Poreski kalendar

avg 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    O nama    Pregled propisa    Uredbe    Uredba o postupanju sa određenim stvarima u državnoj svojini

Uredba o postupanju sa određenim stvarima u državnoj svojini

("Službeni glasnik RS" br. 98/10 i 51/11)

1. Osnovne odredbe

Član1.

Ovom uredbom, u skladu sa zakonom, uređuje se postupanje sa stvarima koje Republika Srbija stekne u svojini nasleđem, poklonom, jednostranom izjavom volje, na osnovu odluke nadležnog  organa,  u  postupku  prinudne  naplate  poreza  i  u  stečajnom  postupku(u  daljem tekstu: stvari).

Član2.

Stvari preuzima organ, odnosno organizacija koja je u aktu o sticanju državne svojine (u daljem tekstu: akt o sticanju) na stvarima određena kao korisnik stvari, a preuzima i privremeno čuva organ, odnosno organizacija koja je u aktu o sticanju određena kao držalac stvari.

Ukoliko u aktu o sticanju nije određen korisnik ili držalac stvari, stvari preuzima i privremeno čuva nadležni organ jedinice lokalne samouprave na čijoj se teritoriji stvari nalaze. U tu svrhu donosilac akta o sticanju dostaviće taj akt jedinici lokalne samouprave.

Član3.

Organ, odnosno organizacija iz člana2. ove uredbe sačinjava zapisnik koji sadrži osnov  sticanja,  popis  stvari  po  vrsti  i  količini  i  vrednost  stvari  navedenu  u  osnovu sticanja, a ako ta vrednost nije navedena u aktu o sticanju- procenjenu vrednost.

Organ, odnosno organizacija iz člana2. stava1. ovog člana koja nije određena kao korisnik stvari, o svom trošku čuva stvari do određivanja njihovog konačnog korisnika.

Troškove koje u vezi sa čuvanjem stvari iz člana2. stav2. ove uredbe ima nadležni organ jedinice lokalne samouprave dužan je da naknadi organ, ustanova, i druga organizacija koja je određena kao krajnji korisnik stvari, a u slučaju prodaje stvari, troškovi se namiruju iz sredstava ostvarenih prodajom stvari.

Član4.

Organ, odnosno organizacija iz člana2. ove uredbe dužna je da o sticanju, odnosno preuzimanju stvari odmah obavesti Republičku direkciju za imovinu Republike Srbije(u daljem tekstu: Direkcija).

Organ, odnosno organizacija iz stava1. ovog člana dužna je da hranu i stvari podložne kvarenju,  za  koje  nije  određena  kao  korisnik,  odmah  ponudi  socijalnim,  zdravstvenim  i humanitarnim  ustanovama,  ustanovama  učeničkog  i  studentskog  standarda  i  drugim organizacijama u ovim oblastima, koji su dužni da iskažu svoje potrebe za tim stvarima u roku od24 časa od prijema ponude.

Ukoliko ustanove i druge organizacije iz stava2. ovog člana ne iskažu potrebe za stvarima u propisanom roku, organ, odnosno organizacija koja čuva stvari iz člana2. ove uredbe dužna je da ih odmah izloži javnoj prodaji. Sredstva ostvarena prodajom uplaćuju se na namenski račun iz člana7. ove uredbe, uz odbitak sredstava koje je organ, odnosno organizacija iz člana2. ove uredbe utrošila za čuvanje stvari.

2. Prenos stvari na korišćenje

Član5.

Na osnovu iskazanih potreba, kao i zahteva organa, ustanova i organizacija, koji po Zakonu  o  sredstvima  u  svojini  Republike  Srbije  mogu  biti  korisnici,  o  određivanju korisnika stvari zaključkom odlučuje:

1) za nepokretnosti i opremu veće vrednosti- Vlada, na predlog Direkcije;

2) za ostale stvari- Direkcija.

Zaključak iz stava1. ovog člana, koji nije upravni akt, već akt raspolaganja, naročito sadrži:

1) pravni osnov za donošenje;

2) naziv organa, ustanove i druge organizacije kojoj se stvari daju na korišćenje;

3) vrstu i količinu stvari i njihovu vrednost utvrđenu u smislu člana3. stav1. ove uredbe;

4) iznos visine troškova čuvanja koje je krajnji korisnik dužan da naknadi nadležnom organu jedinice lokalne samouprave iz člana3. stav3. ove uredbe;

5) rok preuzimanja stvari.

Na osnovu zaključka iz stava1. ovog člana sa krajnjim korisnikom zaključuje se ugovor o davanju stvari na korišćenje.

Stvari se mogu dati na korišćenje u skladu sa ovom uredbom samo pod uslovom ako krajnji korisnik prihvati obavezu naknade troškova čuvanja stvari iz stava2. tačka4) ovog člana, kao i troškove transporta.

Do određivanja korisnika stvari iz stava1. ovog člana, stvari se mogu dati u zakup na osnovu zaključka Vlade.

U obrazloženju predloga zaključka iz stava5. ovog člana, Direkcija obrazlaže razloge za davanje stvari u zakup umesto predlaganja, odnosno određivanja korisnika.

Član6.

Ukoliko se radi o pokretnim stvarima koje se ne mogu dati na korišćenje drugim korisnicima iz razloga što im je protekao rok, hemijskog su ili drugog karaktera, stvarima koje su se koristile kao informatička i druga oprema, za koje je propisan poseban način uništavanja ili se mogu, nakon rashodovanja dati u postupak reciklaže, kao i druge stvari koje su u takvom stanju da se smatraju otpadom, ove stvari se čuvaju i sa njima se postupa u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti životne sredine("Službeni glasnik RS", br. 135/04, 36/09, 36/09 - dr. zakon i72/09 - dr. zakon).

U cilju utvrđivanja o kojoj kategoriji stvari se radi, odnosno da li se te stvari mogu dalje koristiti ili ih treba opredeliti, zbog stanja u kome se nalaze, za uništavanje ili reciklažu, Direkcija formira međuresorsku radnu grupu, koju čine predstavnici nadležnih državnih  organa(Ministarstva  životne  sredine  i  prostornog  planiranja,  Ministarstva trgovine i usluga- Republičke direkcije za robne rezerve, Uprave za zajedničke poslove republičkih organa i dr.).

Rad  i  postupanje  međuresorske  radne  grupe  iz  stava2. ovog  člana  utvrdiće  se poslovnikom o njenom radu.

Član7.

Novčana sredstva ostvarena raspolaganjem stvari do određivanja njihovog korisnika u skladu sa ovom uredbom(prodaja, zakup i davanje na korišćenje uz naknadu) stvari uplaćuju se na namenski račun koji se otvara za potrebe Direkcije.

Sredstvima iz stava1. ovog člana raspolaže Direkcija i koriste se za finansiranje troškova raspolaganja i upravljanja državnom imovinom.

3. Preuzimanje u državinu stvari stečenih u postupku prinudne naplate poreza

Član8.

Organizaciona  jedinica  Poreske  uprave  nadležna  za  sprovođenje  prinudne  naplate poreza(u daljem tekstu: Poreska uprava), preko Centrale Poreske uprave, odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana pravosnažnosti rešenja kojim se u svojinu Republike Srbije prenose pokretne stvari iz člana104. stav18. i nepokretnosti iz člana110. stav5. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji(u daljem tekstu: rešenje), dostavlja Direkciji rešenje, sa pismenim pozivom da pokretne stvari, odnosno nepokretnosti iz rešenja preuzme u državinu, shodno odredbama člana104. stav19. i člana110. stav11. Zakona.

Član9.

Direkcija, u roku od tri dana od dana prijema rešenja i pismenog poziva iz člana8. ove uredbe u pisanoj formi obaveštava Poresku upravu o radnom danu i satu kada će se izvršiti preuzimanje pokretnih stvari, odnosno nepokretnosti i o licu iz Direkcije ovlašćenom da izvrši preuzimanje.

Direkcija je dužna da u roku od30 dana od dana pravosnažnosti rešenja, pokretne stvari i nepokretnosti preuzme u državinu.

Član10.

Ovlašćeno lice iz Direkcije iz člana9. stav1. ove uredbe, prilikom preuzimanja pokretnih  stvari,  odnosno  nepokretnosti,  dužno  je  da  Poreskoj  upravi  stavi  na  uvid potpisano i overeno ovlašćenje Direkcije i svoju ličnu kartu.

Poreska uprava predaje, a Direkcija preuzima nepokretnosti u državinu zapisnikom o primopredaji,  koji  potpisuju  i  overavaju  pečatima  ovlašćena  lica  Poreske  uprave  i Direkcije,  uz  predaju  sredstava  koja  omogućavaju  državinu  na  nepokretnostima(predaja ključeva za objekte), ako ona postoje.

Zapisnik o primopredaji nepokretnosti iz stava2. ovog člana sadrži:

- broj i datum donošenja rešenja o prenosu stvari u svojinu Republike Srbije;

- vrstu nepokretnosti;

- mesto gde se nepokretnost nalazi;

- površinu nepokretnosti;

- strukturu objekta;

- broj katastarske parcele i naziv katastarske opštine;

- vrednost stvari navedenu u rešenju o prenosu stvari;

- druge podatke.

Poreska uprava predaje, a Direkcija preuzima pokretne stvari u državinu njihovom predajom, o čemu se između Poreske uprave i Direkcije sastavlja zapisnik o primopredaji koji potpisuju i overavaju pečatima ovlašćena lica Poreske uprave i Direkcije.

Predajom pokretnih stvari iz stava4. ovog člana smatra se i predaja isprava koje omogućavaju faktičku vlast na tim stvarima(predaja ključeva automobila i dr.).

Zapisnik o primopredaji pokretnih stvari iz stava4. ovog člana sadrži:

- broj i datum donošenja rešenja o prenosu pokretnih stvari u svojinu Republike Srbije;

- popis pokretnih stvari po vrsti i količini;

- mesto gde se pokretne stvari nalaze;

- vrednost pokretnih stvari navedenu u rešenju o prenosu stvari;

- druge podatke.

Ukoliko  Direkcija  nema  uslova  za  neposrednu  državinu  pokretnih  stvari,  nakon isteka roka iz člana9. stav2. ove uredbe može stvari poveriti na čuvanje Poreskoj upravi, uz njenu saglasnost, a za račun Direkcije.

Uslovi čuvanja stvari iz stava4. ovog člana, odgovornost za stvari i visina naknade za čuvanje stvari utvrđuju se ugovorom između Direkcije i nadležnog organa poreske uprave.

4. Otuđenje stvari

Član11.

Stvari koje nisu date na korišćenje, odnosno u zakup mogu se otuđiti u postupku javnog nadmetanja, odnosno prikupljanja pismenih ponuda koji sprovodi Direkcija.

Vlada donosi zaključak o otuđenju stvari, a postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača sprovodi Direkcija.

Izuzetno od stava2. ovog člana, oprema male vrednosti i potrošni materijal otuđuju se na osnovu odluke Direkcije u postupku javnog nadmetanja, prikupljanja pismenih ponuda, odnosno neposrednom pogodbom ukoliko stvari nisu otuđene u prvom pokušaju prodaje.

Malom vrednošću, u smislu stava3. ovog člana, smatra se vrednost utvrđena propisom kojim se utvrđuje visina javnih nabavki male vrednosti.

Početna vrednost stvari koje se otuđuju, utvrđuje se na osnovu procene Poreske uprave.

Izuzetno  od  stava5. ovog  člana,  za  stvari  koje  je  Poreska  uprava  pravosnažnim rešenjem prenela u državnu svojinu u postupku prinudne naplate, početna vrednost utvrđuje se u visini procenjene vrednosti(za pokretne stvari), odnosno u visini početne vrednosti(za nepokretnosti), utvrđenim u postupku prinudne naplate u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

Početna vrednost iz stava6. ovog člana izražava se u evrima po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan procene, odnosno utvrđivanja u postupku prinudne naplate, a kupoprodajna cena stvari koje se otuđuju ne može biti manja od njihove početne cene.

Uplata postignute kupoprodajne cene vrši se u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate na račun iz člana7. ove uredbe.

5. Postupanje sa stvarima stečenim po stečajnom postupku

Član12.

Stvari na kojima je Republika Srbija stekla svojinu na osnovu člana154. Zakona o stečaju("Službeni  glasnik  RS", broj104/09), po  pravosnažnosti  rešenja  o  zaključenju stečajnog postupka i obaveštenja nadležnog organa koji vodi registar privrednih subjekata o brisanju  stečajnog  dužnika  iz  registra,  preuzima  u  državinu  nadležni  organ  jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalaze te stvari.

Nadležni organ koji vodi registar privrednih subjekata dostavlja obaveštenje iz stava 1. ovog člana Direkciji i nadležnom organu jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi sedište stečajnog dužnika zajedno sa kopijom rešenja o zaključenju stečaja, kao i obaveštenje o eventualnom postojanju zaloga na pokretnim stvarima.

Po  prijemu  obaveštenja  nadležni  organ  jedinice  lokalne  samouprave  popisuje  i preuzima u državinu nepokretne i pokretne stvari stečajnog dužnika koje se nalaze na njenoj teritoriji.

Ukoliko postoji saznanje da se deo stvari stečajnog dužnika nalazi na teritoriji druge jedinice  lokalne  samouprave,  ta  jedinica  lokalne  samouprave  postupa  na  isti  način  po obaveštavanju od strane jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi sedište stečajnog dužnika.

Na  isti  način  jedinice  lokalne  samouprave  postupaju  i  sa  naknadno  pronađenim stvarima  na  osnovu  dostavljenih  informacija  koje  su  po  njihovom  zahtevu  ili  zahtevu Direkcije dužni da dostavljaju Republički geodetski zavod, Agencija za privredne registre, Agencija za privatizaciju i Republičko javno pravobranilaštvo.

Jedinice lokalne samouprave je dužna da podatke o stvarima stečajnog dužnika koje ima u državini prosledi Direkciji odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana izvršenog popisa i preuzimanja u državinu, radi evidentiranja i određivanja korisnika sredstava.

Sa nepokretnim i pokretnim stvarima stečenim po stečajnom postupku iz stava1. ovog člana Direkcija postupa u skladu sa odredbama ove uredbe.

Član13.

Do  određivanja  konačnog  korisnika,  stvari  iz  člana12. ove  uredbe  čuva  jedinica lokalne samouprave na čijoj se teritoriji stvari nalaze.

Troškove koje u vezi sa čuvanjem stvari iz stava1. ovog člana ima nadležni organ jedinice lokalne samouprave nadoknađuju se u skladu sa članom3. stav3. ove uredbe.

O  uslovima  čuvanja  stvari,  odgovornosti  za  stvar,  načinu  korišćenja  stvari  do određivanja njihovog konačnog korisnika, visini naknade i dr. sačinjava se ugovor između Direkcije i nadležnog organa jedinice lokalne samouprave.

Član14.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u"Službenom glasniku Republike Srbije".