Poreski kalendar

sep 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Pravna lica    Porez na dobit - PDP    Podzakonska akta    Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom ''van dohvata ruke'' za 2017. godinu

Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom ''van dohvata ruke'' za 2017. godinu

Službeni glasnik RS, broj 21/17

Na osnovu člana 61. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Službeni glasnik RS", broj 25/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 91/15 - autentično tumačenje i 112/15), ministar finansija donosi

 Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom

''van dohvata ruke'' za 2017. godinu

(Službeni glasnik RS, broj 21/17)

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se kamatne stope koje se, u skladu sa principom "van dohvata ruke", za 2017. godinu, obračunavaju na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica.

Član 2.

Kamatne stope iz člana 1. ovog pravilnika su:

1) za banke i davaoce finansijskog lizinga:

                        (1) 3,17% na kratkoročne kredite u RSD;

                        (2) 4,38% na dugoročne kredite u RSD;

                        (3) 3,13% na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

                        (4) 4,20% na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

                        (5) 1,34% na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

                        (6) 3,63% na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK;

                        (7) 1,15% na kredite u GBP i dinarske kredite indeksirane u GBP;

                        (8) 3,30% na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB;

2) za druga privredna društva:

                        (1) 6,46% na kratkoročne kredite u RSD;

                        (2) 6,39% na dugoročne kredite u RSD;

                        (3) 3,98% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

                        (4) 4,25% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

                        (5) 7,08% na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

                        (6) 4,61% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

                        (7) 5,72% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD.

             

Kamatne stope iz stava 1. ovog člana primenjuju se i na zajmove.

 Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".