Poreski kalendar

jul 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Nerezidenti    Pregled propisa    Pravilnici    Pravilnik o načinu iskazivanja prihoda i rashoda radi utvrđivanja dobiti koju stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika ostvari na teritoriji Republike Srbije

Pravilnik o načinu iskazivanja prihoda i rashoda radi utvrđivanja dobiti koju stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika ostvari na teritoriji Republike Srbije

(„Službeni glasnik RS“, broj 41/15)

Na osnovu člana 63. stav 9. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Službeni glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - dr. zakon i 142/14),

 

Ministar finansija donosi

 

PRAVILNIK


o načinu iskazivanja prihoda i rashoda radi

utvrđivanja dobiti koju stalna poslovna jedinica

 nerezidentnog obveznika ostvari na teritoriji

 Republike Srbije

 

(„Službeni glasnik RS“, broj 41/15)


 

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način iskazivanja prihoda i rashoda radi utvrđivanja dobiti koju stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika (u daljem tekstu: stalna poslovna jedinica) ostvari u skladu sa članom 5. stav 2. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Službeni glasnik RS", br.25/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - dr. zakon i 142/14 - u daljem tekstu: Zakon).

 

Član 2.

Stalna poslovna jedinica iskazuje prihode i rashode i druge podatke na osnovu kojih utvrđuje dobit u poreskom bilansu na Obrascu PBPJ - Poreski bilans stalne poslovne jedinice za period od ___ do___ 201_. godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Stalna poslovna jedinica sastavlja poreski bilans i dostavlja ga u Zakonom propisanom roku u jednom primerku nadležnom poreskom organu.

 

Član 3.

Oporeziva dobit - osnovica poreza na dobit stalne poslovne jedinice iz člana 2. ovog pravilnika obračunava se tako što se u Obrascu PBPJ iskazuju odgovarajući prihodi i rashodi stalne poslovne jedinice za period za koji se sastavlja poreski bilans.

U Obrazac PBPJ unose se prihodi i rashodi na osnovu urednih i verodostojnih isprava o poslovnim promenama, kao i na osnovu evidencija, specifikacija i izveštaja, a naročito na osnovu: izvoda banke o stanju i promenama na dinarskom i deviznom računu kod banke, blagajničkih izveštaja o svim uplatama i isplatama izvršenim preko blagajne, obračuna zarada zaposlenih u stalnoj poslovnoj jedinici, obračuna poreza, doprinosa i drugih javnih prihoda, izveštaja o radu i ostale dokumentacije i evidencije.

 

Član 4.

U Obrazac PBPJ unose se sledeći podaci:

1) pod rednim brojem 1. unosi se iznos prihoda ostvarenih poslovanjem stalne poslovne jedinice na teritoriji Republike Srbije;

2) pod rednim brojem 2. unosi se iznos doznačenih sredstava koja stalna poslovna jedinica dobija od centrale nerezidentnog obveznika u čijem je sastavu;

3) pod rednim brojem 3. unosi se iznos rashoda utvrđenih po osnovu transakcija po transfernim cenama koje je stalna poslovna jedinica dužna da prikaže na osnovu člana 60. stav 10. Zakona, a u skladu sa članom 59. i članom 60. stav 1. Zakona;

4) pod rednim brojem 4. unosi se iznos rashoda utvrđenih po osnovu transakcija po transfernim cenama za koje se, saglasno Pravilniku o transfernim cenama i metodama koje se po principu "van dohvata ruke" primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima ("Službeni glasnik RS", br. 61/13 i 8/14 - u daljem tekstu: Pravilnik o transfernim cenama), podnosi izveštaj u skraćenom obliku;

5) pod rednim brojem 5. unosi se iznos prihoda utvrđenih po osnovu transakcija po transfernim cenama koje je stalna poslovna jedinica dužna da prikaže na osnovu člana 60. stav 10. Zakona, a u skladu sa članom 59. i članom 60. stav 1. Zakona;

6) pod rednim brojem 6. unosi se iznos prihoda utvrđenih po osnovu transakcija po transfernim cenama za koje se, saglasno Pravilniku o transfernim cenama, podnosi izveštaj u skraćenom obliku;

7) pod rednim brojem 7. unosi se zbir konačnih korekcija transfernih cena koji se utvrđuje u zaključku dokumentacije o transfernim cenama na način propisan odredbom člana 31. Pravilnika o transfernim cenama;

8) pod rednim brojem 8. unosi se iznos ukupnih prihoda stalne poslovne jedinice, dobijeni sabiranjem iznosa sa red. br. 1, 2. i 7;

9) pod rednim brojem 9. unosi se iznos zarade zaposlenih u stalnoj poslovnoj jedinici;

10) pod rednim brojem 10. unosi se iznos rashoda po osnovu zakupa poslovnog prostora, struje, vode, telefona i drugih rashoda po osnovu zakupa poslovnog prostora;

11) pod rednim brojem 11. unosi se iznos rashoda po osnovu ostalih dokumentovanih troškova koji su nastali u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti stalne poslovne jedinice, a koji, u skladu sa Zakonom, mogu biti priznati;

12) pod rednim brojem 12. unosi se iznos rashoda po osnovu kamata i pripadajućih troškova za zajam odobren stalnoj poslovnoj jedinici od njene nerezidentne centrale, koji se ne priznaju u poreskom bilansu, u skladu sa članom 20. stav 1. Zakona;

13) pod rednim brojem 13. unosi se iznos rashoda po osnovu naknada za autorska i srodna prava i prava industrijske svojine, koje stalna poslovna jedinica isplaćuje svojoj nerezidentnoj centrali, koji se ne priznaju u poreskom bilansu, u skladu sa članom 20. stav 2. Zakona;

14) pod rednim brojem 14. unosi se iznos ukupnih rashoda stalne poslovne jedinice koji se priznaju u poreskom bilansu, dobijeni odgovarajućim računskim putem;

15) pod rednim brojem 15. unosi se iznos gubitka koji predstavlja negativnu razliku iznosa sa red. br. 8. i 14;

16) pod rednim brojem 16. unosi se iznos dobiti koji predstavlja pozitivnu razliku iznosa sa red. br. 8. i 14.

Uz Obrazac PBPJ stalna poslovna jedinica dostavlja evidencije, specifikacije, izveštaje, kao i druge podatke koji su od značaja za utvrđivanje dobiti koju stalna poslovna jedinica ostvaruje poslovanjem na teritoriji Republike Srbije.

 

Član 5.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu iskazivanja prihoda i rashoda radi utvrđivanja dobiti koju stalna poslovna jedinica nerezidentnog obveznika ostvari na teritoriji Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 19/07 i 99/10).

Član 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".