministarstva unutrašnjih poslova broj01-11620/08-5 od 12. januara2009. godine: "shodno Zakonu o prebivalištu i boravištu građana („Sl.glasnik SRS‟, broj42/77, ... 25/89 i „Sl. glasnik RS‟, broj53/93, ... 101/05),
državljanin  Republike  Srbije  koji  ima  prijavljeno  prebivalište  na teritoriji  Republike  Srbije,  zadržava  prebivalište  na  teritoriji Republike Srbije i za vreme njegovog boravka u inostranstvu, pri čemu je isti
dužan da, ukoliko namerava da boravi u inostranstvu duže od60 dana, pre odlaska prijavi odlazak u inostranstvo."
Prema odredbi člana 10a stav2. Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku rafakcije i refundacije PDV („Sl.glasnik RS‟,  broj107/04, 65/05 i63/07) stanovima,  u  smislu  ovog  pravilnika,  smatraju  se stambeni  objekti,  ekonomski  deljive  celine  u  okviru  tih  objekata,  kao  i vlasnički udeli na tim dobrima(u daljem tekstu: stan).  U skladu sa odredbom člana3. Zakona o stanovanju(„Sl.glasnik RS‟,  broj: 50/92, ..., 46/98, 26/01  i101/05) stanom  se,  smatra  jedna  ili  više prostorija namenjenih i podobnih za stanovanje, koje, po pravilu, čine jednu građevinsku celinu i imaju zaseban ulaz.

Porodičnim domaćinstvom kupca prvog stana, u smislu člana56a stava3.  Zakona, smatra se zajednica života, privređivanja i trošenja prihoda kupca prvog stana,  njegovog  supružnika,  kupčeve  dece,  kupčevih  usvojenika,  dece  njegovog supružnika,  usvojenika  njegovog  supružnika,  kupčevih  roditelja,  njegovih usvojitelja, roditelja njegovog supružnika, usvojitelja kupčevog supružnika, sa istim prebivalištem kao kupac prvog stana, u skladu sa članom56a stav5. Zakon.

Prema tome, za svrhu ostvarivanja prava na refundaciju PDV po osnovu kupovine  prvog  stana  u  skladu  sa  članom56a  Zakona,  članom  porodičnog domaćinstva kupca prvog stana smatra se lice iz člana56a stav5. Zakona koje,  između ostalog, ima isto prebivalište kao kupac prvog stana, nezavisno od adrese u Republici Srbiji na kojoj je to zajedničko prebivalište ostvareno.  Prema odredbi člana6. Zakona o prebivalištu i boravištu građana(„Sl.  glasnik SRS‟, broj42/77 i25/89 i „Sl. glasnik RS‟, broj53/93, ... i101/05),  punoletni građani dužni su da prijave i odjave prebivalište i prijave promenu adrese  stana.  Prilikom  prijavljivanja  prebivališta,  odnosno  promene  adrese stana punoletni građani dužni su da prijave i svoju maloletnu decu.
Odredbom člana20. stav3. Zakona o prebivalištu i boravištu građana, propisano je da se prebivalište građana i promena adrese stana evidentira u evidenciji  o  izdatim  ličnim  kartama,  koje  ujedno  služe  kao  evidencije
prebivališta, ili se o tome vodi posebna evidencija. 

Na  osnovu  zauzetih  stavova  u  dosadašnjoj  praksi  kao  i  u  skladu  sa odredbama Zakona i Pravilnika, pravo na refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana ne može priznati:

1. licu koje u momentu zaključenja ugovora o kupoprodaji stana već poseduje stan na teritoriji Republike Srbije, pri čemu se pod stanom smatra građevinski objekat koji se sastoji od jedne ili više prostorija namenjenih i podobnih za stanovanje, koje, po pravilu, čine jednu građevinsku celinu i imaju zaseban ulaz;

2. licu koje u momentu overe ugovora o kupoprodaji kojim stiče prvi stan nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije;

3. licu koje u momentu overe ugovora o kupoprodaji kojim stiče prvi stan nema državljanstvo Republike Srbije;

4. za stan za koji je ugovor o kupoprodaji overen pre08.07.2007. godine a aneks  ugovora  nakon08.07.2007. godine,  s'obzirom  da  je  osnovni  ugovor  o kupoprodaji stana overen pre stupanja na snagu Zakona

5. u slučaju da je kupac prvog stana maloletno lice, u čije ime i za čiji račun  ugovor  zaključuje  roditelj  tog  lica  kao  zakonski  zastupnik(Mišljenje Ministarstva  finansija  Republike  Srbije  broj: 413-00-01844/2008-04  od
14.10.2008. godine);

6. licu koje je u periodu od1. jula2006. godine do zaključenja ugovora o kupovini  stana  nasledilo  porodičnu  stambenu  zgradu  ukoliko  se  ona  može smatrati stanom(tj. ukoliko je čini jedna ili više prostorija namenjenih i
podobnih za stanovanje koje, po pravilu, čine jednu građevinsku celinu i imaju zaseban  ulaz), nezavisno  od  toga  da  li  je  reč  o  zgradi  izgrađenoj  sa  ili  bez odobrenja za gradnju, da li je taj objekat kupac stana stalno koristio ili je u njemu povremeno  boravio  ili  je  isti  koristio  za  odmor,  da  li  je  stan  izgrađen  na poljoprivrednom ili građevinskom zemljištu, kao i od činjenice da li je taj građevinski  objekat  prodat  pre  kupovine  stana(Mišljenje  Ministarstva finansija Republike Srbije broj: 430-03-00362/2009-04 od13.01.2010. godine);

7. kupcu  stana  u  slučaju  kada  je  prvi  prenos  prava  raspolaganja  na novoizgrađenom stanu izvršilo lice koje nije obveznik PDV, a za taj promet je obračunalo i iskazalo PDV u računu ili drugom dokumentu koji služi kao račun,
imajući  u  vidu  da  je  PDV  obračunat  od  strane  lica  koje  nije  imalo  pravo iskazivanja PDV u računu(Mišljenje Ministarstva finansija Republike Srbije broj: 413-00-01209/2009-04 od20.05.2009. godine)

8. kupcu prvog stana koji je ostvario refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana;

9. kupcu stana koji je stekao prvi stan bez obaveze prodavca da za promet tog stana plati porez na prenos apsolutnih prava po osnovu kupovine prvog stana u skladu sa zakonom kojim se uređuju porezi na imovinu;

10. ukoliko kupac prvog stana nije isplatio ugovorenu cenu stana sa PDV-om prodavcu, već licu sa kojim prodavac ima zaključen ugovor o preuzimanju duga (Mišljenje Ministarstva finansija Republike Srbije broj: 413-00-2740/2009-04 od 30.12.2009. godine);

11. u slučaju kada je kupoprodajnim ugovorom definisano da kupac stana prodavcu  plaća  ugovorenu  cenu  stana  na  rate,  a  ukupna  cena  stana  nije  u potpunosti isplaćena prodavcu(Mišljenje Ministarstva finansija Republike
Srbije broj: 413-00-1391/2007-04 od08.10.2007. godine);

12. u  slučaju  kada  je  predmet  kupoprodaje  montažna  kuća  bez  zemljišta,  s'obzirom da se ovo dobro ne smatra stanom(Mišljenje Ministarstva finansija Republike Srbije broj: 413-00-1011/2008-04 od06.05.2008. godine);

13. licu koje sa kupcem prvog stana nema zajedničko prebivalište na dan overe ugovora o kupoprodaji prvog stana, s'obzirom da se isto ne može smatrati članom porodičnog domaćinstva(Mišljenje Ministarstva finansija Republike
Srbije broj: 413-00-1266/2008-04 od08.08.2008. godine);

14. za člana porodičnog domaćinstva kupca prvog stana za kojeg je kupac prvog  stana  ostvario  refundaciju  PDV,  u  slučaju  kada  taj  član  porodičnog domaćinstva kupuje prvi stan; 

15. za člana porodičnog domaćinstva kupca stana koji je stekao prvi stan bez obaveze prodavca da za promet tog stana plati porez na prenos apsolutnih prava po osnovu  kupovine  prvog  stana  u  skladu  sa  zakonom  kojim  se  uređuju  porezi  na imovinu, a za koga je ostvareno to poresko oslobođenje. Ukoliko inspektor u postupku kontrole utvrdi da se pravo na refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana ne može priznati dužan je da odbije podneti zahtev za refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana i pristupi izradi rešenja o odbijanju zahteva, na način opisan u tački4. ovog Uputstva.  Pravo na refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana priznaje se i u
sledećim slučajevima: 

1. licu koje na osnovu overenog ugovora o kupoprodaji stana u potpunosti isplati prodavcu ugovorenu cenu stana sa PDV, delom u novcu, a delom u dobru,  pri čemu napominjemo da je inspektor dužan da u postupku donošenja rešenja o
refundaciji  utvrdi  sve  činjenice  koje  su  od  značaja  za  ostvarivanje  prava  na refundaciju PDV, u skladu sa propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska  administracija(Mišljenje  Ministarstva  finansija  Republike  Srbije broj: 413-00-1863/2010-04 od09.06.2010. godine);

2. u slučaju kada kupac stana kao nužni naslednik ostavioca- supružnika ostvari pravo na novčanu nadoknadu po osnovu nužnog naslednog dela(što ima obligaciono- pravni karakter), kao i novčanu nadoknadu po osnovu zajedničkog sticanja u braku sa ostaviocem pri čemu nužnom nasledniku nijednim aktom nije utvrđeno pravo svojine, odnosno susvojine na toj porodično stambenoj zgradi, taj nužni  naslednik,  sa  aspekta  primene  propisa  kojima  se  uređuje  oporezivanje potrošnje PDV, nije imao svojinu, odnosno susvojinu na porodičnoj stambenoj zgradi- predmetu zaostavštine. S tim u vezi, nužni naslednik kao kupac stana, a uz ispunjenje ostalih propisanih uslova, može da ostvari pravo na refundaciju PDV  po  osnovu  kupovine  prvog  stana(Mišljenje  Ministarstva  finansija Republike Srbije broj: 413-00-2263/2008-04 od27.01.2010. godine);

3. kupcu  prvog  stana  koji  je  stekao  državljanstvo  Republike  Srbije poreklom i koje se državljanininom Republike Srbije smatra rođenjem, naime u ovom slučaju obnova upisa činjenice državljanstva Republike Srbije ne utiče na državljanski  status  kupca  prvog  stana(Mišljenje  Ministarstva  finansija Republike Srbije broj: 413-00-02378/2009-04 od27.11.2009. godine);

4. kupcu prvog stana kada na osnovu overenog ugovora o kupoprodaji stana u objektu koji je u izgradnji, kupac prvog stana isplati prodavcu u potpunosti ugovorenu  cenu  stana  sa  PDV(Mišljenje  Ministarstva  finansija  Republike
Srbije broj: 413-00-1104/2007-04 od03.10.2007. godine);

5. u  slučaju  kada  je  predugovor  o  kupoprodaji  stana  zaključen  u2006.  godini, uplata kupoprodajne cene stana po konačnom računu izvršena u2006.godini, a ugovor o kupoprodaji stana kod nadležnog suda overen posle8. jula2007.  godine, kao i u slučaju kada je predugovor o kupoprodaji stana zaključen u2006. godini, a uplata kupoprodajne cene stana po konačnom računu i overa ugovora o kupoprodaji stana kod nadležnog suda izvršene posle8. jula2007. godine, kupac prvog stana ima pravo na refundaciju PDV(Mišljenje Ministarstva finansija
Republike Srbije broj: 413-00-1844/2007-04 od25.12.2007. godine);

6. kupcu prvog stana koji je u momentu overe ugovora o kupoprodaji imao prijavljeno boravište u inostranstvu;
7. kupcu prvog stana kada je ugovorena cena stana u potpunosti isplaćena prodavcu od strane trećeg lica, na osnovu ugovora koje to lice ima sa kupcem prvog stana(npr. na osnovu ugovora o preuzimanju duga, asignacije ili ugovora o
jemstvu),  Mišljenje  Ministarstva  finansija  Republike  Srbije  broj: 413-00-748/2010-04 od06.07.2010. godine.
U slučaju da je zahtev za refundaciju PDV podnet od strane lica koje po zaključenom ugovoru o kupoprodaji stiče½ idelanog dela stana na teritoriji Republike Srbije, ako su ispunjeni svi propisani uslovi, pravo na refundaciju
PDV  po  osnovu  kupovine  prvog  stana  ostvaruje  se  u  srazmeri  u  odnosu  na susvojinski deo koji kupuje(npr. ukoliko se radi o kupovini stana čija je ukupna površina59 m² znači za površinu od20 m²(1/2 od40 m²), dok se na9,5 m²(tj. na razliku  površine  idealnog  dela  kupljenog  i  površine  srazmernog  dela1/2  odgovarajućeg stana kupac stana nema pravo na refundaciju PDV).

Ukoliko u postupku obrade zahteva za refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana inspektor utvrdi da je zahtev za refundaciju podnet za deo stana za  koji je obračunat i plaćen PDV dok prenos prava raspolaganja na drugom delu
stana podleže plaćanju poreza na prenos apsolutnih prava inspektor je dužan da obim prava na refundaciju PDV utvrdi u odgovarajućoj srazmeri u odnosu na idealni deo stana čiji prenos podleže plaćanju PDV, (npr. ukoliko kupac kupuje stan od75 m² pri čemu je za50 m², odnosno za2/3 obračunat PDV a za25 m² postoji obaveza  plaćanja  poreza  na  prenos  apsolutnih  prava,  odnosno  za1/3 ukupne površine stana. Pravo na refundaciju PDV poreski inspektor utvrđuje primenom metode srazmere tako da kupac stana ima pravo na refundaciju PDV za26,66 m² a za 13,34 m² može  ostvariti  pravo  na  poresko  oslobođenje). Po  ovom  pitanju Ministarstvo  finansija  Republike  Srbije  je  dalo  mišljenje  broj: 413-00-00646/2008-04 od26.05.2008. godine u kome se između ostalog navodi da se na prenos svakog od idealnih delova konkretnog stana ostvaruje odgovarajuće pravo- zavisno od oblika poreza kome prenos konkretnog idealnog dela stana podleže, odnosno pravo na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava- na prenos idealnog dela stana koji podleže plaćanju poreza na prenos apsolutnih prava, a pravo na refundaciju PDV- kada prvi prenos konkretnog idealnog dela stana podleže plaćanju PDV Ukoliko inspektor utvrdi da podnosilac zahteva za refundaciju ispunjava uslove za refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana pre neporedne izrade rešenja  o  refundaciji  PDV  inspektor  je  dužan  da  o  tome  pismeno  obavesti odeljenje naplate u organizacionoj jedinici u kojoj kupac stana ima prebivalište.

Obaveštenje mora da sadrži iznos za koji se ostvaruje pravo na refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana kao i datum prijema zahteva za refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana.
Odeljenje  naplate  koje  je  nadležno  za  naplatu  javnih  prihoda  prema prebivalištu  kupca  stana  i  članova  njegovog  porodičnog  domaćinstva  nakon prijema obaveštenja od strane inspektora je dužno da preduzme odgovarajuće mere iz okvira njihove nadležnosti.
Po prijemu dokaza da je obaveštenje uručeno nadležnom odeljenju naplate inspektor pristupa daljoj obradi zahteva– odnosno izradi rešenja o refundaciji PDV po osnovu kupovine prvog stana.

4. POSTUPAK  IZRADE,  DONOŠENjA  I  URUČENjA  REŠENjA  O REFUNDACIJI PDV PO OSNOVU KUPOVINE PRVOG STANA

Ukoliko nakon provere ispunjenosti uslova propisanih odredbama Zakona i  Pravilnika  poreski  inspektor  utvrdi  da  kupac  prvog  stana  ima  pravo  na refundaciju  PDV  po  osnovu  kupovine  prvog  stana  i  utvrdi  obim  prava  na refundaciju PDV(obim prava zavisi od činjenice da li je podnosilac zahteva jedini kupac stana, da li se promet celokupnog stana oporezuje samo porezom na dodatu  vrednost  ili  je  za  deo  stana  izvršen  i  obračun  poreza  na  prenos apsolutnih prava, da li kupac stana ostvaruje pravo na refundaciju za sebe i članove  porodičnog  domaćinstva  i  sl.)  inspektor  pristupa  izradi  rešenja  o refundaciji PDV po osnovu kupovine prvog stana i isti dostavlja rukovodiocu organizacione jedinice na potpis najkasnije u roku od30 dana od dana podnošenja zahteva za refundaciju(član10a stav8. Pravilnika).
Rešenje o refundaciji PDV po osnovu kupovine prvog stana se izrađuje kroz aplikaciju PDV_RFN_prvi stan a prema korisničkom uputstvu izdatom od strane Sektora za razvoj i računarsku podršku. Primerak rešenja o refundaciji
PDV po osnovu kupovine prvog stana dat je u prilogu ovog upustva i čini njegov sastavni deo.
Nakon izrade rešenja o refundaciji PDV po osnovu kupovine prvog stana poreski inspektor je dužan da podnese nacrt rešenja direktoru organizacione jedinice koji donosi rešenje. Poreski inspektor je dužan da parafira nacrt rešenja.
Posle  potpisivanja  i  donošenja  rešenja  o  refundaciji  PDV  od  strane rukovodioca organizacione jedinice ili lica koje on ovlasti, jedan primerak potpisanog i pečatiranog rešenja se dostavlja podnosiocu zahteva navedenom u rešenju, drugi primerak rešenja, sa klauzulom izvršnosti koja se stavlja tek nakon  prijema  rešenja  od  strane  podnosioca  zahteva,  se  dostavlja  Upravi  za trezor Odeljenju Stari grad.
Ukoliko je nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave u postupku koji je sprovela po podnetom zahtevu za refundaciju PDV ocenila da se na osnovu priloženih dokaza ne može priznati pravo na refundaciju, donosi se rešenje kojim se odbija zahtev za refundaciju PDV kao neosnovan(obrazac Rešenja o odbijanju zahteva se nalazi u prilogu ovog dopisa i čini njegov sastavni deo). 
Rešenje  o  odbijanju  zahteva  za  refundaciju  PDV  se  donosi  kroz  aplikaciju PDV_RFN_prvi stan a prema korisničkom uputstvu izdatom od strane Sektora za razvoj i računarsku podršku.

5. EVIDENCIJA O ODOBRENIM ZAHTEVIMA ZA REFUNDACIJU PDV PO OSNOVU KUPOVINE PRVOG STANA

Nadležni poreski organ je dužan da u skladu sa članom56a stav8. Zakona vodi evidenciju o kupcima prvog stana i članovima porodičnih domaćinstava kupaca prvog stana za koje su kupci prvog stana ostvarili refundaciju PDV, kao i o iznosu ostvarene refundacije PDV.
Evidencija treba da sadrži sledeće podatke:

1) redni broj;
2) ime i prezime obveznika kome je odobreno pravo na refundaciju;
3) članove porodičnog domaćinstva(JMBG, ime i prezime, srodstvo sa kupcem prvog stana);
4) adresa obveznika;
5) JMBG obveznika;
6) broj rešenja;
7) datum donošenja rešenja;
8) iznos PDV za refundaciju;
9) datum dostavljanja rešenja Upravi za trezor;
10) datum izvršenja refundacije PDV.

Organizacione jedinice Poreske uprave su dužne da vode i evidenciju o poreskim obveznicima– prodavcima po osnovu čijih računa je odobreno pravo na refundaciju PDV kupcu prvog stana. Evidencija treba da sadrži sledeće podatke:

1) redni broj;
2) PIB poreskog obveznika;
3) broj računa;
4) datum izdavanja računa;
5) iznos PDV iz računa.

Softverskom podrškom stvorena je jedinstvena evidencija o odobrenim zahtevima  za  refundaciju  PDV  po  osnovu  kupovine  prvog  stana(pregled  po kupcima i članovima porodičnog domaćinstva, kao i pregled po prodavcima) i
nalazi se na internom sajtu Poreske uprave, što ju je učinilo dostupnom svim organizacionim jedinicama Poreske uprave.
U cilju ispravnosti podataka iz evidencije o fizičkim licima kojima je odobreno pravo na refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana neophodno da se  sva  doneta  rešenja  o  refundaciji  PDV  po  osnovu  kupovine  prvog  stana evidentiraju kroz pomenutu aplikaciju. Izuzetno ukoliko je stan kupljen od dva ili više fizičkih lica pri čemu su isti istvoremeno i obveznici PDV potrebno je kroz aplikaciju evidentirati samo jedno rešenje o refundaciji dok se ostala donose uWord-u do izrade softverske podrške.
Donošenjem ovog upustva prestaje da važi uputstvo broj: 464-221-1/2007 od 08.07.2007. godine.

Broj: 436-00061/2010-18 
u Beogradu, 30.08.2010. godine

DIREKTOR
Dr Dragutin Radosavljević