Poreski kalendar

avg 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    O nama    Pregled propisa    Uredbe    Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća porez na dodatu vrednost

Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća porez na dodatu vrednost

("Službeni glasnik RS" br.124 od 19.11.2004.g.)

 

Na osnovu člana 4. stav 4. tačka 3) Zakona o porezu na dodatu vrednost («Službeni glasnik RS», br. 84/04 i 86/04), Vlada Republike Srbije donosi

U R E D B U

O KOLIČINI RASHODA (KALO, RASTUR, KVAR I LOM) NA KOJI SE NE PLAĆA POREZ NA DODATU VREDNOST

(Objavljeno u «Službenom glasniku Republike Srbije» broj 124 od 19.11.2004.godine)

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se količina rashoda (kalo, rastur, kvar i lom - u daljem tekstu: rashod), na koji se, u smislu člana 4. stav 4. tačka 3) Zakona o porezu na dodatu vrednost (Službeni glasnik RS», br. 84/04 i 86/04), ne plaća porez na dodatu vrednost.

Član 2.

Rashodom se smatraju gubici koji nastaju pri manipulaciji dobrima, kao posledica prirodnih uticaja, tehnološkog procesa ili kao posledica preduzimanja neophodnih radnji u postupku proizvodnje i prometa dobara.

Član 3.

Obveznik poreza na dodatu vrednost (u daljem tekstu: obveznik) utvrđuje rashod neposredno pošto je određeni rashod nastao, ili redovnim ili vanrednim popisom robe u skladištu, stovarištu, magacinu, prodavnici ili drugom sličnom objektu.

Utvrđivanje rashoda vrši ovlašćeno lice ili popisna komisija obveznika, a o izvršenom popisu obavezno se sastavljaju zapisnik i popisna lista.

Član 4.

Porez na dodatu vrednost ne plaća se na rashod iz čl. 2. i 3. ove uredbe do količine utvrđene prema Normativu za utvrđivanje rashoda na koji se ne plaća porez na dodatu vrednost (u daljem tekstu: Normativ rashoda), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Za dobra koja nisu obuhvaćena Normativom rashoda, količina rashoda se utvrđuje prema normativu obveznika, ako nadležni poreski organ ne utvrdi drugu količinu.

Normativ rashoda iz stava 1. ovog člana izražava se u procentu od količine robe koja je u određenom poreskom periodu nabavljena, prerađena, proizvedena ili prodata.

Član 5.

Izuzetno od člana 4. ove uredbe, na rashod nastao usled dejstva više sile ne plaća se porez na dodatu vrednost u količini utvrđenoj aktom organizacije nadležne za osiguranje, odnosno aktom nadležnog državnog organa za procenu štete.

Izuzetno od člana 4. ove uredbe, na rashod nastao zbog proteka roka trajanja proizvoda ne plaća se porez na dodatu vrednost, pod uslovom da je rok trajanja utisnut odštampavanjem na proizvodu ili je na drugi način određen od strane proizvođača i ako je pri utvrđivanju rashoda bio prisutan predstavnik Poreske uprave. Ako se predstavnik Poreske uprave u roku od pet dana od dana podnošenja zahteva ne odazove pozivu obveznika, priznaju se utvrđene količine iskazane u zapisniku obveznika.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. januara 2005. godine.

05 broj 110-7751/2004-001

U Beogradu, 19. novembra 2004. godine

Vlada Republike Srbije

POTPREDSEDNIK ,
Miroljub Labus , s.r.

NORMATIV
ZA UTVRĐIVANjE RASHODA NA KOJI SE NE PLAĆA
POREZ NA DODATU VREDNOST

Red.

br.

N A Z I V

Stopa

%

1

2

3

 

PROIZVODNjA

 
 

Proizvodnja etil - alkohola

 

1.

etil - alkohol

0,30

 

Proizvodnja alkoholnih pića

 

1.

etil - alkohol

0,30

2.

viski i drugi destilati

0,50

3.

vino u rinfuzi

3,00

4.

rakija u rinfuzi

3,00

5.

ambalaža (staklene boce)

1,00

6.

ostala ambalaža

0,50

7.

gotovi proizvodi

1,00

 

Proizvodnja osvežavajućih bezalkoholnih pića

 

1.

sirovine i reprodukcioni materijal

0,50

2.

ambalaža

0,30

3.

gotovi proizvodi

0,30

 

Proizvodnja i promet derivata nafte

 

1.

specijalni benzini

0,15

2.

motorni, avionski i ostali benzini

0,425

3.

dizel - goriva

0,325

4.

lož - ulje

0,325

5.

ostali derivati, osim motornih i mineralnih ulja

0,06

6.

motorna ulja i druga ulja za podmazivanje, ostala mineralna i druga ulja

0

 

Proizvodnja cigareta

 

1.

Cigarete i ostale prerađevine od duvana

0

 

Proizvodnja luksuznih proizvoda

 

1.

luksuzni proizvodi svih vrsta i oblika izrađeni sa više od 2% zlata i drugih plemenitih metala i proizvodi izrađeni sa više od 50% srebra

0

2.

prirodno drago kamenje i prirodni biseri i proizvodi svih vrsta i oblika izrađeni od prirodnog dragog kamenja i prirodnih bisera

0

3.

kože reptilija i svi proizvodi izrađeni od te kože, kao i prirodno krzno i proizvodi od tog krzna, ako su koža i krzno zastupljeni sa najmanje 50%

0

 

TRGOVINA NA MALO

 

1.

Voće

 
 

- južno voće (pomorandže, limun, banane, mandarine, ananas i sl.)

3,00

 

- orah, badem, lešnik, kesten, rogač

1,70

 

- jagodasto voće, sveže smokve

4,00

 

- jabuke, kruške, šljive, dunje, lubenice

3,00

 

- koštičavo voće: kajsije, breskve, trešnje i višnje

4,00

 

- sušeno voće - šljive

1,00

 

- sušeno voće - smokve i ostalo

1,00

 

- egzotično voće

3,00

 

- ostalo voće

1,80

     

2 .

Povrće

 
 

- kupus kiseli u rinfuzi

4,00

 

- kupus, kelj, blitva, zelena salata sveža

4,00

 

- boranija, grašak, paprika, paradajz i tikvice

3,20

 

- krompir i šargarepa rana, celer i peršun

3,50

 

- zamrznuto voće i povrće - pakovano

0,50

 

- krompir, šargarepa, luk

1,50

 

- pasulj

0,80

 

- pečurke, šampinjoni - sveži

4,00

 

- ostalo povrće

0,80

3.

Cveće

 
 

- cveće sveže (rezano)

4,00

 

- cveće ostalo

2,50

     

4.

Žitarice

 
 

- pšenica, ječam, zob, kukuruz i druge žitarice

0,20

     

5.

Ostali prehrambeni proizvodi

 
 

- brašno (kukuruzno i pšenično) i pirinač u rinfuzi

1,00

 

- brašno (kukuruzno i pšenično) i pirinač upakovano

0,50

 

- mak i pšenične mekinje

0,80

 

- pecivo svih vrsta

0,50

 

- kolači industrijski

1,00

 

- prizvodi od brašna (dvopek, mrvice, keks)

0,50

 

- sladoled, krem

1,00

 

- jaja sveža

1,00

 

- med

0,20

 

- sirće alkoholno, vinsko i voćno

1,00

 

- šećer (kristal, u prahu, u kocki)

1,00

 

- so za jelo (morska, kamena i vakumirana)

1,00

 

- povrće konzervirano (svih vrsta pakovanja)

1,00

 

- jela gotova i polugotova

0,30

 

- bombone i drugi prizvodi od šećera

0,30

 

- čokolada i proizvodi od čokolade i kakaoa

1,00

 

- kafa svih vrsta - u pakovanju

0,80

 

- začini u originalu i čajevi

0,80

 

- mast jestiva

0,80

 

- ulje jestivo flaširano

1,00

 

- ostalo

0,50

     

6 .

Pi ć a-alkoholna i bezalkoholna

 
 

- u flašama i drugom pakovanju

0,70

     

7.

Meso, suhomesnati proizvodi i riba

 
 

- meso sveže

1,80

 

- riba sveža

2,30

 

- riba smrznuta

1,00

 

- riba sušena

0,50

 

- slanina sveža, loj, svinjsko salo, mast (topljena)

0,80

 

- suhomesnati proizvodi i vakumirano meso

1,00

 

- ostalo

0,80

     

8.

Stočna hrana

2,0 0

     

9.

Hemij ski proizvodi

 
 

- firnajz, boje i lakovi, git

1,00

 

- deterdženti za pranje rublja

1,30

 

- sredstva za čišćenje

1,00

 

- kozmetički i higijenski proizvodi

1,00

 

- ostali hemijski proizvodi

1,00

     

10.

Građev i n ski materijal

 
 

- cement, gips

1,80

 

- mermerne ploče

1,00

 

- salonit ploče i cevi

2,00

 

- pesak, šljunak

3,00

 

- izolacione mase

1,00

 

- izolacioni materijal (staklena i kamena vuna)

2,00

 

- ter papir krovni

1,50

 

- crep, opeka, mont blokovi i gredice

2,00

 

- betonski proizvodi (cevi, ploče, kocke)

1,00

 

- rezana građa i ploče od drva

1,50

 

- ostali građevinski materijal, osim građevinske stolarije

1,50

 

- građevinska stolarija

0

     

11.

O grev

 
 

- ugalj drveni u rinfuzi

3,00

 

- ugalj u vrećama

0,50

 

- ugalj lignit u rinfuzi

2,00

 

- ostali ugalj

1,00

 

- ogrevno drvo

1,00

     

12.

Ostalo

 
 

- staklo ravno i šuplje, osim optičkog

1,50

 

- keramika i porcelan

1,00

 

- užarija

0,20

 

- posuđe od metala (emajlirano i neemajlirano)

0,50

 

- posuđe od stakla, porcelana i keramike

1,50

 

- sanitarni uređaji od keramike

1,00

 

- dečje igračke razne

0,50

 

- gramofinske ploče, kasete i nosači zvuka

1,00

 

- videokasete, fotografski filmovi

1,00

 

- tkanine metražne

1,50

 

- čarape ženske

1,00

 

- ostala tekstilna roba

1,50

 

- sijalice

2,00

 

- baterijski ulošci

2,00

 

- kancelarijski materijal

1,00

 

- cigarete i ostale prerađevine od duvana

0

 

- motorna ulja i druga ulja za podmazivanje, ostala mineralna i druga ulja

0

 

- luksuzni proizvodi svih vrsta i oblika izrađeni sa više od 2% zlata i drugih plemenitih metala i proizvodi izrađeni sa više od 50% srebra

0

 

- prirodno drago kamenje i prirodni biseri i proizvodi svih vrsta i oblika izrađeni od prirodnog dragog kamenja i prirodnih bisera

0

 

- kože reptilija i svi proizvodi izrađeni od te kože, kao i prirodno krzno i proizvodi od tog krzna, ako su koža i krzno zastupljeni sa najmanje 50%

0

 

- ostalo nespomenuto

0,50

 

TRGOVINA NA VELIKO

 
 

- svi proizvodi navedeni za trgovinu na malo

50% od procenta za trgovinu na malo