Poreski kalendar

jul 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    PDV    Pravilnik o bližim uslovima, odnosno sadržini pravila igara na sreću

Pravilnik o bližim uslovima, odnosno sadržini pravila igara na sreću

("Službeni glasnik RS" br.129/04)

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi, odnosno sadržina pravila igara na sreću (u daljem tekstu: pravila igre).

Član 2.

Za svaku vrstu igre na sreću nadležni organ priređivača igre na sreću (u daljem tekstu: priređivač) donosi pravila igre, na koja saglasnost daje ministar nadležan za poslove finansija (u daljem tekstu: ministar finansija).

Nadležnim organom priređivača, u smislu stava 1. ovog člana, smatra se organ priređivača koji je statutom, odnosno drugim opštim aktom priređivača ovlašćen da donosi pravila igre.

Član 3.

Pravila igre sadrže elemente utvrđene Zakonom o igrama na sreću («Službeni glasnik RS», broj 84/04 - u daljem tekstu: Zakon) i ovim pravilnikom, kao i druge elemente za koje priređivač proceni da su od značaja za priređivanje igre, u skladu sa zakonom.

Član 4.

Pravila igre, pored elemenata utvrđenih Zakonom , sadrže i:

1) naziv, sedište i PIB priređivača;

2) naziv organa priređivača koji je doneo odluku o priređivanju igre, datum i broj odluke;

3) naziv, opis i vreme trajanja igre na sreću;

4) uslove za učestvovanje u igri na sreću;

5) mesto priređivanja igre, odnosno mesto primanja uplata;

6) pojedinačnu cenu kombinacije, žetona, odnosno visinu uplate;

7) krajnji rok za prijem uplata, žetona ili drugih identifikacionih znakova za učešće u igri;

8) iznos dobitnog fonda, vrstu, broj i vrednost dobitaka;

9) način i postupak izvlačenja, odnosno utvrđivanja dobitaka, kao i nadzor nad tim postupkom;

10) način objavljivanja iznosa fonda dobitaka (osim za klađenje) i rezultata igre;

11) način i rok isplate novčanih dobitaka, odnosno ostvarivanja dobitaka druge vrste;

12) način obaveštavanja učesnika u igri o pravilima igre;

13) postupak u slučaju otkazivanja izvlačenja, odnosno sportskog ili drugog događaja;

14) odgovornost priređivača za obaveze prema učesnicima u igri;

15) druge elemente za koje priređivač proceni da su od značaja za priređivanje igre.

Član 5.

Po dobijanju saglasnosti ministra finansija u smislu člana 8. stav 2. Zakona, pravila igre objavljuju se i stupaju na snagu na način predviđen zakonom, odnosno opštim aktima priređivača.

Pravila igre iz stava 1. ovog člana ističu se na vidnom mestu u prostoriji u kojoj se igra priređuje.

Neophodan uslov za objavljivanje pravila igara na sreću je dobijena dozvola, odobrenje ili saglasnost nadležnog državnog organa, u skladu sa Zakonom.

Član 6.

Ovaj praavilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».