Poreski kalendar

avg 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    O nama    Pregled propisa    Uredbe    Uredba o bližoj sadržini, roku i načinu preuzimanja podataka neophodnih za uspostavljanje jedinstvene baze podataka centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja

Uredba o bližoj sadržini, roku i načinu preuzimanja podataka neophodnih za uspostavljanje jedinstvene baze podataka centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja

("Službeni glasnik RS" br. 78/11)

Predmet Uredbe

Član1.

Ovom uredbom uređuje se bliža sadržina podataka koji su neophodni za uspostavljanje Jedinstvene  baze  podataka  o  obveznicima  doprinosa  za  obavezno  socijalno  osiguranje  i osiguranim licima(u daljem tekstu: Jedinstvena baza), rok i način preuzimanja tih podataka, kao i rokovi u kojima će organizacije za obavezno socijalno osiguranje i Poreska uprava usaglasiti podatke iz svojih baza.

Organizacije obaveznog socijalnog osiguranja u smislu Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja(u daljem tekstu: Zakon) i ove uredbe jesu: Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Republički fond za zdravstveno osiguranje i Nacionalna služba za zapošljavanje(u daljem tekstu: organizacije).

Uspostavljanje Jedinstvene baze

Član2.

Jedinstvena baza Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja(u daljem tekstu: Centralni registar) uspostavlja se preuzimanjem podataka iz postojećih baza podataka koje vode organizacije i Poreska uprava, čija je bliža sadržina propisana ovom uredbom.

Sadržina podataka koji se preuzimaju

Član3.

Radi uspostavljanja Jedinstvene baze od Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje preuzimaju se:

1) podaci o osiguraniku:

(1) prezime i ime,

(2) jedinstveni matični broj građana- lični broj osiguranika,

(3) pol,

(4) dan, mesec i godina rođenja,

(5) zanimanje,

(6) školska sprema,

(7) osnov osiguranja, osnov prestanka osiguranja,

(8) datum sticanja i prestanka svojstva osiguranika,

(9) datum promene u toku osiguranja,

(10) radno vreme,

(11) naziv i sedište obveznika plaćanja doprinosa,

(12) matični broj registra i poreski identifikacioni broj poslodavca,

(13) registarski broj poslodavca,

(14) posebni podaci o osiguraniku,

(15) da li je osiguranik korisnik prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja,

(16) osnovice doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranja, visina uplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i periodi na koji se ta uplata odnosi;

2) podaci o obvezniku plaćanja doprinosa:

(1) registarski broj obveznika plaćanja doprinosa,

(2) poreski identifikacioni broj(PIB) dodeljen od nadležnog organa ili JMBG fizičkog lica,

(3) matični broj registra dodeljen od nadležnog organa,

(4) šifra delatnosti obveznika plaćanja doprinosa,

(5) poslovno ime/prezime i ime fizičkog lica obveznika plaćanja doprinosa,

(6) sedište/adresa(mesto, ulica i broj) obveznika plaćanja doprinosa,

(7) broj i naziv pošte sedišta/prebivališta obveznika plaćanja doprinosa,

(8) opština na kojoj se nalazi sedište/prebivalište obveznika plaćanja doprinosa,

(9) datum početka, prestanka i promene u poslovanju.

Od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje preuzimaju se:

1) podaci o osiguraniku:

(1) prezime i ime,

(2) jedinstveni matični broj građana- lični broj osiguranika,

(3) pol,

(4) dan, mesec i godina rođenja,

(5) zanimanje,

(6) školska sprema,

(7) osnov osiguranja,

(8) datum sticanja, odnosno prestanka svojstva osiguranika, kao i promene u toku osiguranja,

(9) adresa prebivališta,

(10) poslovno ime i sedište obveznika plaćanja doprinosa,

(11) matični broj registra i poreski identifikacioni broj obveznika plaćanja

doprinosa,

(12) opština na kojoj se nalazi prebivalište osiguranika i

(13) državljanstvo;

2) za članove porodice osiguranika iz tačke1) ovog stava, i to:

(1) prezime i ime,

(2) jedinstveni matični broj građana,

(3) pol,

(4) dan, mesec i godina rođenja,

(5) srodstvo sa osiguranikom i

(6) adresa prebivališta;

3) podaci o obvezniku plaćanja doprinosa:

(1) registarski broj obveznika plaćanja doprinosa,

(2) poreski identifikacioni broj(PIB) dodeljen od nadležnog organa ili JMBG

fizičkog lica,

(3) matični broj registra dodeljen od nadležnog organa,

(4) šifra delatnosti obveznika plaćanja doprinosa,

(5) poslovno ime(prezime i ime) obveznika plaćanja doprinosa,

(6) sedište/adresa(mesto, ulica i broj) obveznika plaćanja doprinosa,

(7)  opština  na  čijoj  teritoriji  se  nalazi  sedišta/prebivališta  obaveznika

plaćanja doprinosa,

(8) datum početka, prestanka i promene u poslovanju obaveznika plaćanja doprinosa.

Od Poreske uprave preuzimaju se sledeći podaci:

(1) poreski identifikacioni broj,

(2) matični broj registra,

(3) JMBG preduzetnika/fizičkog lica,

(4) poslovno  ime  pravnog  lica,  naziv  preduzetnika  i/ili  preduzetničke  radnje fizičkog lica,

(5) pravna forma privrednog subjekta,

(6) opština sedišta pravnog lica, preduzetnika, adresa fizičkog lica,

(7) mesto, sedište pravnog lica, preduzetnika, adresa fizičkog lica,

(8) šifra delatnosti.

Od Nacionalne službe za zapošljavanje preuzimaju se:

1) podaci o korisniku novčane naknade:

(1) prezime i ime nezaposlenog- korisnika novčane naknade,

(2) JMBG nezaposlenog- korisnika novčane naknade,

(3) pol nezaposlenog,

(4) dan, mesec i godina rođenja nezaposlenog,

(5) prebivalište nezaposlenog(adresa stanovanja),

(6) zanimanje nezaposlenog,

(7) obrazovni profil/zvanje nezaposlenog,

(8) datum početka i prestanka prava na novčanu naknadu;

2) podaci o korisniku privremene naknade za lica sa područja AP Kosovo i Metohija:

(1) prezime i ime- korisnika privremene naknade,

(2) JMBG korisnika privremene naknade,

(3) pol,

(4) dan, mesec i godina rođenja,

(5) prebivalište/boravište korisnika privremene naknade,

(6) zanimanje korisnika privremene naknade,

(7) obrazovni profil/zvanje korisnika privremene naknade i

(8) datum sticanja prava na privremenu naknadu.

Preuzimanje podataka

Član4.

Organizacije  i  Poreska  uprava  dužne  su  da  podatke  iz  člana3. ove  uredbe  učine dostupnim radi prenosa u Jedinstvenu bazu u izvornom obliku i iz izvornih baza podataka.

Tim za prenos podataka

Član5.

Preuzimanjem podataka iz člana3. ove uredbe upravlja Tim za prenos podataka(u daljem tekstu: Tim), koji imenuje ministar nadležan za socijalnu politiku iz reda zaposlenih u Centralnom registru, Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, Nacionalnoj službi za zapošljavanje i Poreskoj upravi.

Svaka od organizacija iz stava1. ovog člana i Poreska uprava predlažu po dva svoja predstavnika, od kojih jedan mora biti diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomista, koji poseduje dugogodišnje iskustvo na poslovima matične evidencije, odnosno na poslovima iz osnovne delatnosti učesnika u postupku uspostavljanja Jedinstvene baze, a drugi- zadužen za informacione tehnologije, sa dugogodišnjim iskustvom i poznavanjem strukture i načina rada izvornog sistema.

Zadaci Tima

Član6.

Tim je zadužen za:

1) organizovanje, planiranje i sprovođenje aktivnosti u postupku prenosa podataka u Jedinstvenu bazu;

2) koordinaciju dizajna,  implementaciju  i  testiranje  kompletnog  postupka  prenosa podataka;

3) identifikovanje grešaka i prosleđivanje nadležnim organizacijama ili organu radi ispravke pogrešnih podataka;

4) verifikaciju podataka, pre konačnog prenosa podataka u Jedinstvenu bazu. 

Tim je dužan da ministru nadležnom za socijalnu politiku periodično, a najmanje jednom u  tri  meseca  dostavlja  izveštaj  o  toku  postupka  prenosa  podataka,  kao  i  konačan izveštaj o završenom postupku prenosa podataka u Jedinstvenu bazu.

Usaglašavanje podataka i provera tačnosti

Član7.

Po preuzimanju podataka iz člana3. ove uredbe od organizacija i Poreske uprave, a pre unosa u bazu Centralnog registra, vrši se usaglašavanje srodnih podataka iz različitih baza, kao i provera njihove tačnosti i potpunosti.

Ako podatak nije potpun ili nije tačan, Centralni registar ne vrši njegovu ispravku, već o tome sačinjava izveštaj koji sadrži grupisane(generisane) podatke koji nisu ispravni i dostavlja ga organizacijama ili Poreskoj upravi, radi ispravljanja utvrđenih nepravilnosti i usaglašavanja podataka, pre njihovog unosa u Jedinstvenu bazu.

Organizacije i Poreska uprava vrše ispravke na osnovu raspoloživih evidencija, mikrofilmskih kopija prijava, ličnih kartona i drugih izvornih podataka ili u saradnji sa podnosiocima prijava za matičnu evidenciju i podnosiocima poreskih prijava.

Organizacije  i  Poreska  uprava  dužne  su  da  u  roku  od30 dana,  od  dana  utvrđene nesaglasnosti  odnosno  netačnosti,  izvrše  ispravke  podataka  i  učine  ih  dostupnim  radi prenosa u Jedinstvenu bazu.

Izveštaj o završenom postupku prenosa podataka

Član8.

Centralni registar, posle izvršenih svih provera tačnosti, prenetih podataka iz baza organizacija i Poreske uprave, u Jedinstvenu bazu, potvrđuje da je završen prenos podataka neophodnih  za  uspostavljanje  Jedinstvene  baze,  a  na  osnovu  čega  Tim  sačinjava  konačan izveštaj u skladu sa članom6. stav2. ove uredbe.

Označavanje podataka

Član9.

Podaci iz člana3. ove uredbe unose se i označavaju u Jedinstvenoj bazi šiframa propisanim  Jedinstvenim  kodeksom  šifara,  u  skladu  sa  Uredbom  o  sadržini,  obrascu  i načinu  podnošenja  Jedinstvene  prijave  na  obavezno  socijalno  osiguranje,  Jedinstvenim metodološkim principima i Jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u Jedinstvenu bazu  Centralnog  registra  obaveznog  socijalnog  osiguranja("Službeni  glasnik  RS", broj 54/10).

Zaštita podataka

Član10.

Zaštita podataka prenetih u Jedinstvenu bazu obezbeđuje se u skladu sa zakonom.

Rokovi za okončanje postupka preuzimanja podataka

Član11.

Postupak preuzimanja podataka od organizacija i Poreske uprave započinje imenovanjem Tima, najranije u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, a završava se uspostavljanjem Jedinstvene baze najkasnije do31. decembra2012. godine.

Postupak  preuzimanja  podataka  iz  člana3. ove  uredbe  koji  se  odnose  na  osnovice doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, visinu uplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i periode na koji se ta uplata odnosi- za period od1. januara2003. do 31. decembra2012. godine,  od  Republičkog  fonda  za  penzijsko  i  invalidsko  osiguranje, završava se najkasnije31. decembra2016. godine.

Postupak  preuzimanja  podataka  iz  člana3. ove  uredbe  koji  se  odnose  na  osnovice doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i periode na koji se ta uplata odnosi- za period od 1. januara1970. do31. decembra2002. godine, od Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, završava se najkasnije31. decembra2019. godine.

Završna odredba

Član12.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u"Službenom glasniku Republike Srbije".