Poreski kalendar

jul 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Nerezidenti    Pregled propisa    Pravilnici    Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica

Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica

("Službeni glasnik RS" broj 122/12)

 

 

 

Prestao da važi osim u slučaju podnošenja poreske prijave u skladu sa čl.6 Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica („Sl.glasnik RS“, br.14/16).

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se obrazac zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica, uključujući i nerezidentna pravna lica iz jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom iz člana 3a Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS”, br. 25/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11 i 119/12 – u daljem tekstu: Zakon).

Član 2.

Isplatilac prihoda – rezidentno pravno lice obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku prilikom isplate prihoda nerezidentnom pravnom licu u skladu sa članom 40. st. 1, 2. i 3. Zakona.

Isplatilac prihoda – rezidentno pravno lice obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku i u slučaju kad prihode iz člana 40. stav 1. tačka 1) i stav 3. Zakona isplaćuje stalnoj poslovnoj jedinici nerezidentnog pravnog lica iz jurisdikikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom.

Obračunate i plaćene poreze iz st. 1. i 2. ovog člana rezidentno pravno lice iskazuje u zbirnoj poreskoj prijavi na Obrascu PDPO – Zbirna poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica (u daljem tekstu: Obrazac PDPO), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Poresku prijavu iz stava 3. ovog člana isplatilac prihoda – rezidentno pravno lice dužan je da podnose nadležnom poreskom organu, u roku koji je propisan zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

Nadležni poreski organ iz stava 4. ovog člana je organizaciona jedinica Poreske uprave, i to za isplatioca prihoda – rezidentno pravno lice:

1) koje je osnovano na teritoriji Republike Srbije – organizaciona jedinica u opštini na čijoj teritoriji ima sedište;

2) koje je osnovano na teritoriji Republike Srbije, a koje je, prema obimu svojih poreskih obaveza, svrstano u velikog poreskog obveznika – Centar za velike poreske obveznike;

3) koje nije osnovano na teritoriji Republike Srbije, a čije je mesto stvarne uprave i kontrole na teritoriji Republike Srbije – organizaciona jedinica u opštini na čijoj teritoriji to pravno lice ima mesto stvarne uprave i kontrole.

Član 3.

U Obrazac PDPO, u kolonu 3, unose se sledeći podaci:

1) pod rednim brojem 1 – bruto prihod koji po osnovu dividendi i udela u dobiti u pravnom licu ostvaruju nerezidentna pravna lica;

2) pod rednim brojem 2 – iznos poreza na prihode pod red. br. 1 obračunatog primenom zakonom propisane, odnosno ratifikovanim međunarodnim ugovorom predviđene stope, pri čemu je iznos na ovom rednom broju jednak iznosu sa rednog broja 2.1. ako se primenjuje jedna stopa, odnosno zbiru iznosa sa red. br. 2.1 – 2.4 ako se primenjuju različite stope;

3) pod red. br. 2.1 – 2.4 – iznos poreza koji se obračunava množenjem odgovarajuće stope i prihoda, odnosno dela prihoda sa rednog broja 1 na koji se primenjuje ista stopa;

4) pod rednim brojem 3 – bruto prihod koji po osnovu autorskih naknada ostvaruju nerezidentna pravna lica;

5) pod rednim brojem 4 – iznos poreza na prihode pod red. br. 3 obračunatog primenom zakonom propisane, odnosno ratifikovanim međunarodnim ugovorom predviđene stope, pri čemu je iznos na ovom rednom broju jednak iznosu sa rednog broja 4.1. ako se primenjuje jedna stopa, odnosno zbiru iznosa sa red. br. 4.1 – 4.4 ako se primenjuju različite stope;

6) pod red. br. 4.1 – 4.4 – iznos poreza koji se obračunava množenjem odgovarajuće stope i prihoda, odnosno dela prihoda sa rednog broja 3 na koji se primenjuje ista stopa;

7) pod rednim brojem 5 – bruto prihod koji po osnovu kamata ostvaruju nerezidentna pravna lica, osim kamata po osnovu dužničkih hartija od vrednosti čiji je izdavalac Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave ili Narodna banka Srbije;

8) pod rednim brojem 6 – iznos poreza na prihode pod red. br. 5 obračunatog primenom zakonom propisane, odnosno ratifikovanim međunarodnim ugovorom predviđene stope, pri čemu je iznos na ovom rednom broju jednak iznosu sa rednog broja 6.1. ako se primenjuje jedna stopa, odnosno zbiru iznosa sa red. br. 6.1 – 6.4 ako se primenjuju različite stope;

9) pod red. br. 6.1 – 6.4 – iznos poreza koji se obračunava množenjem odgovarajuće stope i prihoda, odnosno dela prihoda sa rednog broja 5 na koji se primenjuje ista stopa;

10) pod rednim brojem 7 – bruto prihod koji od naknada po osnovu zakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruju nerezidentna pravna lica;

11) pod rednim brojem 8 – iznos poreza na prihode pod red. br. 7 obračunatog primenom zakonom propisane, odnosno ratifikovanim međunarodnim ugovorom predviđene stope, pri čemu je iznos na ovom rednom broju jednak iznosu sa rednog broja 8.1. ako se primenjuje jedna stopa, odnosno zbiru iznosa sa red. br. 8.1 – 8.4 ako se primenjuju različite stope;

12) pod red. br. 8.1 – 8.4 – iznos poreza koji se obračunava množenjem odgovarajuće stope i prihoda, odnosno dela prihoda sa rednog broja 7 na koji se primenjuje ista stopa;

13) pod rednim brojem 9 – bruto prihod koji po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa, ostvaruju nerezidentna pravna lica;

14) pod rednim brojem 10 – iznos poreza na prihode pod red. br. 9 obračunatog primenom zakonom propisane, odnosno ratifikovanim međunarodnim ugovorom predviđene stope, pri čemu je iznos na ovom rednom broju jednak iznosu sa rednog broja 10.1. ako se primenjuje jedna stopa, odnosno zbiru iznosa sa red. br. 10.1 – 10.4 ako se primenjuju različite stope;

15) pod red. br. 10.1 – 10.4 – iznos poreza koji se obračunava množenjem odgovarajuće stope i prihoda, odnosno dela prihoda sa rednog broja 9 na koji se primenjuje ista stopa;

16) pod rednim brojem 11 – bruto prihod koji od naknada po osnovu usluga ostvaruju nerezidentna pravna lica iz jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemima;

17) pod rednim brojem 12 – iznos poreza na prihode pod red. br. 11 obračunatog primenom zakonom propisane stope;

18) pod rednim brojem 12.1 – iznos poreza koji se obračunava množenjem propisane stope i prihoda;

19) pod rednim brojem 13 – ukupno obračunati porez po odbitku, kao zbir obračunatog poreza po odbitku sa red. br. 2, 4, 6, 8, 10. i 12.

U Obrazac PDPO, u kolonu 4, pod red. br. 2, 4, 6, 8, 10. i 12, unose se podaci o uplatnim računima javnih prihoda na koje je izvršena uplata poreza po odbitku.

U Obrazac PDPO novčani iznosi upisuju se u dinarima, bez decimala.

Član 4.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentni obveznici – pravna lica („Službeni glasnik RS”, br. 116/04, 20/10 i 11/12).

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.